240/1995

Utfärdat i Helsingfors den 23 februari 1995

Miljöministeriets beslut om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer

Miljöministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter bärs upp är de prestationer som räknas upp i bilagan till detta beslut.

För handräckning som en regional miljöcentral ger en annan myndighet uppbärs en avgift som motsvarar prestationens självkostnadsvärde.

3 §
Avgifter för beslut i besvärsärenden

För beslut i ett besvärsärende uppbärs den i bilagan nämnda fasta avgiften, dock så, att om undantagslov beviljas med anledning av besvären, uppbärs för detta 1 500 mark.

4 §
Prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder

Sådana avgiftsbelagda prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller på basis av annan uppdragsgivning:

1) undersöknings- och laboratorietjänster,

2) utbildningstjänster,

3) hydrometriska mätningar,

4) planering av databaser samt uppbyggnad och underhåll av sådana,

5) tillverkning av apparatur och varor,

6) reparations- och transporttjänster,

7) planerings- och byggnadstjänster,

8) sakkunnigutlåtanden om dimensioneringen av öppningar till broar och trummor,

9) grundvattensundersökningar,

10) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

11) överlåtelse av data och dataregister samt direktanvändning av datasystem,

12) informationssökning och fjärrlånetjänster,

13) försäljning och överlåtelse av nyttjanderätten till metoder, datasystem, program och andra motsvarande prestationer,

14) användning av lokaliteter som disponeras av de regionala miljöcentralerna,

15) kopior av handlingar och publikationer,

16) användning av utrustning, och

17) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data, dataregister och publikationer och för internationell användning av datasystemen uppbärs ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet eller allmän internationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som den regionala miljöcentralen satt upp.

5 §
Bestämmelser om uppbörd av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller återtagna besvär uppbärs av den sökande de kostnader som behandlingen av ärendet dittills orsakat.

För jakande och nekande beslut uppbärs en lika stor avgift, om inte annat stadgats eller förordnats. Om ett beslut av den regionala miljöcentralen som ingår i en handling innehåller flera sådana beslut som i detta beslut förordnats vara avgiftsbelagt, uppbärs avgiften för varje sådant beslut i enlighet med detta beslut.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1995.

I ärenden som anhängiggjorts vid länsstyrelsen före den 1 september 1993 uppbärs avgiften för beslutet till samma belopp som stämpelskatt eller avgift enligt tidigare stadganden.

Genom detta beslut upphävs miljöministeriets beslut av den 15 december 1993 om vatten- och miljöförvaltningens avgiftsbelagda prestationer (1319/93) till den del som beslutet gäller avgifter för vatten- och miljödistriktens prestationer.

Helsingfors den 23 februari 1995

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Överinspektör
Jukka Nurmio

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Fasta avgifter för de regionala miljöcentralernas offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer

I Beslut

Miljötillstånd

mk
Gruvor eller anrikningsverk 70 000
Cellulosafabriker 140 000
Pappers-, papp- eller kartongfabriker 70 000
Fanerfabriker 70 000
Spånskivefabriker 85 000
Fiberskivefabriker 70 000
Fabriker för tillverkning av oorganiska baskemikalier såsom syror, baser, klor eller pigment 120 000
Fabriker för tillverkning av organiska baskemikalier 85 000
Råoljeraffinerier 140 000
Koksverk 100 000
Järn- eller stålverk, sinterverk eller produktionsanläggningar för järnlegeringar 100 000
Metallfabriker för tillverkning av andra metaller än järnmetaller 140 000
Kraftverk eller pannanläggningar som drivs med olja, stenkol, trä, torv eller andra brännbara ämnen och där största bränsleeffekten överstiger 50 megawatt (MW)
- verk vars bränsleeffekt är 50-100 MW 35 000
- verk vars bränsleeffekt överstiger 100 MW 50 000
Anläggningar eller platser för återvinning eller behandling av problemavfall som uppkommit annorstädes
- anläggning för behandling av problemavfall 100 000
- annan anläggning eller plats för återvinning eller behandling av problemavfall som uppkommit annorstädes 20 000
Sopförbränningsanläggningar eller andra anläggningar vid vilka minst 5 000 ton avfall bränns årligen 60 000
Avstjälpningsplatser
- avstjälpningsplatser för industriavfall 40 000
- avstjälpningsplatser för kommunalt avfall 20 000
Komposteringsanläggningar eller andra anläggningar för återvinning eller behandling som tar minst 10 000 ton avfall om året 20 000
Inrättningar där lösningsmedel eller ämnen som innehåller lösningsmedel används och vars förbrukning, frånsett den andel som blir bunden eller stannar kvar i produkterna, uppgår till minst 50 ton om året, eller vars motsvarande toppförbrukning är minst 100 kg i timmen 50 000
Fabriker där syntetfibrer framställs 100 000
Fabriker där bekämpningsmedel eller träskyddsmedel framställs 100 000
Gödselfabriker 140 000
Cementfabriker, kalkbruk, mineralullsfabriker eller fabriker som tillverkar asbestprodukter 85 000
Järnmetallgjuterier med en årlig produktion om minst 500 ton eller andra gjuterier eller smältverk med en årlig produktion om minst 200 ton 85 000
Fabriker där gummi och råmaterial för plast framställs 85 000
Fabriker för mikrobiologisk framställning av foderprotein 70 000
Flygplatser
- flygplatser för tung ruttrafik 100 000
- flygplatser för lättare regelbunden ruttrafik med propellerplan och där halkbekämpningsmedel inte används 70 000
Kemikalieupplag för lagring av andra bränslen än tung brännolja eller andra flyktiga organiska ämnen, om cisternernas sammanlagda volym överstiger 10 000 m3 eller om cisternerna finns inom ett område där deras sammanlagda volym överstiger 50 000 m3 60 000
Insamlingsställe för problemavfall 5 000
Annat miljötillstånd 275 mk/h

