331/1995

Utfärdat i Helsingfors den 9 mars 1995

Arbetsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen

Arbetsministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 maj 1994 (348/94), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut innehåller bestämmelser om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen och om grunderna för avgifterna för dem.

Med arbetsförvaltningen avses i detta beslut arbetsministeriet, riksförlikningsmännens byrå i anslutning till arbetsministeriet, arbetarskyddets distriktsförvaltning, distrikts- och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet samt arbetsrådet.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) och för vilka avgifter uppbärs enligt självkostnadsvärdet är

1) förhandsinspektioner av fartyg,

2) typbesiktningar och typgodkännanden,

3) utlåtanden om att maskiner och anordningar samt personlig skyddsutrustning uppfyller de krav som ställs på dem,

4) behandling av uppgifter om kemikalier som kan förorsaka fara,

5) tillstånd som gäller arbetstagares behörighet eller kompetens för ett arbete samt övriga tillstånd,

6) registrering av personalfonder och stadgeändringar,

7) andra ändringar i personalfondsregistret än sådana som nämns i 6 punkten, samt

8) utdrag ur personalfondsregistret.

Offentligrättsliga prestationer för vilka arbetsförvaltningen uppbär fasta avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är sådana prestationer som nämns i den avgiftstabell som utgör bilaga till detta beslut.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Sådana övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som arbetsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra specialtjänster som gäller anskaffning, val, användning och utvecklande av personal än de som nämns i 7 § 3 mom. förordningen om arbetskraftsservice (1251/93),

2) särskilda meddelanden eller tillkännagivanden som publiceras i arbetsförvaltningens riksomfattande, regionala eller lokala informationsmedier,

3) användning av lokaler och anordningar som är i arbetsförvaltningens besittning,

4) utbildnings-, utvecklings-, konsult- och andra sakkunnigtjänster,

5) lämplighetstest som gäller uttagning av elever till läroanstalter samt utbildning,

6) försäljning av psykologiska test och andra metoder, datasystem, program eller motsvarande och överlåtande av användningsrätt till dem samt utlämnande av uppgifter ur datasystem med undantag av uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,

7) sökningar i databaser med undantag av sökningar i anslutning till avgiftsfri arbetskraftsservice,

8) information och rådgivning som gäller andra myndigheters och sammanslutningars prestationer och som främst betjänar verksamheten vid dessa,

9) inkvartering som arbetskraftsinstitutet erbjuder och andra tjänster som tillhandahålls i samband med kurser och som inte ansluter sig till genomförandet av arbetsförvaltningens årliga personalutbildningsprogram,

10) för företag avsedd lokaliseringsrådgivning av konsultkaraktär,

11) lokaliseringsrådgivningsprojekt som produceras på uppdrag av företag eller sammanslutningar i syfte att främja deras verksamhet eller intressen,

12) publikationer,

13) undersökningar, utredningar och statistiktjänster,

14) kontors- och ämbetsverkstjänster,

15) fotokopior och andra avskrifter samt

16) sändande av material vilket baserar sig på uppdrag, om detta inte ingår i priset för materialet.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1995 och gäller till den 31 december 1997.

Genom detta beslut upphävs arbetsministeriets beslut av den 30 mars 1994 om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen (241/94).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 9 mars 1995

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Regeringsråd
Matti Ilonen

Bilaga

AVGIFTSTABELL OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER TILL FASTA PRISER INOM ARBETSFÖRVALTNINGEN

Avgift/mk
Förhandsinspektion, utlåtande, tillstånd eller annan prestation som nämns i författningar
1. Andningsskydd 1 400
2. Laseranläggning 730
3. Lantbrukstraktor 2 680
4. Godkännande av komponent i eller partiell besiktning av lantbrukstraktor 2 170
5. Arbetskorg för kran 1 260
6. Brandhjälm 1 400
7. Brandlina 1 400
8. Avslagsbeslut/återkallande av tillståndsbrev för laddare 350
9. Kompetensbrev för laddare 430
10. Nytt kort för laddare 270
11. Bultpistol 1 180
12. Tillbehör till bultpistol 1 180
13. Skydd som används i bultpistolarbete 1 400
14. Skydd mot nedstörtning 1 400
15. Hängställnings lyftanordning 1 340
16. Hängställnings fångare 590
17. Annan anordning som används i sprängningsarbete 1 480
18. Elmateriel som används i sprängningsarbete 950
19. Släckningsplagg 1 400
20. Ögonskydd 950
21. Säkerhetsanordning på personkorg för tornkran 590
22. Kopia av kort för tornkransförare 70
23. Truck 1 670
Annat tillstånd eller annan prestation
24. Godkännande av utbildningsprogram 740
25. Behandling av kemikalieuppgifter, < 100 anmälningar 180
26. Behandling av kemikalieuppgifter, > 100 anmälningar 90
27. Examinator för laddare 290
28. Examinator för lyftanordningskurs 290
29. Kranförare 740
30. Kraninspektör 740
31. Utlåtande om kravenlighet i fråga om maskiner och anordningar 1 780
32. Asbestrivningsarbete 1 670
Undantagslov
33. Märkning av asbest 2 170
34. Transport av kran 740
35. Kraninspektör 810
36. Kromathalt i byggnads- och murcement 1 490
37. Undantag från bestämmelserna i statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/94) 1 490
38. Sprängningsarbete 1 420
39. Krav som gäller förarhytter och förbindelseleder i abslutning till gamla tornkranar 2 110
Personalfondsregistret
40. Registrering av personalfond 1 400
41. Registrering av personalfonds stadgeändring 1 000
42. Annan ändring i personalfondsregistret 200
43. Utdrag ur personalfondsförteckningen 60
44. Utdrag ur personalfondsförteckningen och stadgarna 120

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.