179/1995

Utfärdat i Helsingfors den 9 februari 1995

Försvarsministeriets beslut om körtillstånd som krävs vid transporter av farliga ämnen under försvarsmaktens tillsyn

Försvarsministeriet har med stöd av 1 § 6 mom. förordningen den 19 april 1991 om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (724/91), sådant det lyder i förordning av den 8 januari 1993 (12/93), beslutat:

1 §
Krav på körtillstånd

Förare av motorfordon eller motorfordon med släpvagn (nedan transportenhet) som under försvarsmaktens tillsyn transporterar farliga ämnen på väg skall utom körtillstånd för fordonet i fråga ha sådant körtillstånd som förutsätts i detta beslut och som berättigar till transport av farliga ämnen (nedan TFÄ-körtillstånd eller försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd), om de transporterar

a) farliga ämnen i tankfordon eller i en transportenhets tankar eller i avmonterbara tankar/tankcontainrar och den sammanlagda volymen överstiger 6 m3,

b) farliga ämnen i en transportenhets tankar eller i avmonterbara tankar/tankcontainrar och den sammanlagda volymen överstiger 3 m3 men är högst 6 m3, likväl så att maximimängden i fråga om sådana brandfarliga vätskor (bränslen) som avses i marginalnummer 2301 i bilaga A till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg (147/92) får överskridas med högst 450 liter i det fall att i transportenheten finns också kärl (tunnor och kanistrar) och alla är försedda med sinsemellan likadana varningsetiketter,

c) andra farliga ämnen än explosiva varor i större mängder än de mängder som avses i marginalnummer 10 011 i bilaga B till trafikministeriets ovan i b-punkten nämnda beslut (nedan begränsade kvantiteter), som transport av styckegods i fordon vars största tillåtna totalmassa överstiger 3,5 ton, eller,

d) explosiva varor i större mängder än begränsade kvantiteter enligt c-punkten eller, i fråga om militära explosiva varor, enligt transportbestämmelser som huvudstaben särskilt för sig utfärdar, oberoende av fordonets största tillåtna totalmassa.

Körtillstånd krävs inte för sådana transporter som avses i 1 mom. b-punkten där tankarnas/tankcontainrarnas sammanlagda volym är högst 3 m3.

Huvudstaben fastställer särskilt för sig de militära övningar och de till den militära utbildningen hörande transporter i fråga om vilka kravet på körtillstånd inte tillämpas. Den som vid dessa övningar och utbildningsdagar transporterar farliga ämnen på väg skall likväl innan han förordnas till uppgiften göras förtrogen med de riskfyllda egenskaperna hos de farliga ämnen som skall transporteras samt med säkerhetsanvisningarna med tanke på eventuella olyckor.

TFÄ-körtillstånd eller försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd krävs inte för sådana transporter av farliga ämnen som äger rum i terrängen eller på försvarsmaktens kasern-, depå- eller upplagsområden eller på försvarsmaktens egna övningsområden. Vid dessa transporter skall de säkerhetsföreskrifter som huvudstaben meddelar iakttas.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses

a) med transport under försvarsmaktens tillsyn en transport som utförs med ett fordon som försvarsmakten äger eller innehar eller som har hyrts för försvarsmaktens bruk,

b) med körtillståndsförordningen förordningen om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen (724/91),

c) med TFÄ-körtillstånd, TFÄ- eller ADR-körtillstånd som beviljats enligt stadgandena i körtillståndsförordningen,

d) med försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd, på grundval av detta beslut inom försvarsmakten beviljat TFÄ-körtillstånd för förare av styckegodsfordon eller tankfordon (specialtillstånd), och

e) med körtillståndsutbildare ett sådant truppförband, en sådan militär inrättning eller en sådan annan enhet som har beviljats utbildningstillstånd enligt 3 § körtillståndsförordningen.

3 §
Utbildning inom försvarsmakten

Syftet med sådan utbildning inom försvarsmakten som berättigar till transport av farliga ämnen är att göra förarna medvetna om de risker som är förknippade med transport av farliga ämnen och att ge erforderliga baskunskaper om vilka omedelbara åtgärder som skall vidtas i en olyckssituation för att personer, egendom och miljön skall kunna skyddas samt de skadliga verkningarna begränsas. Inom utbildningen skall dessutom de av försvarsmaktens särskilda behov och krav som hänför sig till saken beaktas.

I syfte att förverkliga kravnivån enligt körtillståndsförordningen får utbildning för körtillstånd ges endast av utbildare som avses i 2 § e-punkten.

