446/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61) 1 § 1 mom., 10 § 2 mom., 2 kap., 45-47, 47 a och 48 §§, 49 § 2 mom., 54 §, 56 a § 1 mom., 56 b, 56 d och 64 §§,

av dessa lagrum 10 § 2 mom., 45-47 och 48 §§, 49 § 2 mom. och 64 § sådana de lyder i lag av den 11 januari 1991 (34/91), 2 kap. sådant det lyder jämte ändringar, 47 a § sådan den lyder i lag av den 24 januari 1986 (54/86), 54 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och lagar av den 8 juni 1984 och den 13 mars 1987 (442/84 och 309/87),56 a § 1 mom. och 56 b § sådana de lyder i nämnda lag av den 8 juni 1984 och 56 d § i lag av den 16 december 1994 (1254/94), samt

fogas till lagen ett nytt 2 b kap., en ny 40 c § och före den en ny mellanrubrik, samt nya 46 a och 49 a §§, till 52 § ett nytt 3 mom., till lagen nya 52 a och 54 b §§, till 63 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 31 juli 1974, nya 3 och 4 mom., och till lagen en ny 64 a §, som följer:

1 §

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket, vare sig det utgör en skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift eller tal, ett musikaliskt eller sceniskt verk eller ett filmverk, ett fotografiskt verk eller något annat bildkonstverk, ett alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri eller har kommit till uttryck på något annat sätt.


10 §

Om rätten till fotografi stadgas dessutom i 49 a §. Om rättsskyddet för kretsmönster i integrerade kretsar stadgas särskilt.

2 kap.

Inskränkningar i upphovsrätten

Allmänna stadganden om inskränkningar
11 §

Bestämmelserna i detta kapitel medför inte inskränkningar i upphovsmannens rätt enligt 3 § utöver vad som följer av 25 e §.

När ett verk återges offentligt med stöd av bestämmelserna i detta kapitel, skall källan anges i den omfattning och så som god sed kräver. Verket får inte utan upphovsmannens samtycke ändras i större utsträckning än vad tillåten användning kräver.

Framställning för eget bruk
12 §

Av offentliggjorda verk får var och en framställa enstaka exemplar för sitt enskilda bruk. På detta sätt framställda exemplar får inte användas för andra ändamål.

Framställning av exemplar för uppdragsgivarens enskilda bruk får även ges i uppdrag åt utomstående.

Vad 2 mom. stadgar gäller inte framställning av exemplar av musikaliska verk, filmverk, bruksföremål eller skulpturer, inte heller efterbildande av andra konstverk genom konstnärligt förfarande.

Denna paragraf gäller inte datorprogram i maskinläsbar form eller utförande av byggnadsverk.

Fotokopiering
13 §

Den som av en organisation, som företräder ett flertal finska upphovsmän inom ett visst område, har fått tillstånd att genom fotokopiering eller motsvarande förfarande framställa exemplar av utgivna verk, har rätt att genom dylikt förfarande framställa exemplar även av sådana till samma art hänförliga utgivna verk vilkas upphovsmän inte företräds av organisationen. Vid framställningen av exemplar skall villkoren i tillståndet följas.

Framställning av exemplar inom undervisningsverksamhet
14 §

Om en organisation som företräder ett flertal finska upphovsmän inom ett visst område har beviljat tillstånd att på överenskomna villkor genom ljud- eller bildupptagning framställa exemplar av offentliggjorda verk som ingår i radio- eller televisionsutsändningar, för användning i undervisningsverksamhet eller vetenskaplig forskning, får den som fått ett sådant tillstånd på motsvarande villkor framställa exemplar även av till samma art hänförliga, i utsändningar ingående verk, vilkas upphovsmän inte företräds av organisationen.

I undervisningsverksamhet får genom direkt upptagning av ljud eller bild för tillfälligt bruk i denna verksamhet framställas exemplar av offentliggjorda verk som framförs av lärare eller elever. På detta sätt framställda exemplar får inte utnyttjas för andra ändamål.

I prov som ingår i studentexamen eller i något annat motsvarande prov får intas delar av offentliggjorda litterära verk eller, om verket inte är omfattande, hela verket. För samma ändamål får bilder tas av offentliggjorda konstverk.

Framställning av exemplar vid vissa inrättningar
15 §

Av offentliggjorda verk som ingår i radio- och televisionsutsändningar får på sjukhus, ålderdomshem, i fängelser och andra motsvarande inrättningar exemplar framställas genom upptagning på ljud eller bild kort efter upptagningen för tillfälligt bruk inom inrättningen.

