53/1995

Givet i Åbo den 5 maj 1994

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i valordningen för kyrkan den 8 november 1991 (1056/93) 4 kap. 2 § 2 mom., 3 § 1 och 3 mom. och 4 § 2 och 3 mom., samt

fogas till 4 kap. 3 § ett nytt 4 mom. som följer:

4 kap.

Val av ombud till kyrkomötet

2 §

Kyrkoherden skall senast före utgången av november under året närmast före valåret tillställa valnämnden en förteckning över kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets medlemmar och över de medlemmar i det gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen. I stället för en präst som valts till medlem skall i förteckningen antecknas den suppleant som avses i 2 kap. 57 § och som skall vara lekman.

3 §

Röstning äger rum vid kontraktsmöte i ettvart prosteri såvitt gäller val av prästernas ombud och vid val av lekmannaombud i församlingens kyrkofullmäktige eller vid ett gemensamt sammanträde för församlingsrådets medlemmar och för de medlemmar i det gemensamma kyrkofullmäktige som valts i församlingen. Biskopen röstar i domprosteriet.


Är en medlem av kyrkofullmäktige, det gemensamma kyrkofullmäktige eller församlingsrådet förhindrad att infinna sig till valsammanträdet, skall i hans ställe inkallas en suppleant på det sätt som föreskrivits i 2 kap. 57 §.

Församlingens kyrkoherde skall sammankalla det gemensamma sammanträde som nämns ovan i 1 mom. Mötesordförande är vice ordföranden för församlingsrådet.

4 §

Kyrkoherden skall senast den 20 januari under valåret översända till valnämnden ett meddelande om den folkmängd i församlingen som avses i 1 mom. Valnämnden skall senast den 25 januari under valåret uträkna och särskilt för varje församling fastställa röstetalet för en medlem i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet och det gemensamma kyrkofullmäktige.

En församlingsvis uppgjord sammanställning av folkmängdsuppgifterna, antalet medlemmar i kyrkofullmäktige eller antalet medlemmar i församlingsrådet och antalet medlemmar i det gemensamma kyrkofullmäktige som valts från församlingen, det sammanlagda röstetalet för församlingens röstberättigade och hur detta fördelas mellan de röstberättigade skall införas i valnämndens protokoll.


Denna ändring av valordningen för kyrkan har trätt i kraft den 1 januari 1995.

Åbo den 5 maj 1994

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.