395/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) 56 § samt

fogas till lagen en ny 64 c § som följer:

56 §

Pensionskassans tillgångar skall huvudsakligen och i mån av möjlighet placeras för ändamål som främjar utvecklingen av handelsflottan och handelssjöfarten i Finland.

Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Härvid skall i tillämpliga delar ävengälla 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/79).

Fullmäktige skall fastställa de riktlinjer som styrelsen skall följa vid placeringen av medel.

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar föreskrifter om tillämpningen av 2 mom.

64 c §

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar skall sjömanspensionskassan ha en försäkringsmatematiker.

Om försäkringsmatematikerns uppgifter och behörighetsvillkor gäller på motsvarande sätt 18 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag.

Kassan skall göra en anmälan till social- och hälsovårdsministeriet när en försäkringsmatematiker har anställts och när denne avgår.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Sjömanspensionskassan skall utse en i denna lag avsedd försäkringsmatematiker inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 330/94
EkUB 60/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.