Framställning av exemplar på arkiv, bibliotek och museer
16 §

Genom förordning fastställda arkiv, bibliotek och museer har rätt att för sin verksamhet framställa exemplar av verk på villkor som bestäms i förordning.

Angående rätt för Finlands filmarkiv att framställa exemplar av verk som ingår i inhemska filmer som har förevisats offentligt och i därtill hörande reklam- och informationsmaterial gäller filmarkiveringslagen (576/84).

Framställning av exemplar för handikappade
17 §

Av utgivna litterära eller musikaliska verk får exemplar framställas i syfte att göra texten läsbar för synskadade.

Genom förordning fastställda inrättningar har rätt att på villkor som bestäms i förordning framställa exemplar av utgivna litterära verk genom ljudupptagning för utlåning till synskadade och personer som på grund av något annat handikapp eller sjukdom inte kan utnyttja böcker på sedvanligt sätt.

Samlingsverk som används vid undervisning
18 §

I samlingsverk som är avsedda för bruk vid undervisning och är sammanställda ur verk av ett större antal upphovsmän får mindre delar av litterära eller musikaliska verk återges eller, när ett sådant verk är av mindre omfång, hela verket, om fem år har förflutit sedan det år då verket utgavs. I anslutning till texten får offentliggjorda konstverk återges. Denna paragraf gäller inte verk som har framställts för bruk inom undervisning.

För återgivning som avses i 1 mom. har upphovsmannen rätt till ersättning.

Spridning av exemplar
19 §

När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke har sålts eller på något annat sätt varaktigt överlåtits, får exemplaret spridas vidare.

Vad 1 mom. stadgar gäller inte rätten att göra exemplar av ett verk tillgängliga för allmänheten genom uthyrning eller jämförbara rättshandlingar. Alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri får dock hyras ut till allmänheten.

Vad 1 mom. stadgar gäller inte rätten att göra exemplar av filmverk eller datorprogram i maskinläsbar form tillgängliga för allmänheten genom utlåning.

Upphovsmannen har rätt till ersättning för utlåning av exemplar av verk till allmänheten, med undantag för alster av byggnadskonst, konsthantverk eller konstindustri. Ersättning kan påyrkas endast för utlåning som har ägt rum under de tre föregående kalenderåren. Rätt till ersättning saknas dock, om utlåningen äger rum vid offentliga bibliotek eller bibliotek som betjänar forskning eller undervisningsverksamhet.

Visning av verk
20 §

När exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke har sålts eller på något annat sätt varaktigt överlåtits eller verket har utgivits, får verket visas offentligt.

Offentliga framföranden
21 §

Verk som är utgivna får framföras offentligt vid gudstjänst eller undervisning.

Utgivna verk får även framföras offentligt vid tillfällen där framförande av sådana verk inte är det huvudsakliga och tillträdet är avgiftsfritt och tillfället inte heller annars anordnas i förvärvssyfte, liksom i folkbildningsverksamhet, för välgörande ändamål eller i andra allmännyttiga syften, om den som framför verket eller, vid framförande i samverkan, alla medverkande gör det utan ersättning.

Vad 1 och 2 mom. stadgar gäller dock inte sceniska verk eller filmverk.

Citat
22 §

Ur offentliggjorda verk får, i överensstämmelse med god sed, citat göras i den omfattning som motiveras av ändamålet.

Artiklar om dagsfrågor
23 §

I tidningar eller tidskrifter får ur andra tidningar eller tidskrifter, om förbud mot eftertryck inte har utsatts i dem, intas artiklar i religiösa, politiska eller ekonomiska dagsfrågor.

Konsertprogram
24 §

När musikaliska verk framförs med text, får texten återges för åhörarna i konsertprogram eller dylikt.

Återgivning av konstverk och byggnader
25 §

Av offentliggjorda konstverk får bilder återges i anslutning till texten i

1) kritiska eller vetenskapliga framställningar, och i

2) tidningar eller tidskrifter vid redogörelse för dagshändelser, under förutsättning att verket inte har framställts för återgivning i tidningar eller tidskrifter.

När exemplar av ett konstverk med upphovsmannens samtycke har sålts eller på något annat sätt varaktigt överlåtits eller verket har utgivits, får konstverket innefattas i fotografier, filmer eller televisionsprogram, om återgivningen är av underordnad betydelse i fotografiet, filmen eller programmet.

25 a §

Konstverk som ingår i en samling eller ställs ut eller bjuds ut till salu får avbildas i kataloger eller meddelanden om utställningen eller försäljningen.

