257/1995

Given i Helsingfors den 3 mars 1995

Förordning om systemet för gemensam elevansökan till yrkeshögskolorna

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 15 § 2 mom. lagen den 3 mars 1995 om yrkeshögskolestudier (255/95) och 22 § 2 mom. lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87), av dessa lagrum det sistnämnda sådant det lyder i lag av den 25 januari 1991 (146/91):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid ordnande av intagning av studerande till de yrkeshögskolor som avses i lagen om yrkeshögskolestudier när studerandena antas till studier som leder till yrkeshögskoleexamen.

Denna förordning tillämpas också när studerande antas till studier som leder till yrkeshögskoleexamen och ordnas av sådana yrkesläroanstalter som hör till temporära yrkeshögskolor enligt lagen om försök med utbildning på ungdomsstadiet och med yrkeshögskolor (391/91) och även till utbildning på institutnivå och yrkesutbildning på högre nivå som ordnas av sådana andra yrkesläroanstalter som avses i lagen om yrkesläroanstalter (487/87).

Denna förordning tillämpas inte på vuxenutbildningen vid yrkeshögskolorna och vid de läroanstalter som avses i 2 mom.

2 §
Deltagande i gemensam elevansökan

Intagningen av studerande till yrkeshögskolorna och till den utbildning som avses i 1 § 2 mom. sker med hjälp av gemensam elevansökan.

Undervisningsministeriet kan på framställning av en läroanstalt som avses i 1 § 2 mom. besluta att intagningen av studerande till läroanstalten inte skall ske med hjälp av gemensam elevansökan.

3 §
Datasystemet för gemensam elevansökan

För dem som söker sig till yrkeshögskolestudier och till utbildning som avses i 1 § 2 mom., för yrkeshögskolor och andra läroanstalter samt för undervisningsförvaltningen och den övriga förvaltningen finns ett datasystem för gemensam elevansökan till yrkeshögskolorna. Datasystemet används när information ges om de studier som står till buds, när inträde till studier söks och vid förmedling av behövliga uppgifter om sökandena till yrkeshögskolorna och läroanstalterna i fråga för intagningen av studerande samt vid uppföljningen av utvecklingen inom utbildningssystemet. Datasystemet också används för att stöda dem som inte blivit antagna att söka sig till annan utbildning.

4 §
Tidtabellen för gemensam elevansökan

Undervisningsministeriet fastställer tidtabellen för gemensam elevansökan.

Tidtabellen för gemensam elevansökan skall, om möjligt, på ett ändamålsenligt sätt anpassas till intagningen av studerande till universiteten samt de övriga vetenskaps- och konsthögskolorna.

5 §
Ansvaret för ordnande av gemensam elevansökan

Utbildningsstyrelsen svarar för det riksomfattande genomförandet av den gemensamma elevansökan och för ordnandet av den riksomfattande informationen i anslutning till ansökan om inträde och antagning till utbildning samt meddelas anvisningar om det regionala genomförandet av den gemensamma elevansökan.

Länsstyrelsen svarar inom sitt område för det regionala genomförandet av den gemensamma elevansökan. Länsstyrelsen sköter inom sitt område mottagningen, behandlingen och förvaringen av ansökningarna, den allmänna information som gäller sökande och antagning samt övriga praktiska arrangemang som gäller den gemensamma elevansökan. I Nylands, Åbo och Björneborgs samt Vasa län skall de uppgifter som hänför sig till den gemensamma elevansökan i fråga om de svenskspråkiga yrkeshögskolorna och andra läroanstalterna samt den svenskspråkiga utbildningen i de tvåspråkiga yrkeshögskolorna och andra läroanstalterna sötas, inom undervisningsväsendets svenskspråkiga verksamhetsområde.

6 §
Dataregister för gemensam elevansökan

För genomförandet av den gemensamma elevansökan inrättas med hjälp av automatisk databehandling register över sökande och antagning i fråga om de sökande till yrkeshögskolor och andra läroanstalter som deltar i gemensam elevansökan samt studerande på avgångsklassen inom yrkesutbildning på ungdomsstadiet och i gymnasiet. I registren lagras sådana uppgifter som behövs vid antagningen enligt vad undervisningsministeriet närmare bestämmer. Uppgifterna får insamlas hos sökandena, yrkeshögskolorna och de andra läroanstalterna, befolkningsregistercentralen och studentexamensnämnden.

Utbildningsstyrelsen svarar för inrättandet och upprätthållandet av det riksomfattande registret samt leder inrättandet och upprätthållandet av de regionala registren. Utbildningsstyrelsen sörjer för att länsstyrelserna får regionala register som bildats ur det riksomfattande registret.

Länsstyrelsen svarar för inrättandet och upprätthållandet av de regionala registren. I tvåspråkiga län bildas särskilda register språkgruppsvis. Länsstyrelsen sörjer för att yrkeshögskolorna och de andra läroanstalterna inom dess område får uppgifter om dem som sökt om inträde till yrkeshögskolorna och läroanstalterna ur de regionala registren.

Uppgifter ur registren kan överlåtas till statistikcentralen samt till folkpensionsanstalten för behandling av studiestödsärenden. Om utlämnandet av uppgifter ur registren för den gemensamma elevansökan gäller i övrigt vad som stadgas i lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51).

7 §
Yrkesläroanstalt

Vad som i denna förordning stadgas om yrkesläroanstalter gäller i tillämpliga delar också folkhögskolor, idrottsutbildningscentrer och musikläroanstalter som ordnar yrkesutbildning på institutnivå.

8 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av undervisningsministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 mars 1995.

Denna förordning tillämpas första gången vid intagningen av studerande till yrkeshögskolor och till utbildning på institutnivå och yrkesutbildning på högre nivå vid yrkesläroanstalter för det läsår som inleds den 1 augusti 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 3 mars 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.