341/1995

Given i Helsingfors den 17 mars 1995

Lag om ändring av 3 § lagen om Riksdagsbiblioteket

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 december 1984 om Riksdagsbiblioteket (983/84) 3 §, som följer:

3 §
Riksdagsbibliotekets förvaltning handhas av bibliotekets styrelse, som har åtta medlemmar. Till medlemmar väljer riksdagen fem riksdagsmän, av dem en till ordförande och en till vice ordförande, samt bland dem som avses i 2 mom. eller bland andra tre personer som står utanför riksdagen och av vilka en företräder sakkunskapen inom statsförvaltningen, en den rättsvetenskapliga och en den statsvetenskapliga forskningen. Om riksdagen inte kan komma överens om dem som skall väljas förrättas valet av riksdagens elektorer. Om elektorerna inte är eniga om valet verkställs valet med iakttagande av proportionellt valsätt. På samma sätt väljs personliga suppleanter för styrelsemedlemmarna.

För utseende av styrelsens sakkunnigmedlemmar och deras suppleanter meddelar undervisningsministeriet riksdagens talman namnen på tre personer som företräder sakkunskapen inom statsförvaltningen samt på tre som företräder den rättsvetenskapliga sakkunskapen och på tre som företräder den statsvetenskapliga sakkunskapen, inom en vecka från den dag då valperiodens första riksdag öppnas.

Styrelsemedlemmarnas och deras suppleanters mandattid börjar då valet av styrelsemedlemmar förrättats vid valperiodens första riksdag och fortgår tills nytt val av styrelsemedlemmar förrättats.


Denna lag träder i kraft den 20 mars 1995.

LM 110/94
GrUB 19/94

Helsingfors den 17 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.