150/1995

Given i Helsingfors den 3 februari 1995

Förordning om ändring av förordningen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 2 § 2 mom. förordningen den 31 december 1994 om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1583/94), samt

fogas till förordningen nya 16 a-16 c §§ och före 16 a § en ny mellanrubrik som följer:

2 §

Med beskattningsbara inkomster av jordbruk samt kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten avses från och med skatteåret 1993 kapital- och förvärvsinkomstandelen av företagsinkomsten av jordbruk som skall fördelas minskad med förlusten från jordbrukets förvärvskälla. När denna förordning tillämpas avdras inte anpassningsavdraget från den företagsinkomst av jordbruk som skall fördelas. Före skatteåret 1993 avses med beskattningsbara inkomster av jordbruk samt kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten inkomst av jordbruk som beräknats enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67). Till inkomsten av jordbruk fogas dock de avskrivningar som gjorts i beskattningen och från inkomsten avdras jordarrendeinkomster samt ersättningar för nedläggning av jordbruksproduktion. Om makarna har bedrivit jordbruk för gemensam räkning kan förvärvsinkomsten av jordbruket med avvikelse från beskattningen på ansökan delas mellan makarna utgående från fördelningen av arbetsinkomsten enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.


Husdjursersättning
16 a §

En avträdare som bedriver hönshushållning på en lägenhet, vars stabila hönsantal under de två sista kalenderåren före avträdelsen har varit minst 150 värphönor i produktiv ålder, har rätt till husdjursersättning som avses i 17 § 2 mom. lagen om avträdelsestöd och som skall betalas som en engångsersättning.

Ett villkor för husdjursersättning är

1) att avträdaren ger en förbindelse om att lägenhetens produktionsbyggnader inte används för bedrivande av hönshushållning under de tio närmaste åren efter avträdelsen, och

2) att avträdelsestöd har sökts senast den 30 april 1995 och att bedrivandet av hönshushållning upphör senast inom två månader från den tidpunkt då det villkorliga beslut, som avses i 21 § lagen om avträdelsestöd, gavs.

Till övriga delar skall avträdelsen ske på sätt som stadgas i lagen om avträdelsestöd.

16 b §

Husdjursersättningens storlek bestäms enligt antalet värphönor i produktiv ålder som i samband med avträdelsen och en månad därförinnan har sålts till slakt så att ersättningen för de 1 000 första hönorna är 70 mark per höna som är yngre än nio månader. Ersättningen minskas med 4 mark för varje månad med vilken hönans ålder överskrider nio månader. I ersättning betalas likväl minst 50 mark per höna.

För det antal hönor som överskrider 1 000 är den ersättning som skall betalas per höna lika med 70 procent av den ersättning som utgående från hönans ålder skulle betalas enligt 1 mom.

Rätt till ersättning föreligger dock inte för det antal hönor som överskrider 2 000 och inte heller till den del antalet hönor som sålts till slakt överskrider det stabila antalet hönor under de två sista kalenderåren före avträdelsen.

Då en villkorlig ansökan som avses i 21 § lagen om avträdelsestöd avgörs betraktas antalet hönor på gårdsbruksenheten vid den tidpunkt det villkorliga beslutet söks såsom antal hönor då beslutet ges, om inte sökanden visar något annat.

16 c §

Om inte annat krävts delas husdjursersättningen jämnt mellan de avträdare som är berättigade till avträdelsestöd från en och samma lägenhet.

Om avträdaren börjar bedriva hönshushållning eller inte iakttar sin i 16 a § avsedda förbindelse återkrävs den betalda ersättningen i sin helhet.


Denna förordning träder i kraft den 8 februari 1995.

Helsingfors den 3 februari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.