300/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av 9 a och 12 §§ lagen om räntestöd för hyresbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 9 a § 3 mom. och 12 § 2 mom. lagen den 19 december 1980 om räntestöd för hyresbostadslån (867/80),

sådana de lyder, 9 a § 3 mom. i lag av den 23 december 1992 (1483/92) och 12 § 2 mom. i lag av den 18 januari 1985 (62/85), som följer:

9 a §

Statskontoret kan uppbära de gottgörelser det har betalt till kreditanstalten hos låntagaren samt hos låntagaren uppbära en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen på den gottgörelse som det har betalt. Anteckning härom skall göras i skuldebrevet.

12 §

På den räntegottgörelse som förordnats bli återbetald skall låntagaren, räknat från betalningsdagen för respektive rat av räntegottgörelsen, betala en årlig ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Om återbetalningen eller räntan inte erläggs inom utsatt tid, skall på det belopp som förfallit till betalning betalas en årlig dröjsmålsränta enligt ovan nämnda räntefot från förfallodagen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På räntan för tiden innan denna lag trädde i kraft på gottgörelser som skall återbetalas tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den för den som är skyldig att återbetala en gottgörelse leder till ett lindrigare slutresultat än den tidigare lagen.

På betalningar som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94 EkUB 58/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.