261/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) 6 § 2 mom., 7 § 1 och 8 mom., 8 § 5 och 7 mom., 9 § 4-6 mom., i 19 § det inledande stycket och 39 § 1 mom. 1 och 2 punkten,

av dessa lagrum 6 § 2 mom., 8 § 7 mom. och 39 § 1 mom. 2 punkten sådana de lyder i lag av den 22 december 1993 (1454/93) samt 7 § 1 och 8 mom., 8 § 5 mom, 9 § 4-6 mom. och i 19 § det inledande stycket sådana de lyder i lag av den 26 juli 1993 (718/93), samt

fogas till 3 § en ny 2 a-punkt och till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 26 juli 1993, ett nytt 6 mom., varvid det nuvarande 6, 7 och 9 mom. samt det ändrade 8 mom. blir 7-10 mom., samt till lagen en ny 14 a §, som följer:

3 §
Lagarna om verksamhet som finansieras

Denna lag gäller sådana statsandelar och statsunderstöd samt hemkommunens betalningsandel som nämns i:


2 a) lagen om yrkeshögskolestudier (255/95),


6 §
Allmänt stadgande

Statsandelen och hemkommunens betalningsandel bestäms enligt kalkylerade grunder. Statsandelen och hemkommunens betalningsandel bestäms per elev i grundskolor, gymnasier, kvällsgymnasier, yrkesläroanstalter, specialyrkesläroanstalter och yrkeshögskolor. I särskilda yrkesläroanstalter bestäms statsandelen per undervisningstimme eller studievecka, i medborgarinstitut per undervisningstimme och i grundundervisning i konst per kommuninvånare. I musikläroanstalter bestäms statsandelen per undervisningstimme och hemkommunens betalningsandel per elev.

7 §
Kalkylerad statsandelsgrund

Statsandelsgrunden för en kommuns undervisningsverksamhet bestäms på de belopp som erhålls genom beräkning per läroanstaltsform så som avses i 2-8 och 10 mom.


Det belopp som ligger till grund för statsandelen för en yrkeshögskola räknas ut genom en sammanräkning av produkterna av det antal studerande som har sin hemkommun i en kommun som avses i 1 mom. och som avlägger en yrkeshögskoleexamen vid en yrkeshögskola i den kommun eller samkommun som är huvudman för denna och de priser per enhet som har fastställts examensvis per studerande.


Om en privat sammanslutning eller stiftelse är huvudman för en läroanstalt, bestäms huvudmannens statsandel enligt det belopp som fås när antalet elever i de läroanstalter som sammanslutningen eller stiftelsen är huvudman

för multipliceras med det belopp per elev som räknats ut i tillämpliga delar enligt 3, 5 och 6 mom. eller med priset per enhet enligt 4 mom., eller när det antal undervisningstimmar som fastställts för huvudmannen som beräkningsgrund för statsandelen multipliceras med priset per enhet per undervisningstimme enligt 7 och 8 mom. Statsandelen för medborgarinstitut och musikläroanstalter som en samkommun är huvudman för bestäms så som stadgas i detta moment.


8 §
Statsandel för undervisningsverksamhet

Statsandelen för yrkesläroanstalter, specialyrkesläroanstalter, yrkesutbilning vid musikläroanstalter och statsandelen för yrkeshögskolor bestäms så att från den kalkylerade statsandelsgrunden dras av betalningsandelarna enligt 9 § 5 mom. för elevernas hemkommuner.


För det markbelopp som uträknats enligt 7 § 10 mom. erhåller kommunen statsandel enligt sin bärkraftsklass enligt 22 § 2 mom.

9 §
Hemkommunernas betalningsandelar

För gymnasier, kvällsgymnasier och kvällslinjer vid gymnasium räknas hemkommunens betalningsandel ut så att från den kalkylerade statsandelsgrund per elev som avses i 7 § 3 och 9 mom. eller från det pris per enhet som avses i 7 § 4 och 9 mom. dras av den statsandel som bestäms per elev enligt bärkraftsklassen för elevens hemkommun.

