342/1995

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927 12 och 61 §§, sådana de lyder riksdagens beslut av den 18 februari 1983 (377/83),

ändras 13 §, 15 § 1 mom., 37 och 59 §§ samt 62 b § 2 mom.,

av dessa 13 § och 62 b § 2 mom. sådana de lyder i riksdagens beslut av den 7 december 1993 (1124/93), 15 § 1 mom. i riksdagens beslut av den 5 december 1974, 37 § i riksdagens beslut av den 22 juni 1993 (698/93) och 59 § i riksdagens beslut av den 15 februari 1991 (488/91) samt

fogas till 15 §, sådan den lyder i nämnda beslut av riksdagen av den 5 december 1974, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., och till 62 b §, sådan den lyder i nämnda beslut av riksdagen av den 7 december 1993, ett nytt 3 mom. som följer:

13 §

Den som tidigare blivit vald till medlem i två utskott är berättigad att avsåga sig medlemskap i ytterligare utskott. Riksdagen skall pröva om en utskottsmedlem av någon annan uppgiven orsak kan få befrielse från medlemskap i ett utskott.

15 §

Specialutskottens sekreterare utses av kanslikommissionen efter det den hört utskottet.

Såsom stora utskottets sekreterare fungerar biträdande generalsekreteraren eller, om tjänsten är vakant eller tjänsteinnehavaren förhindrad att fullgöra sina åligganden, en av kanslikommissionen förordnad person. Kanslikommissionen kan efter att ha hört utskottet förordna en eller flera personer till sekreterare i stora utskottet när ärenden som gäller Europeiska unionen behandlas.


37 §

Anföranden som gäller ärenden som nämns i 57 § 2 mom. och som har begärts på förhand före plenum skall grupperas enligt de anvisningar som talmanskonferensen har fastställt och enligt beslut som den fattar särskilt för varje diskussion så att ordet, om vägande skäl inte talar för något annat, ges enligt storleken på de riksdagsmannagrupper som varit företrädda i riksdagen ända från början av valperioden, från den största till den minsta. Sedan svar har avgivits eller meddelande lämnats med anledning av en interpellation ges ordet likväl först till den första undertecknaren av interpellationen. Sedan debatten vid plenum har inletts tillämpas när ordet begärs och ges 57 § 1 mom. riksdagsordningen och 36 § ovan.

59 §

Den finskspråkiga texten ligger till grund för behandlingen i riksdagen. Svenska byrån utarbetar den svenskspråkiga texten under tillsyn av de justeringsmän som nämns i 42 a § riksdagsordningen.

62 b §

Valet verkställs av riksdagen, om den är enig om valet. Om riksdagen inte kan komma överens om dem som skall väljas, förrättas valet av elektorerna. Om elektorerna inte är eniga om valet verkställs valet med iakttagande av proportionellt valsätt.

Talmanskonferensen meddelar vid behov närmare bestämmelser om representanternas åligganden.


Dessa ändringar av arbetsordningen träder i kraft samma dag som lagen den 17 mars 1995 om ändring av riksdagsordningen (338/95) och skall anses ha förfallit samma dag som denna lag, om den förfaller.

TKF 5/94
GrUB 20/94

Helsingfors den 10 februari 1995

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.