349/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 29 b och 29 d §§, dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 13 augusti 1976 (670/76), och

fogas till lagen en ny 29 e § som följer:

29 b §

Var och en skall på uppmaning av skattestyrelsen eller länsskatteverket ge sådana uppgifter som kan behövas för tillsynen över att bestämmelserna om verkställande av förskottsinnehållning iakttas eller för annan förskottsuppbörd eller ändringssökande och som framgår av handlingar som han har i sin besittning eller som han annars känner till, om han inte enligt lag har rätt att vägra att avge vittnesmål i saken. Ingen får dock vägra att ge sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på tillsynen över att bestämmelserna om verkställande av förskottsinnehållning iakttas eller på annan förskottsuppbörd.

29 d §

Statliga och kommunala myndigheter samt andra offentliga samfund skall på begäran av skattestyrelsen eller länsskatteverket lämna eller för granskning förete sådana uppgifter som kan behövas för tillsynen över att bestämmelserna om förskottsinnehållning iakttas eller för annan förskottsuppbörd eller ändringssökande och som framgår av handlingar som myndigheten eller det offentliga samfundet har i sin besittning eller som de annars känner till, om uppgifterna inte gäller en sak i vilken vittnesmål enligt lag inte får avges. Ingen får dock vägra att ge sådana uppgifter om någon annans ekonomiska ställning som inverkar på tillsynen över att bestämmelserna om förskottsinnehållning iakttas eller på annan förskottsuppbörd.

29 e §

Granskning enligt 29 § kan verkställas också uteslutande för inhämtande av uppgifter som kan användas vid tillsynen över att bestämmelserna om förskottsinnehållning iakttas eller vid förskottsuppbörd som gäller en annan skattskyldig (jämförelseuppgiftsgranskning).

Jämförelseuppgiftsgranskning kan dock inte verkställas i ett i kreditinstitutslagen (1607/93) avsett kreditinstitut som fått koncession och inte heller i en sådan filial till ett kreditinstitut som fått koncession och som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/93). Uppgifter som framkommit vid sådan granskning av ett kreditinstitut eller ett kreditinstituts filial som avses i 29 § kan dock användas vid tillsynen över att bestämmelserna om förskottsinnehållning iakttas eller vid förskottsuppbörd som gäller en annan skattskyldig.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.

RP 336/94
StaUB 98/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.