185/1995

Utfärdat i Helsingfors den 20 december 1994

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om ändring av arbetsordningen för högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i plenum med stöd av 32 § förordningen den 30 september 1977 om högsta förvaltningsdomstolen (702/77) beslutat

ändra i sin arbetsordning 3 § 3 mom., 25 a § 1 och 2 punkterna, 26 § 3 punkten, 27 § 4 punkten och 34 § 2 mom., av dem 3 § 3 mom., 25 a § 1 och 2 punkterna, 26 § 3 punkten och 27 § 4 punkten sådana de lyder i den arbetsordning som utfärdats den 16 december 1987 (1105/87), samt

foga till arbetsordningens 24 § en ny 4 punkt, varvid den nuvarande 4 punkten blir en ny 5 punkt, som följer:

3 §

Presidenten bestämmer antalet granskningar för ledamöterna under den tid sessionslistan skall gälla. Den i enlighet härmed uppgjorda sessionslistan godkänns av ordföranden på avdelningen. Överingenjörsråden deltar i sammanträdena i enlighet med sessionslistan.

24 §

Kanslichefen åligger utöver vad i förordningen om högsta förvaltningsdomstolen är stadgat:


4. att godkänna högsta förvaltningsdomstolens utgifter, och

5. att draga försorg om övriga uppgifter som ålagts honom.

25 a §

Biträdande registratorn åligger:

1. att draga försorg om att expeditioner och andra handlingar sändes med posten,

2. att draga försorg om att rättegångsavgifter och andra avgifter som tillkommer högsta förvaltningsdomstolen uppbäres behörigen, och


26 §

Expeditören åligger:


3. att draga försorg om att expeditioner tillhandahålles och utlämnas till vederbörande mot bestämd rättegångsavgift,


27 §

Avdelningssekreterarna åligger med iakttagande av den arbetsfördelning som kanslichefen fastställer:


4. att biträda vid beredning av ekonomiplan och budgetförslag och att fullgöra andra uppgifter som hör till ekonomiförvaltningen,


34 §

Samarbete inom högsta förvaltningsdomstolen anordnas såsom därom är särskilt stadgat.


Denna ändring av arbetsordningen träder i kraft den 1 januari 1995, och den tillämpas i de mål som avgörs sedan ändringen trätt i kraft.

Helsingfors den 20 december 1994

Högsta förvaltningsdomstolens president
Pekka Hallberg

Tf. kanslichef
Marianne Båsk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.