110/1995

Given i Helsingfors den 31 januari 1995

Lag om ändring av konkursstadgan

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 56 och 114 §§ konkursstadgan av den 9 november 1868,

ändras 3 §, 32 § 2 mom., 45 § 1 mom., 50 och 58 §§, 71 § 2-4 mom., 71 a § 1 mom. och 71 b, 76, 98 och 99 §§,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag av den 5 februari 1926 (27/26), 32 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 7 maj 1965 (246/65), 45 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 26 april 1991 (759/91), 71 § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 30 mars 1922 (75/22), 71 § 3 mom., 71 a § 1 mom. och 71 b § sådana de lyder i lag av den 30 december 1992 (1585/92) samt 76 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 3 december 1895, samt

fogas till lagen en ny 50 a § och till 5 kap. en ny 84 a § som följer:

3 §

Har gäldenären inte hunnit göra upp en sådan förteckning som nämns i 2 § skall han i sin ansökan eller dess bilaga uppge sina borgenärer och borgenärernas kontaktuppgifter. Då boförteckningen görs upp skall gäldenären under ed redligen uppge allt som hör till boet samt också övriga uppgifter som behövs för en fullständig boförteckning.

32 §

Bestrids fordran av gäldenären, av de övriga borgenärerna eller av boförvaltaren, får borgenären inte betalning ur panten, förrän fordran har uppgivits och styrkts så som stadgas om bevakning av fordran.

45 §

Till konkursboet räknas all den egendom som kan utmätas och som tillhörde gäldenären vid konkursens början eller som tillfaller honom före konkursens slut samt allt vad som återvinns till boet enligt stadgandena om återvinning till konkursbo.


50 §

Då domstolen fattar ett beslut om försättande i konkurs skall den samtidigt förordna en eller flera interimistiska boförvaltare. Den interimistiska boförvaltaren skall vara myndig och känd som en hederlig person. Han skall ha den skicklighet och lämplighet som uppdraget förutsätter. Han får inte stå i ett sådant förhållande till gäldenären som kan vara ägnat att äventyra hans oberoende i förhållande till gäldenären eller hans förmåga att sköta sitt uppdrag på behörigt sätt. Innan boförvaltaren förordnas kan domstolen enligt prövning höra borgenärerna och den person som föreslagits som boförvaltare.

Den interimistiska boförvaltaren skall ta boets handlingar och egendom i sin vård, göra upp en förteckning över boets tillgångar och skulder samt vidta andra åtgärder som uppdraget förutsätter.

En interimistisk boförvaltare har för sitt uppdrag rätt till ett arvode som är skäligt med hänsyn till uppgiftens svårighetsgrad, omfattningen av det arbete som utförts och andra omständigheter. En interimistisk boförvaltare har också rätt till ersättning för de kostnader som varit nödvändiga för fullgörandet av uppdraget. Om domstolen bestämmer att konkursen skall förfalla är gäldenären betalningsskyldig. Domstolen fastställer härvid på begäran av den interimistiska boförvaltaren eller gäldenären efter att ha hört närvarande motpart beloppet av boförvaltarens arvode och kostnadsersättning. För den händelse att konkursen förfaller har en interimistisk boförvaltare rätt att innehålla en tillräcklig del av konkursboets egendom för betalning av arvodet och kostnadsersättningen.

Domstolen kan, efter att ha hört den interimistiska boförvaltaren och efter prövning borgenärerna, skilja den interimistiska boförvaltaren från hans uppdrag, om han försummar sina uppgifter eller om det finns andra vägande skäl.

50 a §

En interimistisk boförvaltare kan, efter att ha hört gäldenären och de största borgenärerna, sälja lös egendom som hör till konkursboet i den utsträckning som är nödvändig för att undvika förluster eller för att betala kostnaderna för förvaltningen eller vården av konkursboet.

58 §

En god man har samma rätt som en syssloman att sälja egendom som hör till konkursboet.

Har gäldenären anfört besvär över ett beslut om försättande i konkurs kan en högre domstol på gäldenärens yrkande förbjuda godemannen eller sysslomannen att sälja egendom i större utsträckning än vad som är nödvändigt enligt 50 a §, eller utfärda andra bestämmelser som begränsar försäljningen av egendomen, tills annat förordnas.

Gäldenärens yrkande skall omedelbart tillställas fullföljdsdomstolen, som omedelbart skall ta upp det till prövning.

71 §

Konkursboet skall sälja den egendom som hör till konkursboet på det sätt som är fördelaktigast för boet.

Vid försäljning av egendom som avses i förordningen om inteckning i fast egendom eller registrerat fartyg eller luftfartyg eller bil eller annat objekt som enligt lagen om inteckning i bil (810/72) kan vara föremål för inteckning skall panträtt och annan rätt för vilken denna egendom svarar bibehållas. Boförvaltaren kan låta sälja denna egendom i den ordning som utsökningslagen stadgar.

Om försäljning av annan än i 3 mom. avsedd pantsatt lös egendom stadgas i 76 §.


71 a §

Om avsikten är att överlåta gäldenärsföretagets affärsverksamhet eller förmögenhet eller en del av dem som en funktionell helhet till en sådan mottagare som själv eller vars ägare står i ett i 2 mom. avsett nära förhållande till gäldenären, ägaren till gäldenärsföretaget eller borgenären, förutsätter ett beslut om överlåtelse att beslutet understöds av såväl de borgenärer vilkas fordringar uppgår till mer än hälften av de fordringar som har förmånsrätt med stöd av panträtt eller på någon annan grund som de borgenärer vilkas fordringar uppgår till mer än hälften av de övriga fordringarna. En fordran för vilken säkerheten är en pant- eller förmånsrättsgrundande retentionsrätt eller företagsinteckning i gäldenärens egendom betraktas i sin helhet som fordran med förmånsrätt. De efterställda fordringar för vilka det uppenbart inte kommer att inflyta någon utdelning skall inte beaktas.


71 b §

Den borgenär som har avgivit ett löfte om att finansiera anskaffningen av egendom som hör till konkursboet får inte delta då beslut skall fattas om överlåtelsen, om hans fordran har förmånsrätt med stöd av panträtt eller på någon annan grund.

76 §

Har borgenär lös egendom i pant eller annars i sin besittning med stöd av panträtt skall borgenären själv sköta om att panten blir såld, om konkursboet inte löser in den. Borgenären skall i tillräckligt god tid meddela boförvaltarna om försäljningen. När panten säljs skall även konkursboets intressen beaktas. Om borgenären inte vill verkställa försäljningen kan den handhas av konkursboet. Konkursboet kan likväl verkställa försäljningen endast om borgenären på detta sätt får full betalning för sin fordran.

Borgenären skall till konkursboet avge redovisning över försäljningen och hur köpesumman har använts samt överlämna det eventuella överskottet till boet.

84 a §

Konkursombudsmannen följer och övervakar förvaltningen av konkursbon så som stadgas särskilt.

98 §

En konkurs anses avslutad när underrätten meddelar sin dom.

Boförvaltaren skall hålla domen tillgänglig för parterna.

99 §

Ändring i en dom söks hos hovrätten genom besvär i den ordning som stadgas i 25 kap. rättegångsbalken.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

Med avvikelse från 105 och 106 §§ är en syssloman till utgången av 1998 inte skyldig att till domstolen inlämna uppgifter om den slutliga utredningen av ett konkursbo.

RP 249/94
LaUB 16/94

Helsingfors den 31 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.