114/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Lag om ändring av lagen om företagssanering

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 25 januari 1993 om företagssanering (47/93) en ny 99 a § som följer:

99 a §
Särskilda preskriptionstiders eller indrivningsfristers förhållande till frivillig skuldreglering

Om en borgenär skall driva in en fordran inom en i lag särskilt angiven tid vid äventyr att han annars förlorar rätten till betalning, och han med gäldenären kommer överens om en sådan frivillig skuldreglering som till sitt innehåll motsvarar principerna i denna lag, har borgenären utan hinder av att nämnda tid löper ut rätt att få betalning i enlighet med villkoren för skuldregleringen. Borgenären skall driva in sin fordran före utgången av det kalenderår som följer på det då betalningstiden enligt villkoren för skuldregleringen löper ut, vid äventyr att han annars förlorar rätten till betalning. Om den ursprungliga tiden för indrivning av en fordran slutar senare, kan borgenären dock driva in sin fordran inom denna tid.


Denna lag träder i kraft den 15 februari 1995.

RP 250/94
LaUB 20/94

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.