Konstverk får även annars avbildas, om verket är stadigvarande anbragt på eller i omedelbar närhet av en allmän plats. Om ett konstverk är huvudmotivet för en bild, får bilden inte nyttjas i förvärvssyfte. En bild i anknytning till text får dock publiceras i en dagstidning eller en tidskrift.

Byggnader får fritt avbildas.

Återgivning av dagshändelser
25 b §

Vid återgivning av dagshändelser i radio- eller televisionsutsändningar eller filmer får verk som syns eller hörs under dagshändelserna återges i den omfattning som motiveras av informationssyftet.

Återgivning av offentliga anföranden
25 c §

Vad som muntligen eller skriftligen anförs vid en offentlig representation, inför myndigheter eller vid offentliga sammankomster för överläggningar om allmänna angelägenheter får återges utan upphovsmannens samtycke. Utlåtanden som har givits i ett mål eller ärende, skrifter och dylikt som har åberopats såsom bevis får återges endast i samband med en redogörelse för målet eller ärendet och i den omfattning som motiveras av ändamålet med redogörelsen. Upphovsmannen har ensam rätt att ge ut samlingar av sina anföranden.

Handlingars offentlighet och rättsvården
25 d §

Upphovsrätten begränsar inte den lagstadgade rätten att få ta del av offentliga handlingar.

Verk får utnyttjas när rättsvården eller den allmänna säkerheten så kräver.

Ur verk som utnyttjas med stöd av 1 eller 2 mom. får citat göras med stöd av 22 §.

Ändring av byggnader och bruksföremål
25 e §

Byggnader och bruksföremål får utan upphovsmannens samtycke ändras av ägaren, om tekniska skäl eller ändamålsenlighetssynpunkter kräver det.

Specialstadganden om radio- och televisionsutsändningar
25 f §

Ett sändarföretag, som med stöd av avtal med en organisation som företräder ett flertal finska upphovsmän inom ett visst område har rätt att utsända verk, får även utsända sådana verk inom samma område vilkas upphovsmän organisationen inte företräder. Vad detta moment stadgar gäller inte sceniska verk och filmverk, och inte heller andra verk, om upphovsmannen har förbjudit utsändning.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas inte när verk ingår i radio- eller televisionsutsändningar som vidaresänds i oförändrad form samtidigt som den ursprungliga utsändningen.

Vad 1 mom. stadgar gäller sändarföretagsutsändningar via satellit endast om satellitsändningen äger rum samtidigt som samma radio- eller televisionsföretags utsändning via jordbundet nät.

25 g §

Om ett sändarföretag har rätt att i sina utsändningar återge ett verk, får företaget på villkor som bestäms i förordning för bruk vid egna utsändningar uppta verket på en anordning genom vilken det kan återges. Om rätten att göra ett på detta sätt upptaget verk tillgängligt för allmänheten gäller vad som i övrigt stadgas om offentliggörande av verk.

Sändarföretaget får framställa eller låta framställa exemplar av verk som ingår i utsända program då han uppfyller sin på lag grundade skyldighet till upptagning.

Av verk som ingår i aktualitets- eller nyhetsprogram som sänds i radio eller television får enstaka exemplar framställas för myndigheters, näringsidkares eller andra sammanslutningars interna informationsbruk.

25 h §

Om en av undervisningsministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal finska upphovsmän har gett tillstånd till att verk som ingår i radio- eller televisionsutsändningar, på avtalade villkor och utan att utsändningen ändras, får vidaresändas för att mottas av allmänheten samtidigt som den ursprungliga utsändningen, får den som erhållit tillståndet på motsvarande sätt och enligt villkoren i tillståndet vidaresända även sådana i sändningen ingående verk vilkas upphovsmän organisationen inte företräder.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas inte på vidaresändningar via kabel av verk som ingår i utsändningar med ursprung i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om deras upphovsmän har överlåtit rättigheterna till vidaresändning via kabel av dem till det sändarföretag vars utsändning vidaresändningen gäller.

Tillstånd som gäller vidaresändning via kabel av verk som ingår i en sändning som avses i 2 mom. skall beviljas samtidigt.

Vad 1 mom. stadgar tillämpas på radio- eller televisionsutsändningar via kabel bara om utsändningen kommer från någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

25 i §

Utövare av kabelsändningsverksamhet och andra som vidaresänder radio- eller televisionsutsändningar får via ledning för allmänheten vidaresända verk som ingår i sådana radio- och televisionsutsändningar som avses i 16 § (1213/92) kabelsändningslagen samtidigt med den ursprungliga sändningen och utan att den ändras.

Upphovsmannen har rätt till ersättning för vidaresändningen. Ersättningen kan betalas endast genom förmedling av den organisation som avses i 25 h §. Om yrkande på ersättning inte bevisligen framställs inom tre år från utgången av det år då rätten till ersättning uppkom, förfaller denna rätt.

