136/1995

Utfärdat i Helsingfors den 31 januari 1995

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om försäljningsställen för och försäljning av genom jäsning tillverkad alkoholdryck som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 40 § 2 mom. 2, 3 och 5 punkten alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om den lämpliga placeringen av i 14 § 1 mom. alkohollagen avsedda försäljningsställen för alkoholdrycker som tillverkats genom jäsning och som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol, om kraven på försäljningslokalerna och försäljningsverksamheten samt om de arrangemang på försäljningsställena som är nödvändiga för en effektiv övervakning.

2 §
Placeringen av försäljningsstället

Försäljningsstället skall vara så placerad att försäljningen av alkoholdrycker inte förorsakar ordningsstörningar eller andra olägenheter för dem som bor i omgivningen eller för servicen i samhället och övriga funktioner.

3 §
Krav på försäljningslokaler

Försäljningslokalen skall vara ändamålsenligt utrustad för försäljning av alkoholdrycker och försäljningen skall ske inomhus.

En försäljningslokal där utöver livsmedel saluförs alkoholdrycker skall vara godkänd enligt 47 § hälsovårdslagen (469/65) eller för lokalen skall med stöd av en anmälan enligt 13 § 1 mom. hälsoskyddslagen (763/94) ha fattats ett sådant beslut som avses i 15 § hälsoskyddslagen.

4 §
Krav på försäljningsverksamheten

Butiken skall saluhålla ett tillräckligt mångsidigt urval av livsmedel.

Försäljningen av alkoholdrycker får inte inta en dominerande ställning i affärsverksamheten.

5 §
Arrangemang som är nödvändiga för en effektiv övervakning

Försäljningsarrangemangen skall genomföras så att iakttagandet av det detaljhandelsförbud som avses i 16 § alkohollagen kan övervakas på ett tillförlitligt sätt och att brister och störningar kan förebyggas effektivt.

Arrangemangen på försäljningsstället skall vara sådana att det förtäringsförbud som avses i 58 § 1 mom. 1 punkten alkohollagen kan övervakas effektivt.

6 §
Försäljning i samband med förplägnadsrörelse

Detaljhandel får inte bedrivas i en lokal där alkoholdrycker serveras.

Om till försäljningsställets affärshelhet hör både detaljhandel och förplägnadsrörelse, skall dessa affärsfunktioner vara tydligt åtskilda med egna kassafunktioner.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 3 februari 1995.

Helsingfors den 31 januari 1995

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Yngre regeringssekreterare
Pentti Wavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.