394/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69) 11 § 1 mom., 17 § 2 mom. och 19 § 1 mom.,

av dessa lagrum 17 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 10 april 1981 (259/81) och 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 oktober 1994 (882/94), samt

fogas till 10 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 20 december 1991, den 13 november 1993 och den 19 november 1993 (1599/91, 1007/92 och (983/93), ett nytt 4 mom., varvid de nuvarande 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom., till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 10 april 1981, ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 17 a § som följer:

10 §

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall enligt social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder bokföra såsom ansvarsskuld de medel som behövs för täckande av de framtida utgifter vilka åsamkas genom anordnandet av pensionsskydd enligt denna lag upp till det belopp som sådana anstaltens inkomster som inte skall användas för något annat ändamål förslår till täckning av nämnda utgifter.


11 §

Lantbruksföretagare är berättigade att på de villkor och grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet anordna för sig och sina anhöriga ett pensionsskydd som är bättre än det pensionsskydd som denna lag förutsätter. Försäkringspremien för sådan tilläggsförmån får betalas även i ett för allt.


17 §

Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Härvid skall i tillämpliga delar även gälla 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/79).

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar föreskrifter om tillämpningen av 2 mom.

17 a §

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar skall lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ha en försäkringsmatematiker.

Om försäkringsmatematikerns uppgifter och behörighetsvillkor gäller på motsvarande sätt 18 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag.

Pensionsanstalten skall göra en anmälan till social- och hälsovårdsministeriet när en försäkringsmatematiker anställs och när denne har avgått.

19 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 a, 4, 4 a-4 h, 4 j-4 n §§, 5 § 1 och 3-6 mom., 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a och 10 c §§, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall utse en i denna lag avsedd försäkringsmatematiker inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 330/94
EkUB 60/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.