Närmare stadganden om tillämpningen av denna paragraf utfärdas vid behov genom förordning.

Specialstadganden om datorprogram
25 j §

Den som lagligt har förvärvat ett datorprogram får framställa sådana exemplar av programmet och göra sådana ändringar som är nödvändiga för att programmet skall kunna användas för avsett ändamål. Detta gäller även rättelse av fel.

Den som har rätt att använda ett datorprogram får framställa ett säkerhetsexemplar av programmet, om det är nödvändigt för användningen av programmet.

Den som har rätt att använda ett datorprogram får iaktta, undersöka eller prova programmets funktion för att utröna de idéer och principer som ligger bakom programmets olika detaljer, under förutsättning att det sker vid laddning, visning, körning, överföring eller lagring av programmet.

Avtalsvillkor som inskränker användningen av ett datorprogram enligt 2 och 3 mom. är ogiltiga.

25 k §

Kopiering av ett datorprograms kod eller översättning av kodens form är tillåten, om åtgärderna är oundgängliga för att få den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmåga mellan ett självständigt skapat program och andra program och om följande villkor är uppfyllda:

1) åtgärderna utförs av licenshavaren eller av en annan person som har rätt att använda ett exemplar av programmet eller för deras räkning av en person som har rätt därtill,

2) den information som är nödvändig för att uppnå samverkansförmåga inte tidigare har varit lätt åtkomlig för de personer som anges i 1 punkten, och

3) åtgärderna är begränsade till de delar av originalprogrammet som är nödvändiga för att uppnå samverkansförmågan.

Information som har erhållits enligt stadgandena i 1 mom. får inte med stöd av dem

1) användas för andra ändamål än att ge ett självständigt skapat datorprogram samverkansförmåga,

2) ges till andra personer, om inte detta är nödvändigt för det självständigt skapade datorprogrammets samverkansförmåga, eller

3) användas för utveckling, framställning eller marknadsföring av datorprogram som har en väsentligen likadan uttrycksform som det skyddade programmet eller användas för andra åtgärder som kränker upphovsrätten.

Avtalsvillkor som inskränker användningen av ett datorprogram enligt denna paragraf är ogiltiga.

Avtalslicens
26 §

Vad en organisation som avses i 13 §, 14 § 1 mom., 25 f § 1 mom. eller i 25 h § 1 mom. kan ha bestämt om fördelningen av ersättningar för framställning av exemplar av verket eller utsändning av det till upphovsmän som företräds av organisationen eller om nyttjande av ersättningar för ändamål som är gemensamma för sådana upphovsmän skall på motsvarande sätt tillämpas på upphovsmän som inte företräds av organisationen.

Om organisationens bestämmelser som avses i 1 mom. inte ger de upphovsmän som organisationen företräder rätt till individuell ersättning, har upphovsmän som inte företräds av organisationen dock rätt att kräva sådan. Ersättningen betalas av den organisation som avses i 1 mom. Rätten till individuell ersättning förfaller dock, om yrkande på sådan ersättning bevisligen inte har framställts inom tre år efter utgången av det kalenderår under vilket framställningen av exemplaren av verket eller utsändningen av det har ägt rum.

2 b kap.

Ersättning för vidareförsäljning

26 i §

För yrkesmässig och offentlig vidareförsäljning av bildkonstverk har upphovsmannen rätt att i ersättning för vidareförsäljning få 5 procent av försäljningspriset på det sålda verket utan mervärdesskatt.

Rätten till ersättning för vidareförsäljning gäller inte vidareförsäljning av alster av byggnadskonst, fotografiska verk, och inte heller av sådana alster av konsthantverk eller konstindustri som har framställts i flera exemplar.

Rätten till ersättning gäller under den upphovsrättsliga skyddstiden. Rätten är individuell och kan inte överlåtas. På rätten tillämpas dock 41 § 1 mom. Om upphovsmannen inte efterlämnar rättsinnehavare, skall ersättningarna användas till upphovsmännens gemensamma ändamål.

26 j §

Ersättningarna för vidareförsäljning uppbärs av en organisation som företräder upphovsmännen och som undervisningsministeriet för viss tid, högst fem år, har godkänt för denna uppgift. Ändring i undervisningsministeriets beslut om godkännande av en organisation får inte sökas genom besvär.

Undervisningsministeriet kan meddela organisationen närmare föreskrifter om uppbörden av ersättning och om användningen av de betalda medlen. Undervisningsministeriet har rätt att av organisationen få de uppgifter som är nödvändiga för övervakning.

