217/1995

Given i Helsingfors den 17 februari 1995

Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62) 49 § 3 mom., sådant det lyder i lag av den 4 juli 1975 (521/75),

ändras 64 § 2 mom. 3, 9 och 10 punkten samt

fogas till 64 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 4 juli 1975, ett nytt 3 mom. och till 65 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 mars 1994 (243/94), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

64 §

Vid väglagets stämma skall särskilt fattas beslut om:


3) fastställande av en budget för följande räkenskapsperiod;


9) när väglagets räkenskapsperiod skall börja och sluta;

10) granskning och godkännande av redovisningen för föregående räkenskapsperiod, om redovisningen på grund av ärendenas omfattning eller av någon annan orsak inte kan granskas eller godkännas vid stämman, om förordnande av två personer att på förhand och efteråt granska redovisningen och lämna mötet en redogörelse för granskningens resultat; samt


Väglagets räkenskapsperiod är ett år eller, när vägdelägarna har fattat ett beslut enligt 65 § 2 mom., tidsperioden mellan de stämmor som avses i de nämnda lagrummen.

65 §

Med avvikelse från 1 mom. kan vägdelägarna vid väglagets stämma besluta att väglaget inte skall sammanträda till årsstämma varje år. En stämma som motsvarar årsstämman skall dock hållas åtminstone vart fjärde år och på den skall tillämpas vad som stadgas om årsstämma.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 343/94
TrUB 21/94

Helsingfors den 17 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.