424/1995

Utfärdat i Helsingfors den 23 mars 1995

Statsrådets beslut om ändring av 1 och 2 §§ statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp so överstiger den stadgade fasta självriskandelen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet ändrat 1 och 2 §§ i sitt beslut av den 13 januari 1994 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade självriskandelen (34/94) som följer:

1 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dess nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 100 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans eller läkemedelspreparat
Epilepsi och därmed jämförbara kram ptillstånd
1) acetazoiamid
2) etosuximid
3) fenobarbital
4) fenytoin
5) karbamazepin
6) klobazam
7) klonazepam
8) nitrazepam
9) oxkarbazepin
10) primidon
11) valproinsyra
12) vigabatrin (multisymptomatisk partiell epilepsi)
Svåra psykoser och andra svåra mentala störningar
1) butyrofenonderivat
2) fentiazinderivat
3) fluoxetin
4) fluvoxamin
5) karbamazepin
6) klozapin
7) litiumsalter
8) maprotilin
9) mianserin
10) moklobemid
11) molindon
12) paroxetin
13) penfluridol
14) pimozid
15) remoxiprid
16) risperidon
17) sertralin
18) citalopram
19) sulpirid
20) tioxantenderivat
21) trazodon
22) tricykliska antidepressiva
23) valproinsyra
Orostillstånd vid mental retardation
1) baklofen
2) butyrofenonderivat
3) fentiazinderivat
4) litium
5) maprotilin
6) mianserin
7) molindon
8) sulpirid
9) tioxantenderivat
10) tizanidin
11) trazodon
12) tricykliska antidepressiva
Prostatacancer
1) buserelin
2) östrogener
3) flutamid
4) glukokortikoider
5) goserelin
6) kalcitonin
7) kalciumfolinat
8) klodronat
9) leuprorelin
10) pamidronat
11) progestogener
12) cyproteron
13) cytostatika
14) triptorelin
15) starka analgetika

2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är;

Sjukdom Läkemedelssubstans eller läkemedelspreparat
Disseminerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd
1) azatioprin
2) glukokortikoider
3) hydroxiklorokin
4) klorambucil
5) klorokin
6) guldsalter
7) metotrexat
8) penicillamin
9) ciklosporin
10) sulfasalazin
11) cyklofosfamid
Genetiska svåra rubbningar i fettmetabolismen (familjär hyperkolesterolemi och typ III dyslipoproteinemi)
1) betzafibrat
2) gemfibrozil
3) klofibrat
4) kolestipol
5) kolestyramin
6) lovastatin
7) nikotinsyraderivat
8) pravastatin
9) simvastatin

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1995.

Helsingfors den 23 mars 1995

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.