I fråga om yrkesläroanstalter, specialyrkesläroanstalter och yrkesutbildning som ordnas i musikläroanstalter räknas hemkommunens betalningsandel så att från det med elevantalet vägda riksomfattande medeltalet för de kalkylerade statsandelsgrunderna per elev i nämnda utbildning dras av en andel som beräknas enligt skalan i 8 § 1 mom. och enligt bärkraftsklassen för elevens hemkommun. Hemkommunens betalningsandel för en yrkeshögskolestuderande beräknas på motsvarande sätt av ett med elevantalet vägt riksomfattande medeltal för de kalkylerade statsandelsgrunderna per studerande i yrkeshögskolorna. Vid beräkningen av nämnda medeltal beaktas också motsvarande markbelopp som uträknats för statliga läroanstalter.

Vid bestämmande av hemkommunens betalningsandel skall det markbelopp som räknats ut enligt 5 mom. höjas på basis av kostnaderna för anläggningsprojekten med 10 procent, med undantag för de läroanstalter på vilka 14 § 2 mom., 14 a § 2 mom. och 16 § 2 mom. tillämpas.

14 a §
Beräkningen av priset per enhet för yrkeshögskolor

Priset per enhet per elev i yrkeshögskolor beräknas vart fjärde år per yrkeshögskoleexamen genom att de riksomfattande totalkostnaderna för utbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen vid kommunala, privata och statliga yrkeshögskolor divideras med det totala antalet elever som avlägger denna examen nämnda år. Priserna per enhet skall graderas enligt vad som stadgas genom förordning så att de väsentliga skillnaderna i kostnaderna för utbildningsprogrammen som leder till examina och för andra undervisningsarrangemang beaktas. Priserna per enhet skall bestämmas så att priserna per enhet när de multipliceras med antalet studerande tillsammans motsvarar ovan nämnda totalkostnader.

Om en yrkeshögskola huvudsakligen verkar i hyrda lokaler kan priserna per enhet årligen höjas med ett markbelopp som räknas ut genom att den årshyra som undervisningsministeriet fastställt som grund för beräkningen av statsandelen divideras med antalet studerande vid yrkeshögskolan. Sådana hyror som avses i detta moment beaktas inte vid beräkningen av de kalkylmässiga totalkostnader som avses i 1 mom.

19 §
Kostnader som inte beaktas vid beräkningen av priser per enhet

Som kostnader för grundskolor, gymnasier, kvällsgymnasier, yrkesläroanstalter, specialyrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, musikläroanstalter och medborgarinstitut anses inte:


39 §
Beviljande av statsandel

Statsandel för driftskostnader beviljas utan ansökan

1) hemkommunerna för elever i grundskolor och skolor som ersätter grundskolan samt gymnasier, kvällsgymnasier, yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor som en kommun eller en samkommun är huvudman för,

2) huvudmannen för medborgarinstitut, musikläroanstalter, privata skolor som är organiserade så att de motsvarar grundskolan, specialyrkesläroanstalter och särskilda yrkesläroanstalter samt för privata gymnasier, kvällsgymnasier, yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor,Denna lag träder i kraft den 8 mars 1995.

Denna lag tillämpas första gången när yrkeshögskolornas priser per enhet bestäms och statsandel beviljas för 1997. När yrkeshögskolornas priser per enhet bestäms för 1997 tillämpas utan hinder av 14 a § 1 mom. i denna lag som kalkyleringsgrund för priset per enhet de kostnader som avses i lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91) för avläggande av yrkeshögskoleexamina vid temporära yrkeshögskolor samt motsvarande kostnader för utbildning som leder till examina på institutsnivå och högre nivå med avdrag för kostnaderna för sådana förmåner som avses i lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83).

I fråga om finansieringen av en yrkeshögskolas driftskostnader 1996 gäller förutom 23 och 24 §§ lagen om yrkeshögskolestudier även vad som stadgas om finansiering av yrkesläroanstalter i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet. En yrkeshögskolas pris per enhet för 1996 bestäms utgående från priserna per enhet i de läroanstalter som bildar grunden för yrkeshögskolan och det uppskattade antalet studerande som bedriver studier som leder till yrkeshögskoleexamen. Vid beräkning av priserna per enhet avdras kostnaderna för sådana förmåner som avses i lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever.

Om en yrkeshögskola verkar i lokaler, för vilka priset per enhet för den läroanstalt som tidigare har verkat i samma lokaler har höjts på basis av hyror eller kapitalersättningar för hyresvärdena, anvisas yrkeshögskolan vid höjning av dess priser per enhet av det markbelopp som bildar grunden för nämnda förhöjningar den andel som yrkeshögskolan och huvudmännen för andra läroanstalter som fungerar i samma utrymmen har kommit överens om.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 319/94
KuUB 32/94

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.