235/1995

Given i Helsingfors den 24 februari 1995

Lag om ungdomsarbete

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Mål

Syftet med denna lag är att förbättra de ungas levnadsförhållanden och skapa förutsättningar för medborgarverksamhet bland ungdomen.

Syftet med denna lag är dessutom att främja jämställdheten mellan generationer, mellan könen och mellan regionerna i Finland, främja tolerans och kulturmångfald samt att trygga en hållbar utveckling vad beträffar bruk av naturen.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) ungdomsarbete arbete för att förbättra de ungas levnadsförhållanden och skapa förutsättningar för ungdomsverksamhet och med

2) ungdomsverksamhet de ungas medborgarverksamhet som främjar deras uppväxt och medborgarfärdigheter.

3 §
Ledning och utveckling

Undervisningsministeriet skall svara för ungdomsarbetets allmänna ledning och utveckling.Länsungdomsnämnderna har till uppgift att utgöra undervisningsministeriets och länstyrelsernas sakkunnigorgan i angelägenheter som avses i denna lag.

4 §
Genomförande av ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten

Det är i första hand staten, kommunerna och ungdomsorganisationerna som skall svara för genomförandet av ungdomsarbetet. Ungdomsarbetet hör till kommunens verksamhetsområde.

För ungdomsverksamheten svarar huvudsakligen de unga och deras sammanslutningar samt ungdomsorganisationerna.

5 §
Skyldigheter och samverkan inom ungdomsarbetet

Statsrådets kansli och ministerierna skall i verksamhets- och ekonomiplanerna samt i de riksomfattande målprogram som avses i lagen om regional utveckling (1135/93) skriva in utvecklingsåtgärder som behövs för att förbättra de ungas levnadsförhållanden. Om utarbetandet av målprogrammen gäller vad som stadgas i lagen om regional utveckling och vad som stadgas med stöd av den. För samordningen av åtgärderna inom centralförvaltningen svarar undervisningsministeriet, länsstyrelserna svarar för den regionala samordningen och kommunerna för den lokala samordningen av åtgärderna.

6 §
Delegationen för ungdomsärenden

Undervisningsministeriets sakkunnigorgan i de ärenden som avses i denna lag är delegationen för ungdomsärenden som tillsätts av statsrådet. Delegationen kan tillsätta sektioner. Delegationen skall

1) handlägga och ge utlåtanden i ärenden som gäller ungdomsarbetets andel av ministeriernas verksamhets- och ekonomiplaner samt

2) lägga fram förslag till program och åtgärder.

I delegationen skall finnas sakkunskap i frågor som gäller de ungas uppväxt och medborgarverksamhet, de ungas levnadsförhållanden, internationalisering, förebyggande av alienering och ungdomsforskning. Majoriteten av delegationens medlemmar skall tillsättas på förslag av ungdomsorganisationerna.

2 kap.

Statlig finansiering

7 §
Beviljande av statsandel

Kommunerna beviljas statsandel för ungdomsarbetet enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92).

8 §
Beviljande av statsunderstöd

I statsbudgeten skall årligen tas in anslag som skall beviljas de riksomfattande ungdomsorganisationerna utgående från resultatet så som stadgas genom förordning och bestäms genom statsrådets beslut. Undervisningsministeriet beslutar om beviljande av de årliga understöden.

En kommission som tillsätts särskilt skall för undervisningsministeriet lägga fram förslag till fördelning av de årliga understöden. Kommissionens mandatperiod är fyra år. Kommissionen tillsätts av statsrådet på basis av förslag som inbegärts av undomsorganisationerna. Om kommissionen bestäms närmare genom beslut av statsrådet.

Undervisningsministeriet godkänner de organisationer som understöds med stöd av denna lag, så som stadgas genom förordning.

9 §
Riksomfattande ungdomscentraler

I statsbudgeten skall årligen tas in anslag för byggande och upprätthållande av riksomfattande ungdomscentraler. Om understödsgrunderna stadgas närmare genom förordning.

10 §
Övriga statsunderstöd

I statsbudgeten skall årligen tas in anslag för ungdomsforskning, internationellt samarbete, informationsförmedling, konstevenemang för unga samt för andra projekt som syftar till att förbättra de ungas levnadsförhållanden.

3 kap.

Särskilda stadganden

11 §
Statsbidragsmyndighet

Undervisningsministeriet är statsbidragsmyndighet i de ärenden som avses i denna lag.

12 §
Finansiering av statsandelar och statsunderstöd

Statsandelar och statsunderstöd som avses i denna lag skall i första hand betalas av tippnings- och penninglotterivinstmedel.

13 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

4 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

Genom denna lag upphävs lagen den 20 december 1985 om ungdomsarbete (1068/85) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheter av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

15 §
Övergångsstadganden

Utan hinder av denna lag betalas hyresvärdesersättningar till kommunerna 1995 och 1996 enligt den upphävda lagens 27 §.

Efter att denna lag har trätt i kraft fortsätter statens ungdomsråd sin verksamhet tills den delegation för ungdomsärenden som avses i denna lag har tillsatts.

RP 298/94
KuUB 30/94

Helsingfors den 24 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.