351/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av lagen om skatteförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 1 februari 1991 om skatteförvaltningen (188/91) en ny 5 a § som följer:

5 a §
Rätt att lämna uppgifter på eget initiativ

Skattestyrelsen och länsskatteverket har rätt att utan hinder av sekretesstadgandena lämna uppgifter som de fått vid fullgörandet av sina åligganden till

1) en statlig eller kommunal myndighet, något annat offentligt samfund eller någon annan sammanslutning eller stiftelse som avses i 29 kap. 9 § 2 mom. strafflagen, om det finns skäl att misstänka att ett brott som avses i 29 kap. 5-8 §§ strafflagen har begåtts för vars utredning uppgifterna kan behövas,

2) en statlig eller kommunal myndighet för fullgörande av en sådan tillsynsskyldighet som hänför sig till myndighetens i lag eller förordning stadgade uppgifter, om det finns skäl att misstänka att ett brott har begåtts för vilket det strängaste straffet är mera än sex månaders fängelse och för vars utredning uppgifterna kan behövas, samt

3) en myndighet, en pensions- eller olycksfallsförsäkringsanstalt eller en motsvarande sammanslutning eller stiftelse som sköter verkställigheten av lagstadgat pensions- eller olycksfallsförsäkringsskydd för fullgörande av en sådan tillsynsskyldighet som hänför sig till dennas i lag eller förordning stadgade uppgifter, om det finns skäl att misstänka att en arbetsgivare eller någon annan som enligt lag eller förordning är betalningsskyldig inte har fullgjort sin skyldighet enligt lagen eller förordningen.

Uppgifter som lämnats får endast användas för fullgörande av den uppgift för vilken de har getts. Uppgifter kan överlåtas vidare för utredande av brott och åtal. Sådana uppgifter som inte behöver sparas bestående på grund av uppgiftens särskilda natur skall förstöras genast när de inte längre behövs.

Den myndighet som tagit emot uppgifterna eller någon annan mottagare av information som avses i 1 mom., dess anställda samt personer som sköter dess uppgifter är skyldiga att hemlighålla uppgifter som de fått och att inte använda dem för fullgörande av någon annan än denna uppgift.

Den som bryter mot tystnadsplikten enligt 3 mom. skall för brott mot sekretesstadgandena i lagen om skatteförvaltningen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om straff för brott mot tystnadsplikten för tjänstemän och offentligt anställda arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 § strafflagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 336/94
StaUB 98/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.