För behandling av ett tillståndsärende som en kommunal miljötillståndsmyndighet med stöd av 5 § 2 mom. lagen om miljötillståndsförfarande (735/91) har överfört uppbärs en avgift som bestäms på basis av behandlingstiden så, att avgiften är 275 mk för varje timme som behandlingen av ärendet tar i anspråk. Avgiften är dock högst lika stor som den avgift som kommunen bär upp för behandling av inrättningens tillståndsansökan.

Avgiften är 30-70 procent lägre än grundavgiften i tabellen, om behandlingen av tillståndet kräver avsevärt mindre arbete än genomsnittligt på grund av den mängd ämnen som används vid inrättningen, produktionsmängden, produktionskapaciteten eller därmed jämförbara särskilda skäl som beror på inrättningens storlek eller verksamhetens art. Avgiften uppbärs på samma sätt till ett lägre belopp, om den arbetsmängd som behandlingen kräver är mindre än vanligt på grund av att projektets miljöverkningar redan har utretts genom ett förfarande enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-lagen, 468/94).

För miljötillstånd för inrättningar inom samma anläggningsområde, som i funktionellt hänseende ansluter sig till varandra, uppbärs en gemensam avgifit så att behandlingsavgiften för inrättningen i den högsta avgiftsklassen ökas med högst 50 procent av de övriga inrättningarnas grundavgifter.

För behandling av en ansökan om tillstånd att lägga om verksamheten vid en inrättning uppbärs en avgift som beroende på den arbetsinsats behandlingen av ansökan kräver uppgår till 10-70 procent av den avgift som uppbärs för tillstånd att inleda en verksamhet.

Om ansökan gäller ändring av en avfallshanteringsplan enligt den tidigare avfallshanteringslagen eller ändring av ett tillstånd till behandling av problemavfall till ett avfallstillstånd enligt avfallslagen (1072/93), eller om en fungerande anläggning ansöker om tillstånd att återvinna eller behandla problemavfall som uppkommit annorstädes, är avgiften 10-30 procent av grundavgiften.

Om en omläggning av verksamheten leder till att inrättningens miljöskydd förbättras avsevärt, är avgiften högst 30 procent av grundavgiften, eller också kan uppbörden av avgiften av särskilda skäl anstå.

Andra tillstånd

mk
Godkännande av säkerhetskontrollprogram för dammar 200
Undantagslov enligt byggnadslagen (370/58)
- beviljande av undantagslov 1 500
- avslag på ansökan om undantagslov 300
Godkännande av den som gör upp strandplan och av planläggningsområdet 2 000
Byggnadsförbud och åtgärdsförbud på ansökan, enligt byggnadslagen 500
Tillstånd enligt lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv (1613/92) 500
Anslutningstillstånd enligt lagen om allmänna vägar (243/54) 1 200
Annat beslut som fattats på basis av en ansökan 275 mk/h
Besvärsärenden 400
dock med beaktande av undantaget i 3 §.
Processuell klagan 400

II Intyg och utdrag

mk
Diarieintyg och diarieutdrag 50
Utdrag ur avfallsregistret
- efter första behandlingen 300
- efter förnyad behandling 150
- fristående från behandlingen 100
Lagakraftsintyg 100

III Övriga prestationer

mk
Utlåtande om granskning av förhandsanmälningar med stöd av förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten (283/62)
- utlåtanden som kräver sedvanlig arbetsinsats 500
- utlåtanden som kräver mindre än sedvanlig arbetsinsats 200
- utlåtanden som kräver större än sedvanlig arbetsinsats 1 000
Utlåtande om ett bedömningsprogram enligt MKB-lagen
- utlåtanden som kräver sedvanlig arbetsinsats 10 000
- utlåtanden som kräver mindre än sedvanlig arbetsinsats 5 000
- utlåtanden som kräver större än sedvanlig arbetsinsats 20 000
Utlåtande om en konsekvensbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/94)
- utlåtanden som kräver sedvanlig arbetsinsats 15 000
- utlåtanden som kräver mindre än sedvanlig arbetsinsats 7 500
- utlåtanden som kräver större än sedvanlig arbetsinsats 30 000

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.