Körtillståndsutbildaren får hålla endast sådana grundkurser, kurser för tanktransporter eller kompletteringskurser som anges i det utbildningstillstånd som beviljats utbildaren. Förutsättningen för att en person skall antas till kursen för tanktransporter är att han har deltagit i grundkursen. Förutsättningen för antagning till kompletteringskursen är att personen i fråga har ett giltigt TFÄ-körtillstånd eller försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd.

Utbildningen för körtillstånd övervakas förutom av den övervakare som anges i körtillståndsförordningen även av en fordonsinspektör som av huvudstaben befullmäktigats för uppgiften.

Närmare anvisningar beträffande ansökan om utbildningstillstånd meddelas av huvudstaben. Utbildningstillståndet kan återkallas enligt vad som anges i 4 § körtillståndsförordningen.

4 §
Körtillståndskursernas innehåll

På grundkursen skall för försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd för styckegods (TFÄ-körtillstånd för förare av styckegodsfordon) ges undervisning som omfattar minst 16 timmar, varav minst 20 procent skall utgöras av praktiska övningar. I syfte att förverkliga kravnivån enligt körtillståndsförordningen skall undervisning ges åtminstone i följande ämnen vilka nämns i marginalnummer 10316 i bilaga B till trafikministeriets beslut om transport av farliga ämnen på väg:

a) allmänna bestämmelser om transport av farliga ämnen,

b) de allmännaste risktyperna,

c) information om miljövård vid förflyttning av avfall,

d) förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder i olika farosituationer,

e) åtgärder vid en olycka (första hjälpen, trafiksäkerhet, grundläggande kunskap om användningen av skyddsutrustning osv.),

f) varningsetiketter, dokument samt märkning på tankar och fordon,

g) vad fordonsföraren skall göra och låta bli att göra vid transport av farliga ämnen,

h) syftet med fordonets tekniska utrustning och dess funktionssätt,

i) förbud mot samlastning av ett fordon eller en container,

j) säkerhetsåtgärder under lastning och lossning av farliga ämnen,

k) allmänna ansvarsfrågor,

l) kunskap om olika transportsätt,

m) frågor som hänför sig till hantering och upplagring av kollin, och

n) frågor som hänför sig till hantering av tankar, deras drivanordningar och utrustning samt till lastens egenskaper (hur vätskan rör sig).

I samband med grundkursen skall undervisning ges också om föreskrifter som gäller arbetarskydd samt om försvarsmaktens särskilda föreskrifter och anvisningar.

På kursen för tanktransporter skall för försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd för tank (TFÄ-körtillstånd för förare som kör tankfordon) ges undervisning minst i den omfattning och i de ämnen som anges i 1 mom. och betoningen skall läggas vid frågor som gäller manövreringen av och egenskaperna hos tankfordon samt praktiska övningar.

På kompletteringskursen skall undervisningen för förnyande av körtillstånd omfatta minst 8 timmar. Kompletteringskursen skall i tillämpliga delar omfatta undervisning i de ämnen som nämns i 1 mom. samt om aktuella stadganden och bestämmelser som gäller transport av farliga ämnen

5 §
TFÄ-körtillståndsprov

Förutsättning för deltagande i körtillståndsprov för förare av styckegodsfordon är

a) att sökanden har sådant körtillstånd för fordon som är minst av klass B och om han inte har ett sådant militärkörkort eller körtillstånd som krävs för anteckning om specialtillstånd enligt stadgandena om militärkörkort, att han minst uppfyller förutsättningarna för beviljande av försvarsmaktens körtillstånd av klass B, och

b) att sökanden deltagit i sådan erforderlig utbildning för TFÄ-körtillstånd som krävs inom försvarsmakten.

Förutsättning för deltagande i körtillståndsprov för förare som kör tankfordon är med avvikelse från 1 mom. att sökanden har militärkörkort eller körtillstånd av minst klass C.

Körtillståndsprov hålls av en för uppgiften befullmäktigad fordonsinspektör inom försvarsmakten. Om personer som kommer att ansöka också om TFÄ-körtillstånd enligt 7 § körtillståndsförordningen deltar i provet, skall dessa personers körprov avläggas enligt stadgandena i 6 § 1 mom. förordningen. I provet skall frågeformulär som är godkända av fordonsförvaltningen användas.

I körtillståndsprovet skall examinanden visa att han i tillräcklig utsträckning känner till bestämmelserna om de transporter och ämnen som den utbildning i vilken han har deltagit gäller.