26 k §

Rätten till ersättning uppkommer när ett bildkonstverk säljs. Rätten till ersättning förfaller, om inte yrkande som gäller ersättning bevisligen har framställts till organisationen inom tre år efter utgången av det kalenderår då vidareförsäljningen av verket skedde.

Ansvaret för betalning av ersättningen bärs av den som idkar sådan försäljning eller förmedling av bildkonstverk som avses i 26 i §. Säljaren är skyldig att till den organisation som avses i 26 j § årligen avge en redovisning över försäljningen av bildkonstverk. Om organisationen kräver det, är säljaren skyldig att till organisationen lämna de uppgifter för högst tre kalenderår före redovisningsåret som är nödvändiga för att riktigheten i redovisningen skall kunna fastställas.

26 l §

Länsstyrelsen kan på ansökan av organisationen ålägga säljaren att vid vite fullgöra sin skyldighet enligt 26 k § 2 mom. I fråga om utsättande av vite och bestämmande om betalning följs i övrigt viteslagen (1113/90).

Länsstyrelsen har rätt att förrätta granskning för utövande av tillsyn över att informations- och redovisningsskyldigheten enligt 26 k § 2 mom. fullgörs. För granskning skall säljaren bereda den som förrättar granskningen tillträde till de affärsutrymmen han besitter, samt på anmodan förete sin bokföring, sin affärskorrespondens, de handlingar som gäller försäljning som omfattas av ersättningsskyldigheten samt övriga handlingar som kan ha betydelse för tillsynen. Den som förrättar granskningen har rätt att ta kopior av de handlingar som granskas. Den som förrättar granskningen har rätt att som sakkunnig anlita en person som har utsetts av den organisation som uppbär ersättningen. Länsstyrelsen har rätt att till organisationen överlämna information som behövs för uppbörden.

Polisen är skyldig att vid behov ge länsstyrelsen handräckning för utförande av uppgifter som enligt 2 mom. ankommer på länsstyrelsen.

Den som med stöd av 26 k § 2 mom. eller denna paragraf har fått uppgifter om någon annans affärsverksamhet får inte orättmätigt utnyttja dem eller röja dem för någon annan.

26 m §

Närmare stadganden om tillämpningen av 26 i-26 l §§ kan utfärdas genom förordning.

Fotografiska porträtt
40 c §

Beställaren av ett fotografiskt porträtt har, även om fotografen förbehållit sig rätten till verket, rätt att ge tillstånd till att porträttet tas in i tidningar, tidskrifter eller biografiska artiklar, om inte fotografen särskilt har förbehållit sig rätten att förbjuda detta.

45 §

Ett framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk får inte utan den utövande konstnärens samtycke

1) tas upp på en anordning genom vilken framförandet kan återges, inte heller

2) göras tillgängligt för allmänheten genom radio eller television eller genom direkt överföring.

Ett framförande som har upptagits på en anordning som nämns i 1 mom. får inte utan konstnärens samtycke kopieras eller spridas till allmänheten förrän 50 år har förflutit efter det år då framförandet upptogs.

Överlåtelse av rätten till filmning av ett framförande omfattar rätten att sprida det upptagna framförandet till allmänheten genom uthyrning, om inte något annat har avtalats.

Beträffande upptagning av framföranden, kopiering, tillgängliggörande för allmänheten och spridning enligt denna paragraf gäller på motsvarande sätt 3 §, 6-8 §§, 11 §, 12 § 1-3 mom., 14 § 1 mom., 15 och 16 §§, 17 § 2 mom., 19 § 1 och 2 mom., 21, 22, 25 b, 25 d, 25 g- 25 i, 26 a-26 h §§, 27 § 1 och 2 mom. samt 28, 29, 41 och 42 §§. Dock skall 19 § 1 mom. tillämpas endast om det upptagna framförandet med den utövande konstnärens samtycke har sålts eller på något annat sätt varaktigt överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

46 §

En grammofonskiva eller annan anordning på vilken ljud har tagits upp får inte utan producentens samtycke kopieras eller spridas till allmänheten förrän 50 år har förflutit efter det år då upptagningen ägde rum.

På ett förfarande för vilket det enligt 1 mom. krävs producentens samtycke skall på motsvarande sätt tillämpas 6-8 §§, 12 § 1-3 mom., 14 § 1 mom., 15 och 16 §§, 19 § 1 och 2 mom., 22, 25 b, 25 d, 25 g, 26 a-26 h §§, 27 § 1 och 2 mom. och 29 §. Dock skall 19 § 1 mom. tillämpas endast om den anordning som avses i 1 mom. med producentens samtycke har sålts eller på något annat sätt varaktigt överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

46 a §

Filmer eller andra anordningar på vilka rörliga bilder har tagits upp får inte utan producentens samtycke kopieras eller spridas till allmänheten förrän 50 år har förflutit efter det år då upptagningen ägde rum.

