129/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Lag om ändring av lagen om rannsakningsfängelse

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 19 juli 1974 om rannsakningsfängelse (615/74) 4 § 2 mom., 5 §, 11 § 1 mom. samt 13 § 1 och 2 mom., av dessa lagrum 13 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 30 april 1987 (455/87), samt

fogas till 11 § ett nytt 4 mom. och till 13 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 30 april 1987, ett nytt 4 mom. som följer:

4 §

Ett litet barn till en rannsakningsfånge kan tas in för vård i anstalten, om detta är förenligt med barnets fördel och fången själv önskar det.

5 §

När en rannsakningsfånge har anlänt till anstalten, skall han vid behov visiteras i vittnes närvaro. Visitation kan vid behov även ske senare. När fången anländer till anstalten kan han vid behov även kroppsvisiteras i vittnes närvaro, om skäl därtill prövas föreligga. Kroppsvisitation kan ske även senare, om det finns grundad anledning därtill.

Utrymmen som står till rannsakningsfångars förfogande och egendom som innehas av rannsakningsfångarna kan vid behov granskas. Föremål som är ägnade att förorsaka olägenhet för renligheten, ordningen eller säkerheten i anstalten kan omhändertas för att förvaras i anstalten eller sändas till ett ställe utanför straffanstalten som fången har anvisat.

11 §

En rannsakningsfånge är inte skyldig att arbeta eller delta i någon annan sysselsättning som anstalten ordnar eller godkänner. Önskar fången arbeta eller delta i någon annan sysselsättning, skall honom i mån av möjlighet beredas tillfälle därtill.


Till en rannsakningsfånge kan betalas brukspenning enligt de grunder som justitieministeriet fastställt.

13 §

Post- och andra försändelser till och från en rannsakningsfånge skall granskas, om inte något annat följer av 12 §. Kan frambefordran av en försändelse äventyra syftet med häktningen eller störa ordningen i anstalten, skall försändelsen returneras eller lämnas till fången när han friges. Av samma skäl kan fångens brevväxling läsas.

Brevväxling mellan en fånge och en myndighet som övervakar verksamheten vid straffanstalten eller förvaringsplatsen, eller ett övervakningsorgan för de mänskliga rättigheterna hos vilket fången enligt internationella konventioner har besvärs- eller klagorätt, skall utan dröjsmål frambefordras ogranskad.


Om det finns grundad avledning att befara missbruk, kan det ställas som villkor för ett besök att den som har kommit för att träffa fången samtycker till kroppsvisitation för att utreda vad han har i sina kläder eller annars bär på sig. En kroppsvisitation skall förrättas finkänsligt och den får inte förorsaka större olägenhet för besökaren än genomförandet av visitationen oundvikligen kräver. Om besökaren vägrar att underkasta sig kroppsvisitation, kan besöket ordnas under särskilt övervakade förhållanden eller vid behov förbjudas.


Denna lag träder i kraft den 1 maj1995.

RP 66/94
LaUB 17/94

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.