155/1995

Given i Helsingfors den 3 februari 1995

Lag om ändring av medborgarskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i medborgarskapslagen av den 28 juni 1968 (401/68) 10 § 4 och 5 mom., 11 § 1 mom. och 12 §, av dessa lagrum 12 § sådan den lyder ändrad genom lag av den 10 augusti 1984 (584/84), som följer:

10 §

En medborgare i fördragsslutande stat, som har fyllt aderton år och som förvärvat medborgarskapet på annat sätt än genom naturalisation och sedan sju år har sitt egentliga bo och hemvist i Finland och inte under denna tid dömts till frihetsstraff, förvärvar finskt medborgarskap genom att hos utlänningsverket skriftligen anmäla sin önskan att bli finsk medborgare.

Den som förlorat finskt medborgarskap och därefter utan avbrott varit medborgare i en fördragsslutande stat, förvärvar finskt medborgarskap genom att sedan han varaktigt bosatt sig i landet, hos utlänningsverket skriftligen anmäla sin önskan att bli finsk medborgare.

11 §

Utlänning blir finsk medborgare med stöd av 4 § den dag beslutet därom meddelas, om inte beslutet innehåller villkor. Är beslutet villkorligt, förvärvar utlänningen finskt medborgarskap den dag utlänningsverket konstaterar att villkoret uppfyllts.


12 §

Anmälan som avses i 3 a, 3 b, 5 och 6 §§, 8 a § 3 mom. samt 10 § skall göras skriftligen hos utlänningsverket. Utlänningsverket konstaterar genom sitt beslut om anmälaren sålunda har förvärvat finskt medborgarskap. Medborgarskapet anses förvärvat den dag då anmälan registrerats hos utlänningsverket.


Denna lag träder i kraft den 1 mars1995. Lagen tillämpas även på ärenden som har blivit anhängiga före ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 219/94
FvUB 12/94

Helsingfors den 3 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.