92/1995

Given i Helsingfors den 24 januari 1995

Lag om ändring av 4 och 5 §§ lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 och 5 §§ lagen den 18 mars 1983 om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/83), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 28 december 1990 (1310/90), som följer:

4 §

För att få ersättning skall den skadelidande inom en av jord- och skogsbruksministeriet fastställd tid göra en ersättningsansökan hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun inom vilken den skadade fastigheten eller det skadade lösöret finns eller, om det är fråga om en skada som har drabbat en gårdsbruksenhet eller där befintligt lösöre, hos landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget.

Den värdering av skadorna som krävs för handläggning av ansökningen utförs av den i 1 mom. angivna landsbygdsnäringsmyndigheten. Vid utredningen av en översvämnings exceptionella karaktär och värderingen av skadorna har kommunens landsbygdsnäringsmyndighet rätt att efter behov få sakkunnighjälp av den regionala miljöcentralen och skogsnämnden samt av byggnadsnämnden och övriga kommunala myndigheter. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om grunderna för värderingen av översvämningsskador.

5 §

Landsbygdsnäringsmyndigheten fattar beslut om beviljande av ersättning och betalar ersättningen sedan jord- och skogsbruksministeriet har konstaterat att det är fråga om ersättande av skador som avses i denna lag och ställt behövliga anslag till landsbygdsnäringsmyndighetens disposition. Jord- och skogsbruksministeriet beslutar, med beaktande av disponibla anslag, vilka skador som skall ersättas och kostnadsbeloppen samt med beaktande av 6 § vilken andel som skall ersättas av de skador och kostnader som orsakats av översvämning och som avses i 2 §, varvid den andel som skall ersättas kan vara olika stor för skador och kostnader av olika slag.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94
MiUB 14/94

Helsingfors den 24 januari 1995

Vid förfall för Republikens President, Statsminister
ESKO AHO

Minister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.