353/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om rätt för statsrevisorerna och statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på övervakning och granskning av överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna. Med överföringar av medel avses i denna lag betalnings- och redovisningsskyldigheter och andra ansvar som staten, kommuner, samkommuner, finska eller i Finland verksamma samhällen, församlingar och andra samfund, stiftelser, inrättningar, företag eller privatpersoner har gentemot Europeiska gemenskaperna samt understöd, lån och annan finansiering, borgen, betalningslättnader samt andra stödåtgärder som till Finland beviljas av Europeiska gemenskapernas medel.

Vad 1 mom. stadgar om mottagare av överföringar av medel från Europeiska gemenskaperna gäller också den som förmedlat en överföring av medel och den till vars förfogande mottagaren av en överföring har överfört medel som nämns ovan.

2 §
Behörighet

Statsrevisorerna och statens revisionsverk har rätt att granska medelsöverföringar som avses i 1 § och användningen samt övervakningen av dem samt även att i den omfattning som granskningen förutsätter granska ekonomin och verksamheten hos den som mottagit eller betalat en medelsöverföring eller hos den till vars disposition den som förmedlat, beviljat och mottagit en sådan medelsöverföring har överfört de mottagna medlen.

Statsrevisorerna och statens revisionsverk har rätt att granska överföringar av medel enligt 1 § i mottagarnas eller de betalningsskyldigas lokaler och granskningsobjekten är skyldiga att biträda dem som verkställer granskningen. Statsrevisorerna och statens revisionsverk kan anlita sakkunniga som hjälp vid granskningen.

3 §
Rätt att få uppgifter

Granskningsobjekten skall, utan hinder av vad som särskilt stadgas om hemlighållande av omständigheter eller handlingar, utan obefogat dröjsmål lämna statsrevisorerna eller statens revisionsverk de uppgifter, utredningar, handlingar och övriga dokument som dessa begär att få och som behövs för granskningen.

Statsrevisorerna och statens revisionsverk har rätt att av granskningsobjektets revisor få alla sådana uppgifter, handlingar, övriga dokument och kopior som revisorn har i sin besittning och som gäller granskningsobjektet och är behövliga för granskning enligt denna lag, liksom också kopior av revisorns promemorior, protokoll och andra handlingar som har tillkommit i samband med revisionen och gäller granskningsobjektets verksamhet.

Myndigheter inom staten, samkommuner och kommuner samt församlingar är skyldiga att ge statsrevisorerna och statens revisionsverk den handräckning som behövs för utövande av den granskningsrätt och rätt att få uppgifter som stadgas i denna lag samt att lämna för granskningen behövliga uppgifter, handlingar och andra dokument samt utredningar om granskningsobjektet.

4 §
Tystnadsplikt

En statsrevisor och den som hör till personalen vid statsrevisorernas kansli eller vid statens revisionsverk samt en sådan sakkunnig som nämns i 2 § 2 mom. får inte till sin egen fördel utnyttja eller för en utomstående röja vad han genom sitt uppdrag har fått veta om någon annans ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller personliga omständigheter eller om sådant som enligt särskilda stadganden eller bestämmelser skall hållas hemligt.

Vad 1 mom. stadgar hindrar inte att uppgifter och handlingar lämnas ut till

1) polis- eller andra förundersökningsmyndigheter, tull- och åklagarmyndigheter samt domstol för utredning av ett brott, samt till

2) Europeiska gemenskapernas organ eller andra behöriga myndigheter om gemenskapens lagstiftning så kräver.

5 §
Förhållande till annan lagstiftning

Vid övervakning och granskning enligt denna lag iakttas i övrigt vad andra lagar stadgar om statsrevisorerna och statens revisionsverk.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 342/94
StaUB 100/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.