Den som underkänts i körtillståndsprovet får delta i provet på nytt efter att ha erhållit tilläggsundervisning.

6 §
Beviljande och förnyande av körtillstånd

Den som har godkänts i körtillståndsprovet beviljas försvarsmaktens TFÄ-tillstånd motsvarande det avlagda provet (TFÄ-körtillstånd för styckegods eller TFÄ-körtillstånd för tank) enligt vad som i stadgandena om militärkörkort är föreskrivet om specialtillstånd.

Villkoret för förnyande av försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd är att sökanden uppfyller villkoren för beviljande av körtillstånd och att han innan giltighetstiden för körtillståndet gått ut har deltagit i en kompletteringskurs och blivit godkänd i körtillståndsprovet; försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd för en reservistförare förnyas likväl enligt 7 § 2 mom. a-punkten.

7 §
Försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd

Försvarsmaktens enligt 6 § 1 mom beviljade

a) TFÄ-körtillstånd för styckegods medför rätt att utföra transporter som avses i 1 § 1 mom. b-, c- och d-punkten, och

b) TFÄ-körtillstånd för tank medför rätt att utföra alla transporter som avses i 1 § 1 mom.

Försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd är giltigt under den tid militärkörkort eller körtillstånd är giltiga, likväl så, att

a) körtillståndet för en reservistförare som deltar i en reservövning förnyas efter fullgjord introduktionsutbildning utan att körtillståndsprov behöver avläggas i samband med förnyande av militärkörkort eller körtillstånd för den tid repetitionsövningen pågår, och

b) körtillståndet för försvarsmaktens avlönade personal är giltigt högst fem år och giltighetstiden kan förnyas med fem år enligt de villkor som anges i 6 § 2 mom.

8 §
TFÄ-körtillstånd

Med det TFÄ-körtillstånd som avses i 2 § c-punkten får följande transporter av farliga ämnen som utförs under försvarsmaktens tillsyn företas

a) med körtillstånd för förare av styckegodsfordon, transporter som avses i 1 § 1 mom. c- och d-punkten, och

b) med körtillstånd för förare som kör tankfordon, alla transporter som avses i 1 § 1 mom.

9 §
Närmare anvisningar

I syfte att förverkliga kravnivån enligt körtillståndsförordningen skall vid skötseln av ärenden som gäller försvarsmaktens körtillstånd i tillämpliga delar iakttas trafikministeriets närmare föreskrifter om saken.

Huvudstaben meddelar närmare anvisningar om förverkligandet av utbildningen för försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd, körtillståndsprovet, förnyande och återkallande av körtillstånd samt körtillståndsregistret.

Huvudstaben kan av särskilda skäl bevilja undantag från de krav som anges i 3-7 §§ detta beslut. Ett undantag får dock inte stå i strid med stadgandena i körtillståndsförordningen.

10 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1995.

Försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd (specialtillstånd) som har beviljats innan detta beslut träder i kraft och som ger rätt att utföra styckegodstransporter av explosiva varor till en nettomängd av sammanlagt högst 1 000 kilogram ger rätt att efter detta besluts ikraftträdande utföra förutom de nämnda transporterna också sådana transporter som avses i 1 § c-punkten. Specialtillståndet i fråga är dock giltigt endast den tid som anges i 3 mom.

Försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd som har beviljats innan detta beslut träder i kraft är i fråga om andra än reservistförare i kraft högst till den 31 december 1999, om tillståndet inte före det har förnyats på grundval av kompletteringskurs enligt 4 § 4 mom. och godkänt körtillståndsprov.

Försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd som har beviljats innan detta beslut träder i kraft och som innehas av en reservistförare som deltar i en reservövning får förnyas så att det blir giltigt som TFÄ-körtillstånd för styckegods endast efter sådan introduktionsutbildning genom vilken reservisten har givits undervisning även om brandfarliga vätskor (bränslen) och de frågor som nämns i 4 § 1 mom. n-punkten.

Den som innan detta beslut träder i kraft blivit godkänd i körtillståndsprovet får beviljas försvarsmaktens TFÄ-körtillstånd för styckegods enligt detta beslut under förutsättning, att han erhållit undervisning också om brandfarliga vätskor (bränslen) och de frågor som nämns i 4 § 1 mom. n-punkten.

Helsingfors den 9 februari 1995

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Äldre regeringssekreterare
Seppo Paasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.