På ett förfarande för vilket det enligt 1 mom. krävs producentens samtycke skall på motsvarande sätt tillämpas 6-8 §§, 12 § 1-3 mom., 14 § 1 mom., 15 och 16 §§, 19 § 1 och 2 mom., 22, 25 b, 25 d, 25 g, 26 a-26 h §§, 27 § 1 och 2 mom. och 29 §. Dock skall 19 § 1 mom. tillämpas endast om den anordning som avses i 1 mom. med producentens samtycke har sålts eller på något annat sätt varaktigt överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

47 §

Om en anordning som avses i 46 § inom där angiven tid används vid radio- eller televisionsutsändningar eller vid något annat offentligt framförande, skall ersättning betalas till producenten och till den utövande konstnär vars framförande har tagits upp på anordningen. Om flera konstnärer har samverkat vid framförandet, kan de endast tillsammans göra sin rätt gällande. En utövande konstnär och en producent kan göra sina rättigheter gällande endast genom att framställa sina krav samtidigt. Görs rätten gällande genom förmedling av en organisation som företräder ett flertal finska utövande konstnärer eller producenter, förfaller den utövande konstnärens eller producentens rätt till ersättning, om inte ett yrkande på ersättning bevisligen har framställts hos organisationen inom tre år efter utgången av det kalenderår då utnyttjandet ägde rum.

I de fall som avses i 1 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas 21, 22, 25 b §§, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 § och i fråga om utövande konstnärers rätt även 11 § 2 mom. samt 28, 41 och 42 §§.

Om den som använder en anordning inte betalar en ersättning som avses i 1 mom. och om vars storlek användaren har överenskommit med de utövande konstnärerna och producenterna eller vars storlek har avgjorts genom ett förfarande enligt 54 §, kan en domstol på yrkande av sakägaren besluta att användningen får fortsätta endast med de utövande konstnärernas och producenternas tillstånd, tills ersättningen har betalts.

Vad som stadgas i denna paragraf gäller inte en anordning som avses i 46 a §.

47 a §

Om en anordning som avses i 46 § har använts vid en radio- eller televisionsutsändning som vidaresänds samtidigt och i oförändrad form för att mottas av allmänheten, har den utövande konstnären och anordningens producent rätt till ersättning för vidaresändningen. Ersättning kan endast betalas genom förmedling av en organisation som avses i 25 h §. Om ersättning inte bevisligen påyrkas inom tre år efter utgången av det år då rätten till ersättning uppkom, förfaller rätten till ersättning.

Vad som stadgas i denna paragraf gäller inte en anordning som avses i 46 a §.

48 §

En radio- eller televisionsutsändning får inte utan sändarföretagets samtycke vidaresändas eller tas upp på en anordning genom vilken den kan återges. Utan samtycke får en televisionsutsändning inte heller återges i lokaler till vilka allmänheten har tillträde mot avgift.

En utsändning som har tagits upp får inte utan sändarföretagets samtycke kopieras, återutsändas, och inte heller spridas till allmänheten förrän 50 år har förflutit efter det år då utsändningen ägde rum.

I de fall som avses i 1 och 2 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas 6-8 §§, 12 § 1 och 2 mom., 15 §, 19 § 1 mom., 21, 22, 25 b, 25 d, 25 g §§, 27 § 1 och 2 mom. och 29 §. På vidaresändningar via kabel tillämpas dessutom på motsvarande sätt 25 h § 1 mom. och 25 i §, utom i det fallet att sändningen har sitt ursprung i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, varvid i stället för dessa stadganden på motsvarande sätt skall tillämpas 25 h § 3 mom. Dock skall 19 § 1 mom. tillämpas endast om den sändning som tagits upp har sålts eller på något annat sätt varaktigt överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och försäljningen eller överlåtelsen har skett med sändarföretagets samtycke.

49 §

Beträffande arbeten som avses i 1 mom. skall 9 §, 12 § 1 och 2 mom., 13 §, 14 § 1 och 3 mom. samt 16, 22, 25 c, 25 d och 40 b §§ tillämpas på motsvarande sätt. Om ett sådant arbete eller en del därav är föremål för upphovsrätt, kan denna rätt göras gällande.

49 a §

En fotograf har uteslutande rätt att förfoga över sina fotografier, i oförändrat eller förändrat skick

1) genom att framställa exemplar av dem och

2) genom att visa dem offentligt.

