387/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om elmarknadscentralen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Elmarknadscentralens uppgifter

För tillsynen över elmarknaden och för främjande av elmarknadens funktionsduglighet finns en elmarknadscentral som är underställd handels- och industriministeriet.

Elmarknadscentralen har till uppgift att vara verksam som den elmarknadsmyndighet som avses i elmarknadslagen (386/95). Centralen sköter de myndighetsuppgifter som anges i elmarknadslagen och som stadgas och bestäms med stöd av den samt främjar verksamheten på elmarknaden.

Elmarknadscentralen kan dessutom ges andra uppgifter som lämpar sig för dess verksamhetsområde enligt vad som stadgas eller bestäms särskilt.

2 §
Elmarknadscentralens direktör

Chef för elmarknadscentralen är en direktör om vars uppgifter och utnämnande stadgas genom förordning.

3 §
Grunderna för avgifter

Elmarknadscentralen har rätt att uppbära avgifter för sina prestationer. För myndighetsåtgärder uppbärs avgifter enligt elmarknadslagen.

4 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om elmarknadscentralens uppgifter, organisation, förvaltning och personal utfärdas genom förordning.

5 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag stadgas genom förordning.

Åtgärder för att elmarknadscentralens tjänster skall kunna besättas och andra åtgärder som är nödvändiga för att centralen skall kunna inleda sin verksamhet när lagen träder i kraft får vidtas före ikraftträdandet.

RP 202/94
EkUB 51/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.