220/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) 5 § 1 mom., 6 § 1 mom., 18 a §, 25 § 1 mom., 26 §, 27 § 2 mom., 28 §, 29 § 1 mom., 42 § 1 och 2 mom., 43 § 2 mom., 45 § 2 och 3 mom., 55 § 2 mom. och 66 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 1 mom., 43 § 2 mom., 45 § 2 och 3 mom. och 55 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 8 december 1994 (1147/94), samt 18 a § och 42 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 2 augusti 1994 (720/94), som följer:

5 §
Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen

Den högsta tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den utövas av

1) social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på hälsan, samt av

2) Finlands miljöcentral i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön.


6 §
Regionala tillsynsmyndigheter

Länsstyrelsen och den regionala miljöcentralen leder och övervakar inom sina respektive verksamhetsområden kommunernas verksamhet vid tillsynen över att denna lag följs.


18 a §
Existerande ämnen

Tillverkaren och importören skall lämna uppgifter om existerande ämnen enligt vad som bestäms därom i rådets förordning (EEG) nr 793/93 om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen. Behöriga myndigheter som avses i artikel 13 i rådets förordning är i Finland Finlands miljöcentral och social- och hälsovårdens produkttillsynscentral. Genom förordning utfärdas närmare stadganden om myndigheternas uppgifter och samarbetet mellan dem.

25 §
Skyldighet att låta godkänna kemikalier

Importören eller tillverkaren skall inhämta Finlands miljöcentrals godkännande (förhandsgodkännande) av en kemikalie som är avsedd att användas

1) för behandling av virke som skydd mot angrepp eller åverkan av skadliga organismer (träskyddskemikalie) eller

2) i kyl- och cirkulationsvattensystem för att förebygga slembildning och tilltäppning som kan uppstå då skadliga mikroorganismer växer, eller för att skydda cellulosa och trähaltig massa mot angrepp och åverkan av skadliga organismer (slembekämpningskemikalie).


26 §
Anmälningsskyldighet

Om en träskyddskemikalie är avsedd att användas på samma sätt som målfärg, får den tillverkas och importeras utan förhandsgodkännande. Den som tillverkar eller importerar en sådan kemikalie skall göra anmälan till Finlands miljöcentral 45 dygn innan den överlåts till försäljning eller tas i bruk.

En skyddskemikalie får tillverkas och överlåtas utan förhandsgodkännande, om den är avsedd enbart för export. Om tillverkningen av en sådan kemikalie skall göras anmälan till Finlands miljöcentral.

På motsvarande sätt får med en skyddskemikalie utan förhandsgodkännande utföras prov för att utreda dess egenskaper, verkningar och användbarhet. Anmälan om proven skall göras till Finlands miljöcentral, om det inte är fråga om ett laboratorieprov eller något annat motsvarande mindre prov.

27 §
Förutsättningar för förhandsgodkännande

Då Finlands miljöcentral godkänner en skyddskemikalie, fastställer den användningssyftet och bruksanvisningarna för kemikalien. Till beslutet om godkännande kan fogas behövliga villkor och anvisningar. Beslutet kan meddelas för en bestämd tid.

28 §
Återkallande av förhandsgodkännande

Finlands miljöcentral kan återkalla ett förhandsgodkännande eller ändra villkoren i det, om det efter beslutet om godkännande visar sig att skyddskemikalien inte längre motsvarar förutsättningarna för godkännande enligt 27 § 1 mom. eller de villkor som har fogats till beslutet om godkännande.

29 §
Behandling av anmälan

Finlands miljöcentral kan sedan den fått en anmälan som avses i 26 § 1 eller 3 mom. meddela sådana föreskrifter och anvisningar om skyddskemikalien som behövs för att förebygga hälso- och miljöskador.


42 §
Anmälningsförfarande

Den som exporterar kemikalier som avses i denna lag skall lämna uppgifter om anmälningspliktiga kemikalier enligt vad som bestäms därom i rådets förordning (EEG) nr 2455/92 om export och import av vissa farliga kemikalier. Ansvarig myndighet som avses i artikel 3 i rådets förordning är i Finland Finlands miljöcentral. Miljöministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av den förordning som nämns ovan samt av Europeiska gemenskapernas med stöd därav givna bestämmelser.

Den som till export överlåter kemikalier om vilka inte skall lämnas uppgifter enligt 1 mom. och vars hantering upphört i syfte att skydda hälsan eller miljön eller vars hantering är förbjuden eller strängt reglerad, är skyldig att anmäla exporten till Finlands miljöcentral. Genom förordning stadgas vilka kemikalier anmälningsförfarandet gäller.


43 §
Förbud mot hantering av en kemikalie

Om avvärjning av skador som avses i 1 mom. förutsätter snabba åtgärder, får social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i fråga om hälsoskador och Finlands miljöcentral i fråga om miljöskador tillfälligt bestämma om nödvändiga förbud och begränsningar. Saken skall härvid utan dröjsmål hänskjutas till statsrådet.

45 §
Tillsynsmyndighetens förbud och begränsningar

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan i sådana fall som avses i 1 mom. för att förhindra hälsoskador samt Finlands miljöcentral för att förhindra miljöskador besluta om förbud mot introduktion på marknaden av en kemikalie, samt om förfarandet vid returnering eller anmälan angående fara som uppstått eller bestämma att en kemikalie skall oskadliggöras på behörigt sätt.

Om den lokala myndighet som utövar tillsyn över iakttagandet av kemikalielagen anser det vara nödvändigt att i ett fall enligt 1 mom. vidta åtgärder som avses i 2 mom., skall tillsynsmyndigheten göra en framställning i saken till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i fråga om hälsoskador och till Finlands miljöcentral i fråga om miljöskador.

55 §
Ändringssökande

Besvär får inte anföras över tillfälliga förbud eller begränsningar som social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller Finlands miljöcentral har meddelat enligt 43 § 2 mom. Över ett beslut om föreläggande av vite som tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av 51 § får inte anföras särskilda besvär.

66 §
Förhandsgodkännande av en skyddskemikalie

En kemikalie som med stöd av lagen om gifter har förklarats för gift för skyddande av trävara får alltjämt överlåtas eller användas utan förhandsgodkännande eller anmälan som avses i 26 § 1 mom. i denna lag. I fråga om dylika gifter för skyddande av trävara gäller i övrigt vad denna lag stadgar om skyddskemikalier. Finlands miljöcentral kan dock kräva att en skyddskemikalie skall godkännas på nytt.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 359/94
MiUB 21/94

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.