328/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 44 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 44 § 3 mom. lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) som följer:

44 §
Återbetalning av statsandelar för anläggningsprojekt

Om återbetalningsskyldigheten och avdrag för ersättningar beslutar undervisningsministeriet. Den som får statsandel skall inom sex månader underrätta undervisningsministeriet om sådana förändringar som avses i 1 och 2 mom. Om det senare framgår att något meddelande inte gjorts inom utsatt tid, skall en mot statsandelen svarande del av egendomens gängse värde betalas till staten med en årlig ränta som bestäms i enlighet med 4 § 3 mom. räntelagen, om inte undervisningsministeriet av särskilda skäl beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På räntan för tiden innan denna lag trädde i kraft på belopp som skall återbetalas tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den för den som är skyldig att återbetala ett belopp leder till ett lindrigare slutresultat än den tidigare lagen.

RP 292/94
EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.