391/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) 1 § 1 mom., 5 c § 2 mom., 10 § 3 mom. och 11 § 2 och 3 mom.,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 oktober 1994 (879/94), 5 c § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 28 juni 1993 (560/93), 10 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 22 november 1963 (526/63), 11 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 17 januari 1991 (53/91) och 11 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 27 mars 1991 (613/91), samt

fogas till lagen en ny 11 a § som följer:

1 §

För en arbetstagare som efter det år då han har fyllt 13 år är sysselsatt i skogsarbete, flottningsarbete, olika till gårdsbruk och trädgårdshushållning hörande arbeten, jord-, vatten- och husbyggnadsarbete, jordförbättringsarbete, arbete inom torvindustrin eller hamnarbete eller som tjänstgör på ett fartyg i inrikesfart eller, enligt vad som stadgas genom förordning, arbetar inom något annat sådant område som kännetecknas av kortvariga arbetsförhållanden, skall arbetsgivaren bekosta pensionsskydd för ålderdom och invaliditet samt för arbetstagarens anhöriga familjepensionsskydd enligt denna lag. Arbetstagaren är skyldig att delta i bekostandet av pensionsskyddet enligt denna lag så som 10 c § stadgar. Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller i övrigt i tillämpliga delar 3 § 2 mom., 3 a §, 4 § 1, 3 och 5 mom., 4 a-4 d, 4 f-4 h och 4 j-4 n §§, 5 § 6 mom., 5 c, 7 a-7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10, 10 a, 10 c, 12, 13 a, 13 b och 14 §§, 15 § 2 mom., 15 a, 15 b, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 f, 22 och 23 §§ lagen om pension för arbetstagare.


5 c §

Om familjepension beviljas efter en förmånslåtare som vid sin död inte fick någon pension, betraktas vid tillämpning av 1 mom. och 7 § 1 mom. dödsdatumet som den dag då sjukdomen, lytet eller skadan inträffade, om inte förmånstagaren visar något annat.

10 §

De medel som behövs för täckande av de framtida utgifter vilka åsamkas genom anordnandet av det pensionsskydd som avses i 2 mom., skall arbetspensionskassan enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder bokföra såsom ansvarsskuld, omfattande även i 9 § 1 mom. 3 punkten avsedda utgifter i den mån sådana kassans inkomster som inte skall användas för annat ändamål förslår till täckning av nämnda utgifter.


11 §

Placeringar skall göras så att de tryggar säkerhet, avkastning och likviditet samt är lämpligt diversifierade och har lämplig spridning. Härvid skall i tillämpliga delar gälla 10 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag (1062/79).

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar föreskrifter om tillämpningen av 2 mom.

11 a §

För uppgörande av försäkringstekniska beräkningar och utredningar skall arbetspensionskassan ha en försäkringsmatematiker.

Om försäkringsmatematikerns uppgifter och behörighetsvillkor gäller på motsvarande sätt 18 kap. 8 § lagen om försäkringsbolag.

Kassan skall göra en anmälan till social- och hälsovårdsministeriet när en försäkringsmatematiker har anställts och när denne har avgått.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

Arbetspensionskassan skall utse en i denna lag avsedd försäkringsmatematiker inom ett år från lagens ikraftträdande.

RP 330/94
EkUB 60/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.