454/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen

På föredragning av social och hälsovårdsministern

upphävs i trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59) 5 § och 6 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i förordning av den 30 december 1993 (1626/93),

ändras 3 §, 4 § 1 mom., 4 a §, 7 § 4 mom. och 10 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § ändrad genom förordning av den 7 november 1969 (680/69) och nämnda förordning av den 30 december 1993, 4 § 1 mom. och 4 a § i förordning av den 14 mars 1986 (241/86) samt 7 § 4 mom. och 10 § i nämnda förordning av den 30 december 1993, samt

fogas till förordningen nya 3 a – 3 c §§ som följer:

3 §

Ett trafikförsäkringsbolag får inte vägra att bevilja och upprätthålla en försäkring som sökts hos bolaget, om försäkringen gäller ett motorfordon för vilket bolaget i enlighet med sin koncession eller sin anmälan samt sin fastställda bolagsordning eller sina stadgar har rätt att bevilja försäkring.

3 a §

Försäkringstagaren kan uppsäga försäkringen vid utgången av försäkringsperioden. Uppsägningen skall vara skriftlig. Om en uppsagd försäkring gäller ett registreringspliktigt fordon, anses uppsägningen dock ha förfallit, såvida inte den som handhar fordonsregisterfrågor inom sju dagar från det försäkringen upphört att gälla tillställts intyg över att en ny försäkring har tagits.

3 b §

Om försäkringen upphör då ett fordon genom en rättshandling övergår till en annan ny ägare än försäkringstagaren själv eller om den som i registret antecknats som innehavare är den enda försäkringstagaren då innehavet av fordonet övergår eller återgår till ägaren skall från den försäkring som upphört att gälla också de skador ersättas, som uppkommit inom sju dagar från en äganderätten övergått eller innehavet av fordonet övergått eller återgått till ägaren, om inte fordonets nya ägare eller innehavare har tagit en försäkring inom sagda tid.

3 c §

Om inte en anmälan inom sju dagar från förändringen har gjorts till fordonsregistret om att äganderätten och rätten att inneha ett fordon

som antecknats i fordonsregistret och som omfattas av en grupptrafikförsäkring har övergått på försäkringstagaren, upphör försäkringsbolagets ansvar vid utgången av nämnda tid. Om fordonsregistret senare tillställs en ändringsanmälan återinträder försäkringsbolagets ansvar då anmälan görs.

4 §

För försäkringspremie som inte har erlagts inom utsatt tid uppbärs för dröjsmålstiden en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen (633/82).


4 a §

Försäkringsbolag skall på försenat belopp av premierestitution betala en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Dröjsmålsränta betalas från det en månad har förflutit sedan den utredning som berättigar till premierestitutionen har inkommit till bolaget.

7 §

Har inte den trafikförsäkring som beviljats för ett motorfordon varit i kraft räknat från dagen för äganderättens början, skall den som handhar fordonsregisterfrågor vid registreringen av fordonet sända meddelande om detta till trafikförsäkringscentralen för fastställande av gottgörelse för den tid under vilken fordonet varit oförsäkrat. Meddelande skall dock inte sändas, om den nya försäkringens giltighet har börjat inom sju dagar från att övergången av den äganderätt som antecknats i registret har ägt rum.


10 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall bestämma de allmänna grunder i vilka fall engångsersättning kan betalas i stället för fortlöpande ersättning på grund av personskad, eller dödsfall och beräkningsgrunderna för den.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Förordningens 4 och 4 a §§ träder dock i kraft den 1 maj 1995.

rådets direktiv 92/49/EEG; EGT nr L 288, 11.8.1992, s. 1

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.