95/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av 3 och 44 §§ lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 3 mom. och 44 § 1 mom. lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 4 juli 1975 (521/75), som följer:

3 §

På stadsplane-, byggnadsplane- eller strandplaneområde skall en kommun från den tidpunkt den blivit skyldig att anlägga en gata eller en väg, till vilken trafiken på en enskild väg eller en del därav är avsedd att överföras, eller har börjat bygga en sådan gata eller väg, omhänderta väghållningen i fråga om en sådan gata, väg eller del därav. En vägdelägare eller ett väglag, då vägdelägarna bildar ett sådant, har rätt att föra frågan om kommunens skyldighet att omhänderta väghållningen till den regionala miljöcentralen för behandling, och den regionala miljöcentralen får vid vite ålägga kommunen att fullgöra denna skyldighet.


44 §

Meddelande om en vägförrättning skall tillställas vägnämnden eller den myndighet som sköter dess åligganden. När det är fråga om anläggande eller flyttning av en väg, skall den regionala miljöcentralen underrättas om vägförrättningen och, om vägen skulle komma att leda in på ett allmänt vägområde eller ett järnvägs- eller kanalområde, även den behöriga myndigheten.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.