238/1995

Riksdagens beslut om temporär ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927 temporärt en ny 3 a § och till 63 §, sådan den lyder i riksdagens beslut av den 5 december 1974, ett nytt 2 mom. som följer:

3 a §

En riksdagsman som avses i 8 a § riksdagsordningen skall senast klockan 12 den tredje dagen efter det riksdagen sammankommit underrätta riksdagens talman om han fortsätter att handha sitt riksdagsmannauppdrag eller om han fortsätter som företrädare i Europaparlamentet. Uppger han sig fortsätta som företrädare i Europaparlamentet avbryts hans riksdagsmannauppdrag när fullmakten för den riksdagsman som träder som suppleant i hans ställe har granskats. Gör riksdagsmannen inte nämnda meddelande anses han fortsätta att handha sitt riksdagsmannauppdrag.

63 §

Meddelar en riksdagsman enligt 3 a § i denna arbetsordning att han fortsätter som företrädare i Europaparlamentet eller avbryts hans riksdagsmannauppdrag på grund av fyllnadsval av företrädare i Europaparlamentet skall riksdagens sekreterare utan dröjsmål meddela detta till centralnämnden i valkretsen.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 15 mars 1995. Beslutet tillämpas räknat från den tidpunkt då riksdagen första gången sammanträder efter följande riksdagsmannaval. Det gäller till dess fullmakterna för de företrädare som valts vid det första valet av företrädare för Finland i Europaparlamentet har godkänts i Europaparlamentet.

TKF 7/94
GrUB 24/94

Helsingfors den 9 februari 1995

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.