96/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av lagen om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 januari 1980 om understödjande av samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (56/80) 3 § 3 mom., 7 § 1 mom. och 9 §, sådana dessa lagrum lyder i lag av den 29 december 1989 (1376/89), som följer:

3 §

Närmare stadganden om vilka anläggningar och konstruktioner som är sådana som avses i 2 mom. utfärdas genom förordning. Det ministerium som saken gäller kan vid behov meddela närmare föreskrifter om vilka anläggningar och konstruktioner som är sådana som avses i förordningen och för vilka understöd för vatten och avlopp kan beviljas.

7 §

Understöd för vatten och avlopp beviljas av den regionala miljöcentralen inom de kvoter som miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet fastställer inom sina verksamhetsområden. I det beslut som gäller beviljande av understöd kan för understödstagaren uppställas villkor som gäller påbörjande, genomförande och slutförande av projektet. Genom förordning stadgas hur understöd för vatten och avlopp skall sökas.


9 §

Den regionala miljöcentralen skall bestämma att understöd för vatten och avlopp skall återbetalas i sin helhet eller till de delar om vilka det är fråga, om understödstagaren har använt understödet för något annat ändamål än för vilket det har beviljats, eller för erhållande av understödet lämnat felaktiga eller vilseledande upplysningar eller hemlighållit uppgifter och detta har inverkat på beviljandet av understödet eller de villkor som har uppställts, eller om understödet på något annat sätt har betalts på felaktiga grunder eller utan fog. På det understödsbelopp som skall återbetalas skall erläggas en årlig ränta om 12 procent räknat från den dag då det lyftes. Om återbetalning inte har skett eller ränta inte betalts till staten inom föreskriven tid, skall understödstagaren betala en årlig dröjsmålsränta om 16 procent på det belopp som skall återbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.