49/1995

Urfärdat i Helsingfors den 19 januari 1995

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet

upphävt i sitt beslut av den 29 maj 1986 om ordningsregler för sprängnings- och brytningsarbete (410/86) 4 § 4 mom.,

ändrat 2 § 2 punkten, 85-88 §§ samt

fogat till 1 § nya 2 och 3 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 4 mom., till beslutet nya 9 a och 9 b §§, till 12 § nya 2 och 3 mom., och före den en ny mellanrubrik samt till beslutet en ny 92 a § som följer:

Tillämpning
1 §

Vid letning av olja och andra mineraler till havs skall iakttas rådets direktiv 92/91/EEG (om förbättring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borrning (elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG).

I sprängnings- och brytningsarbete vid byggandet skall dessutom iakttas vad som bestäms i statsrådets beslut om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/94) eller i beslut utfärdade med stöd därav.


Definitioner
2 §

I dessa ordningsregler avses med:


2) brytningsarbete lösgöring av sten eller mineraler och därmed sammanhörande förberedande arbeten, borrning, rengöring av borrhål eller annat laddningsutrymme, skrotning, bergförstärkning under arbetet, lastning och transport av sprängsten på arbetsplats samt andra härmed jämförbara arbeten;


Dokument angående säkerhet och hälsa
9 a §

För en arbetsplats som avses i detta beslut skall upprättas ett dokument angående säkerhet och hälsa, varav framgår hur de risker och men som förekommer på arbetsplatsen har inventerats och bedömts samt hur ändamålsenliga åtgärder för garanterande av arbetstagarnas säkerhet skall vidtagas.

Dokumentet skall upprättas innan arbetena påbörjas och det skall hållas tidsenligt och kompletteras, om väsentliga ändringar eller utvidningar görs på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren skall informera arbetstagarna eller deras representanter om frågor som gäller upprättandet av dokumentet och vidtagandet av de åtgärder som avses i dokumentet. För samarbete mellan arbetsgivaren och arbetstagarna gäller annars vad som särskilt föreskrivs därom.

Skriftliga instruktioner om säkerheten
9 b §

För att garantera arbetstagarnas säkerhet skall det finnas skriftliga instruktioner om utförandet av arbetet, användningen av maskiner samt om utrymnings- och räddningssystemet.

Kommunikation och tillsyn
12 §

Den person som leder eller övervakar arbetet skall besöka arbetsplatsen en gång under skiftet, om inte bedömningen enligt 9 a § utvisar att tillsynen skall vara effektivare än så eller att tillsynsbesök med längre mellanrum är tillräckliga.

Arbete som direkt eller indirekt kan medföra en särskild risk för olycksfall eller insjuknande får inte påbörjas innan den som leder eller övervakar arbetet ger en särskild arbetsorder, i vilken de säkerhetsåtgärder som arbetet förutsätter definieras.

Skyldighet att använda personlig skyddsutrustning
85 §

Utöver vad som föreskrivs i statsrådets beslut om val och användning av personlig skyddsutrustning i arbetet (1407/93) tillämpas på personlig skyddsutrustning bestämmelserna i 86-89 §§.

Skyddshjälm
86 §

I arbete under jord skall alltid och i annat arbete vid behov användas skyddshjälm som överensstämmer med bestämmelserna. Hjälmen skall märkas med reflektionsfärg eller på annat sätt så att det är möjligt att varsebli den från olika håll. Vid behov skall skyddsshjälm förses med skyddshuva.

Hörselskydd
87 §

Vid borrning och annat arbete där arbetstagarens bullerexponering dagligen överstiger 85 dB(A) eller det ovägda momentana ljudtrycket överstiger 200 pascal skall användas hörselskydd som överensstämmer med bestämmelserna.

Skyddsskodon
88 §

Vid borrnings- och skrotningsarbete samt vid behov även annars skall till skydd för fötterna användas skyddsskodon som överensstämmer med bestämmelserna.

Rapportering av allvarliga risker
92 a §

Utöver vad som stadgas om rapportering av en allvarlig arbetsolycka eller dödsolycka skall arbetsgivaren till arbetarskyddsmyndigheten rapportera brand, explosion eller annat olycksfall som har medfört allvarlig risk för arbetstagarna eller andra personer i närheten av arbetet.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1995. Arbetsplatser där verksamhet pågår före den 1 februari 1995 skall dock uppfylla bestämmelserna i 1 § 2 mom., 9 a, 9 b, 12 och 92 a §§ i detta beslut senast den 31 december 1996.

Rådets direktiv 92/91/EEG, EGT nr L 348, 28.11.1992, s. 9, 92/104/EEG, EGT nr L 404, 31.12.1992, s. 10

Helsingfors den 19 januari 1995

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Toivo Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.