393/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) 9 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 13 december 1991 (1436/91),

ändras 2 § 1 mom., 10 § 1, 2 och 4 mom., 11 § 1 mom. och 17 § 1 mom.,

av dessa lagrum 10 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1993 (1655/93) och 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 oktober 1994 (881/94), samt

fogas till 9 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom. i stället för det 4 mom. som nu upphävts, som följer:

2 §

Ett företagare är skyldig att uppta i 1 § 1 mom. avsedd försäkring för pensionsskydd enlig denna lag i en pensionsanstalt som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare, eller i en sådan pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor (1164/92) som bedriver verksamhet enbart enligt denna lag.


9 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för försäkringspremien på framställning av pensionsanstalten.


10 §

Av försäkringspremien enligt denna lag fogas till premieansvaret den del som inte behövs för skäliga förvaltningskostnader. Likaså fogas till premieansvaret avkastningen av motsvarande placeringar. Från ansvaret avdras pensionsanstaltens andel i pensioner och andra förmåner enligt denna lag.

Pensionsanstalterna svarar för pensioner och andra förmåner enligt denna lag i förhållande till sitt premieansvar enligt 1 mom. Vid bestämmandet av premieansvaret beaktas härvid dock inte de obetalda försäkringspremier som har lämnats till indrivning i utsökningsväg eller bevakats i konkurs. Vid bestämmandet av premieansvaret beaktas inte heller sådana obetalda försäkringspremier som ingår i ett saneringsprogram enligt lagen om företagssanering (47/93) eller i ett betalningsprogram enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93) eller i en sådan frivillig skuldsanering som till innehållet motsvarar principerna i de nämnda lagarna. Om det premieansvar som har bestämts på detta sätt inte förslår till de ovan nämnda pensionerna och andra förmånerna, betalar staten den återstående delen. Staten skall enligt vad som stadgas genom förordning varje år i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten uppskattas komma att betala som sin andel.


Social- och hälsovårdsministeriet fastställer de grunder för beräkningen av premieansvaret enligt vilka de skäliga förvaltningskostnaderna som avses i 1 mom. samt den avkastning av placeringar som avses i 1 och 3 mom. beräknas. Ministeriet meddelar även närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna paragraf.

11 §

Företagare är berättigade att på de villkor och grunder som fastställs av social- och hälsovårdsministeriet anordna för sig och sina anhöriga pensionsskydd som är bättre än det pensionsskydd som förutsätts i denna lag.


17 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3 § 1 och 2 mom., 3 a, 4, 4 a-4 h, 4 j-4 n §§, 5 § 1 och 3-6 mom., 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10 och 10 c §§, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 330/94
EkUB 60/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.