Rätten till ett fotografi gäller till dess 50 år har förflutit från utgången av det år då fotografiet framställdes.

På fotografier som avses i denna paragraf tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2 mom., 3 § 1 och 2 mom., 7-9 och 11 §§, 12 § 1 och 2 mom., 13 §, 14 § 1 och 3 mom., 15, 16, 18, 20, 22 och 25 §§, 25 a § 1 och 2 mom., 25 b, 25 d, 25 f-25 i, 26, 26 a-26 h, 27-29, 39, 40, 40 c samt 41 och 42 §§. Om ett fotografi är föremål för upphovsrätt, kan denna rätt göras gällande.

52 §

Den som framställer eller till allmänheten sprider en kopia av ett konstverk skall märka kopian på ett sådant sätt att den inte kan förväxlas med det ursprungliga verket.

52 a §

Upphovsmannen till ett bildkonstverk har rätt att till påseende få ett verk som han har överlåtit, om detta inte medför oskäliga olägenheter för verkets ägare eller innehavare och det är nödvändigt

1) med hänsyn till upphovsmannens konstnärliga verksamhet, eller

2) för att göra upphovsmannens ekonomiska rättigheter som avses i 2 § gällande.

På den rätt som avses i 1 mom. 2 punkten tillämpas 41 §.

54 §

Vid meningsskiljaktigheter avgörs saken genom skiljeförfarande så som stadgas genom förordning, då det är fråga om

1) ersättning som avses i 18 § 2 mom., 19 § 4 mom., 25 i §, 47 § 1 mom. eller 47 a §,

2) beviljande av tillstånd som avses i 13 § och villkoren för detta, när saken gäller framställning av exemplar för användning i undervisningsverksamhet,

3) beviljande av tillstånd som avses i 14 § 1 mom. och villkoren för detta, när saken gäller framställning av exemplar av verk som ingår i program som har framställts och utsänts i undervisningssyfte,

4) beviljande av tillstånd som avses i 25 h § 1 mom. och villkoren för detta, eller

5) beviljande av tillstånd enligt 25 h § 2 mom. eller 48 § 1 mom. för samtidig och oförändrad vidaresändning via kabel av radio- eller televisionsutsändning samt om villkoren för detta tillstånd, om sändningen har sitt ursprung i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Tillstånd kan beviljas, om sändarföretaget utan grundad anledning förbjuder vidaresändning via kabel eller uppställer oskäliga villkor för den.

Parterna kan även komma överens om att saken skall avgöras av skiljemän enligt lagen om skiljeförfarande (967/92).

Tillstånd med stöd av denna paragraf har samma verkan som tillstånd som avses i 13 §, 14 § 1 mom., 25 h § 1 eller 2 mom. eller 48 § 1 mom.

Om en part motsätter sig att en sak som avses i 1 mom. avgörs genom skiljeförfarande, kan saken på en parts ansökan föras till en domstol. Behörig domstol i en sak som avses i 1 mom. är Helsingfors tingsrätt. Om domstolen har beviljat tillstånd i en sak som avses i 1 mom. 2-4 punkten och ändring söks i beslutet, är tillståndet och villkoren för det giltiga temporärt tills saken har avgjorts slutligt eller en högre domstolsinstans bestämmer något annat med anledning av ändringssökandet.

54 b §

Om det finns risk för att ersättning enligt 47 § inte kan betalas ut till den som har rätt till ersättning, kan domstolen på dennes yrkan förbjuda den som använder de anordningar som avses i 46 § att använda dem tills han har ställt en acceptabel säkerhet för ersättningarna eller domstolen bestämmer något annat på yrkan av berörda parter. I ärendet gäller i tillämpliga delar 7 kap. 4, 5, 7, 8, 11 och 14 §§ rättegångsbalken.

56 a §

Den som

1) uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot stadgandena i denna lag om skydd för upphovsrätt, eller handlar i strid med föreskrifter som utfärdats med stöd av 41 § 2 mom., eller i strid med 51 eller 52 § eller med ett förbud som avses i 53 § 1 mom. eller 54 b § eller

2) för spridning till allmänheten för in i landet exemplar av verk som han vet eller har grundad anledning att misstänka att de utomlands framställts under sådana förhållanden att en framställning i Finland hade varit straffbar enligt denna lag,

skall, om gärningen inte är straffbar enligt 56 §, för upphovsrättsförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

56 b §

Den som uppsåtligen bryter mot 26 d § 3 mom. eller 26 l § 4 mom. skall, om det inte annanstans i lag stadgas strängare straff för gärningen, för brott mot tystnadsplikt enligt upphovsrättslagen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

56 d §

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet bryter mot 26 d § 2 mom. eller den i 26 k § 2 mom. stadgade förpliktelsen att redovisa eller ge upplysningar skall för brott mot i upphovsrättslagen stadgad skyldighet att lämna upplysningar dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen stadgas i någon annan lag.

