173/1995

Given i Helsingfors den 10 februari 1995

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 30 december 1992 om besiktning av fordon (1702/92) 26 § 1 mom., 29 § 3 mom., 32 § 2 och 4 mom., rubriken för och 1 mom. i 40 § samt

fogas till förordningen en ny 39 a § som följer:

26 §
Kopplingsbesiktningsskyldighet och anmälning av fordon till kopplingsbesiktning

1. En bil och en släpvagn som skall kopplas till varandra skall innan kombinationen tas i bruk föras till kopplingsbesiktning, om fordonets mekaniska kopplingsanordningar, kopplingen av elledningarna och, i fråga om ett fordon som är försett med tryckluftsbromsar, dimensioneringen och placeringen av släpbromskopplingarna inte uppfyller kraven enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/20/EG om mekaniska kopplingsanordningar för motorfordon och för släpvagnar och deras fastsättande på dessa fordon eller E-reglementet nr 55 som avses i 30 § 2 och 3 mom. förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) eller de krav som ställs på sådana fordon i av ministeriet särskilt utfärdade bestämmelser eller i gällande ISO- eller SFS-standard om dessa komponenter.


29 §
Ändringsbesiktningsskyldighet

3. En paketbil och en lastbil (kategorin N) samt en släpvagn (kategorin O) skall föras till ändringsbesiktning, om fordonet utrustas särskilt för djurtransport.


32 §
Tidpunkten för årsbesiktningen

2. En släpvagn skall föras till besiktning före utgången av det år då besiktning enligt 31 § 1 mom. skall förrättas. En släpvagn kan tas till årsbesiktning även före besiktningsåret, dock tidigast i november året före besiktningsåret. Besiktning får förrättas tidigast fyra månader efter föregående registreringsbesiktning eller årsbesiktning.


4. En bil kan tas till årsbesiktning före den tidpunkt som stadgas i 1 mom., om minst åtta månader har förflutit sedan importbesiktningen eller registreringsbesiktningen eller den föregående årsbesiktningen, dock tidigast i november året före den egentliga besiktningsmånaden.


39 a §
Kontroll av bromsar

1. Kontroll av fordons bromsar skall förrättas i enlighet med rådets direktiv 92/54/EEG om ändring av direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (bromsutrustning). Bromsarnas prestanda och bromsverkan skall dessutom vid kontroller som utförs den 1 januari 1997 eller därefter uppfylla kraven i kommissionens direktiv 94/23/EG om ändring, i syfte att fastställa minimistandard för provning av bromssystem på fordon, av rådets direktiv 77/143/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet.

2. Det kan krävas att ett fordon skall föras till bromskontroll lastat på det sätt som förrättaren av besiktningen bestämmer.

40 §
Förrättare av kontroll av tryckluftsbromsar och draganordning

1. Kontroll av fordons och fordonskombinationers tryckluftsbromsars prestanda och bromsverkan och därtill hörande kontroll av anpassning av bromsar får utföras av en bilreparationsverkstad eller något annat kontrollställe, förutsatt att detta har tillgång till en tillräcklig kontrollapparatur och sakkunnig personal för utförandet av kontrollen.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Rådets direktiv70/143/EEG; EGT nr L 47, 18.2.1977, s. 47, ändr. 92/54/EEG; EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 63 och ändr. kommissionens direktiv94/23/EG; EGT nr L 147, 14.6.1994, s. 6.

Helsingfors den 10 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.