279/1995

Utfärdat i Helsingfors den 6 mars 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om registrering och märkning av nötkreatur

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 11 § lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/94), 5 § lagen den 29 december 1994 om landsbygdsnäringsregistret (1515/94) och 12 § 1 mom. 1 och 3 punkten lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/80), sådan den sistnämnda lagen lyder i lagar av den 21 augusti 1992 och den 3 juni 1994 (809/92 och 424/94), beslutat:

1 §
Registrering och märkningsskyldighet

Den som äger nötkreatur är skyldig att registrera och märka sina nötkreatur som han håller i Finland samt att föra en förteckning i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.

2 §
Tidsfrister

Tjurar, för vilka ansöks om tjurbidrag som avses i rådets förordning (EEG) nr 805/68, om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött, skall registreras och märkas med en individuell identifieringsbeteckning (öronmärke) innan ansökan lämnas in, dock senast den 31 mars 1995. En tjur för vilken bidrag ansöks om den första eller andra ansökningsgången behöver dock inte förses med öronmärke om den slaktas senast den 31 december 1995, men öronmärket skall följa med tjuren i samband med överlåtelse eller slakt. Dikor, för vilka söks i samma förordning avsett dikobidrag, skall registreras och öronmärkas innan ansökan lämnas in, dock senast den 15 maj 1995. Kalvar som föds efter den 31 maj 1995 skall registreras och förses med öronmärke inom 30 dagar efter födseln.

Andra nötkreatur än de som avses i 1 mom. skall registreras och förses med öronmärke senast den 31 december 1995.

Om märkning och registrering av nötkreatur som importeras bestäms särskilt.

3 §
Öronmärke

Som identifieringsbeteckning får endast användas ett av jord- och skogsbruksministeriet godkänt öronmärke som innehåller en födelseidentifikation som entydigt identifierar djuret (öronmärkets nummer). Identifikationer får ges och öronmärken överlåtas endast av aktiebolaget Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy. Samma företag meddelar även tekniska bruksanvisningar rörande märkena efter att ha rådgjort med jord- och skogsbruksministeriet.

Ett använt öronmärke får inte användas på nytt för ett annat djur. Märket betraktas som använt när djuret har registrerats med den identifikation som finns på märket. Ett märke som skadats, försvunnit eller annars avlägsnats skall omedelbart ersättas med ett nytt märke med det ifrågavarande djurets identifikation.

4 §
Djuridentifikationsregistret

Efter att identifikationen givits införs uppgifterna för identifiering av nötkreaturen i djuridentifikationsregistret, som är ett funktionellt underregister till det landsbygdsnäringsregister som avses i lagen om landsbygdsnäringsregistret (1515/94). När registret förs skall nämnda lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser iakttas.

Aktiebolaget Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy ansvarar för det tekniska underhållet av registret. Samma företag lämnar även tekniska instruktioner i anslutning till registreringen efter att ha rådgjort med jord- och skogsbruksministeriet.

5 §
Registrets innehåll

I djuridentifikationsregistret införs följande uppgifter:

1) djurhållningsort och tidigare djurhållningsorter,

2) djurets födelsetid, kön, ras och användning,

3) djurets identifikation (födelseidentifikationen på öronmärket) och tidigare identifikationer hos djur som importerats,

4) moderns identifikation, samt

5) förflyttningar av djuret, datum för förflyttningarna, död och slaktort.

Registeruppgifterna skall förvaras i tre år efter att djuret dött.

6 §
Anmälan till registret

Ägaren skall anmäla de uppgifter som avses i 5 § till djuridentifikationsregistret på följande sätt:

1) djur som fötts inom djurhållningsenheten: besättningsidentifikation, djurets identifikation, födelsetid, kön, ras, användning och moderns identifikation,

3) djur som mottagits till en djurhållningsenhet i Finland: den mottagande enhetens besättningsidentifikation, djurets identifikation, användning, datum när djuret anlänt till djurhållningsenheten och ursprungsbesättningens identifikation,

3) ersättande av märke som försvunnit, skadats eller annars avlägsnats: besättningsidentifikation, djurets identifikation och datum när märket bytts ut,

4) djur som överlåtits från djurhållningsenheten: besättningsidentifikation, djurets identifikation och överlåtelsedatum,

5) exporterat djur: besättningsidentifikation, djurets identifikation, exportdatum och destinationsland;

6) djur som dött eller slaktats i djurhållningsenheten: besättningsidentifikation, djurets identifikation och dödsdatum, samt

7) djur som sålts till slakt: besättningsidentifikation, djurets identifikation, slaktort och avsändningsdag.

Anmälan skall göras till djuridentifikationsregistret senast inom tio vardagar efter den händelse som ligger till grund för anmälan. I sådana fall som avses i 1 mom. 1 punkten skall anmälan dock göras inom 70 dagar efter djurets födelse om djuret fortfarande hålls i samma djurhållningsenhet, där det har fötts.

Om de uppgifter som anmälts till registret inte överensstämmer med 1 mom. skall aktiebolaget Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy be de uppgifter som saknas av ägaren.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. i denna paragraf tillämpas inte på anmälningar, som avses i 7 § 1 mom.

7 §
Anmälningarna till registret år 1995

För djur som än över 30 dagar gammalt och som första gången registreras 1995 skall ägaren anmäla följande uppgifter till djuridentifikationsregister: besättningsidentifikation, djurets identifikation, födelsetid, kön, ras och användning.

Anmälan som avses i 1 mom. kan göras redan i samband med beställningen av öronmärkena, i vilket fall djurets identifikation inte behöver anmälas. I sådana fall skall öronmärket fästas på det djur, för vilket det registrerats av aktiebolaget Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy. I övriga fall skall uppgifterna som avses i 1 mom. anmälas till djuridentifikationsregistret inom 40 dagar efter märkningen av djuret.

För kalvar som har fötts i djurhållningsenheten och som har identifikationsmärkts senast vid 30 dagars ålder skall uppgifterna anmälas till registret i enlighet med 6 §.

8 §
Förteckning och förvaring av anmälningarna

Djurets ägare skall anteckna de uppgifter i enlighet med 6 och 7 §§ som han ännu inte meddelat till djuridentifikationsregistret i nötkreatursförteckningen som tillhandahas av aktiebolaget Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy. Förteckningen och uppgifter om de anmälningar som gjorts till registret skall förvaras i ett år räknat från den dag anmälan gavs.

Om djurhållningsenheten har djur, för vilka ansöks om bidrag som avses i 2 § 1 mom., skall också ansökningstidpunkten antecknas i nötkreatursförteckningen. I dessa fall skall förteckningen och uppgifter om de anmälningar som gjorts till registret förvaras under det år anmälan gavs samt i tre år därefter.

9 §
Utlämnande av uppgifter

Om överlåtelse av uppgifterna i djuridentifikationsregistret till utomstående beslutar jord- och skogsbruksministeriet med stöd av lagen om landsbygdsnäringsregistret.

10 §
Avgifter

Om de avgifter som skall uppbäras för identifieringsbeteckningar och registrering beslutar jord- och skogsbruksministeriet.

11 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1995.

Helsingfors den 6 mars 1995

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Lantbruksråd
Heimo Hanhilahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.