404/1995

Given i Helsingfors den 24 mars 1995

Lag om ändring av 2 och 5 a §§ lagen om offentlighet vid rättegång

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 och 5 a §§ lagen den 21 december 1984 om offentlighet vid rättegång (945/84), av dessa lagrum 5 a § sådan den lyder i lag av den 29 december 1988 (1254/88), som följer:

2 §
Uppgifter om rättegång

Uppgifter om parternas namn, yrke och boningsort ävensom om ärendets art samt tidpunkten och platsen för förhandlingen är offentliga senast då förhandlingen har inletts vid domstolen. I ett ärende som gäller tvångsmedel som avses i 5 a kap. tvångsmedelslagen är dessa uppgifter offentliga först när den för brott misstänkte senast skall underrättas om användning av tvångsmedel, om inte domstolen beslutar något annat.

5 a §
Om offentlighet vid förhandling i vissa straffrättsliga ärenden

Domstolen kan besluta att muntlig förhandling om häktning eller reseförbud och framläggande av bevis som sker innan handläggningen av åtalet inletts skall hållas utan att allmänheten är närvarande, om den som framställer krav på tvångsmedel av skäl som har samband med utredningen eller den misstänkte själv begär detta eller om domstolen annars anser att det finns orsak. I strid med den misstänktes begäran får ett mål handläggas när allmänheten är närvarande endast på synnerligen vägande skäl. Om handläggningens offentlighet i ärenden som avses i detta moment gäller dessutom i tillämpliga delar 4 och 5 §§.

Ett mål som gäller tvångsmedel som avses i 5 a kap. tvångsmedelslagen handläggs samt beslut avkunnas också vad gäller de tillämpade lagrummen och domslutet utan att allmänheten är närvarande. Beslutet och rättegångsmaterialet blir offentliga när den för brott misstänkte senast skall underrättas om användning av tvångsmedel, om inte domstolen beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1995.

RP 22/94
LaUB 24/94

Helsingfors den 24 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.