63 §

Vad 2 b kap. stadgar tillämpas, om upphovsmannen till ett verk är medborgare i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om han är fast bosatt i en sådan stat.

Vad 51-53 §§ stadgar tillämpas oberoende av vem som har skapat verket och var det har utgivits.

64 §

Vad 45 § stadgar tillämpas, om

1) framförandet äger rum i Finland,

2) framförandet har tagits upp på en anordning som avses i 2 mom., eller om

3) ett framförande som inte har tagits upp på ett fonogram ingår i en utsändning som avses i 6 mom.

Stadgandena i 46 § tillämpas på en anordning vars ljud har tagits upp på anordningen i Finland.

Stadgandena i 46 a § tillämpas på en anordning vars rörliga bilder har tagits upp på anordningen i Finland.

Vad 47 § stadgar tillämpas på radio- och televisionsutsändningar som äger rum i Finland och på andra offentliga framföranden som äger rum i Finland, om det vid utsändningen eller framförandet används en anordning som avses i 2 mom.

Vad 47 a § stadgar tillämpas på alla radio- och televisionsutsändningar och på vidaresändning som äger rum i Finland, om det vid utsändningen används en anordning som avses i 2 mom.

Vad 48 § stadgar tillämpas på

1) en radio- eller televisionsutsändning som äger rum i Finland, samt på

2) en radio- eller televisionsutsändning som äger rum någon annanstans, om den som sänder har sin huvudsakliga verksamhetsort i Finland.

Vad 49 § stadgar tillämpas på arbeten som första gången har utgivits i Finland.

Vad 63 § 1 mom. 1, 2 och 5 punkten stadgar om verk tillämpas på motsvarande sätt på fotografier som avses i 49 a §.

Vad 50 § stadgar tillämpas på pressmeddelanden som har mottagits i Finland.

64 a §

När programbärande signaler, som sänder enligt denna lag skyddade verk och som är avsedda att mottas av allmänheten, under övervakning av ett sändarföretag i Finland och på dess ansvar förs in i en oavbruten överföringskedja som leder till en satellit och tillbaka till jorden, tillämpas på denna överföring till allmänheten via satellit vad 2 § stadgar om tillgängliggörande för allmänheten och vad som i övrigt i denna lag stadgas om radio- och televisionsutsändningar.

Om en i 1 mom. avsedd överföring till allmänheten via satellit sker i en sådan stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet vars lagstiftning inte förutsätter en skyddsnivå som motsvarar skyddsnivån enligt rådets direktiv 93/83/EEG 2 kap. om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel, och

1) signalerna sänds mot satelliten från en sändningsstation i Finland eller

2) i det fall där en sändningsstation i Finland inte används, sändarföretaget i Finland har gett överföringen i uppdrag åt någon annan,

anses överföringen till allmänheten via satellit äga rum i Finland. På detta tillämpas stadgandena i 2 § om tillgängliggörande för allmänheten och vad som i denna lag i övrigt stadgas om radio- och televisionsutsändningar.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

Denna lag tillämpas även på sådana verk och på sådana i 45, 46, 48 och 49 a §§ avsedda skyddsobjekt som har skapats, tagits upp eller framställts innan denna lag träder i kraft och som fortfarande åtnjuter skydd. På åtgärder som har vidtagits och på rättigheter som har förvärvats innan denna lag träder i kraft tillämpas dock de stadganden som är gällande när denna lag träder i kraft.

Avtal om filmning eller ljudupptagning som utövande konstnärer har slutit innan denna lag träder i kraft omfattar rätten att sprida exemplar av filmen eller fonogrammet till allmänheten, om inte något annat har avtalats.

Avtal som fonogramproducenter innan denna lag träder i kraft har slutit om att ett fonogram skall ingå i en film omfattar rätten att sprida exemplar av filmen till allmänheten, om inte något annat har avtalats.

På sådana avtal om rundradiering via satellit av verk och framföranden som har ingåtts innan denna lag träder i kraft tillämpas 25 f och 64 a §§ från och med den 1 januari 2000.

RP 287/94
KuUB 31/94
Rådets direktiv 92/100/EEG; EGT nr L 346, 27.11.1992, s. 61;
rådets direktiv 93/83/EEG; EGT nr L 248, 6.10.1993, s. 15

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.