35/1995

Given i Helsingfors den 13 januari 1995

Förordning om utsökningsavgifter

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av lagen den 13 januari 1995 om utsökningsavgifter (34/95):

1 §
Tillämpningsområde

För de lokala utsökningsmyndigheternas prestationer uppbärs såsom utsökningsavgift till staten tabellavgift, hinderavgift, försäljningsavgift, verkställighetsavgift samt intygs- och kopieringsavgift enligt denna förordning, om inte något annat stadgas i lag eller nedan i denna förordning.

2 §
Tabellavgift

För indrivning av penningfordran skall gäldenären betala tabellavgift enligt beloppet på indriven fordran eller del därav enligt följande:

Fordran eller del därom    Tabellavgift
      mk             mk
högst  400             40 
över  400 men högst  1 000    70 
över 1 000 men högst  2 000   130 
över 2 000 men högst  4 000   250 
över 4 000 men högst 10 000   400 
över 10 000 men högst 50 000   600 
över 50 000           1 000 
3 §
Hinderavgift

När verkställighetshandlingarna återsänds till sökanden på grund av att indrivningen av penningfordran mött hinder eller sökanden återkallat sin ansökan, skall sökanden i hinderavgift betala 60 mark per ärende. När ansökan återkallas på grund av att fordran under utsökningen betalats till någon annan än utsökningsmyndigheten, uppbärs hinderavgiften hos sökanden, om inte en tabellavgift enligt 2 § motsvarande det betalda beloppet har kunnat uppbäras hos gäldenären.

4 §
Försäljningsavgift

Ur den influtna köpesumman skall vid en exekutiv auktion på utmätt fastighet och jordområde tas ut en försäljnigsavgift om 5 000 mark.

För köpesumman vid en exekutiv auktion på ett fartyg i fartygsregistret, luftfartyg, en aktie i ett bostad- eller fastighetsbolag samt inteckningsbara fordon eller arbetsmaskiner enligt 1 § lagen om inteckning i bil uppbärs 2 000 mark i försäljningsavgift.

5 §
Verkställighetsavgift

För nedan nämnda ärenden uppbärs verkställighetsavgift enligt följande:

1) vräkning:

a) bostadslägenhet 500 mk,

b) annan lägenhet eller område 1 000 mk,

2) handräckning och uppgörelse enligt lagen om avbetalningsköp (91/66):

a) 500 mk om föremålets uppgörelsevärde är högst 5 000 mk,

b) 1 000 mk om föremålets uppgörelsevärde överstiger 5 000 mk,

3) annan verkställighet 1 000 mk.

Av verkställighetsavgiften uppbärs emellertid endast hälften, om parten uppfyller sin skyldighet innan de egentliga verkställighetsåtgärderna vidtas.

6 §
Intygs- och kopieringsavgift

För intyg och kopior som utfärdas på särskild beställning uppbärs intygsavgift eller kopieringsavgift enligt följande:

1) intyg över anteckningar på dagbokskortet 50 mark per utsökningsärende,

2) intyg för kreditupplysningsverksamhet 50 mark plus 7 mark per person,

3) för en kopia av en specificerad handling 5 mark för första sidan och 3 mark för varje därpå följande sida och om beställaren inte specificerar handlingen och den måste letas fram ur arkivet, 50 mark för kopian av den första sidan och 3 mark för varje därpå följande sida,

Om ett intyg eller en kopia skickas mot postförskott, uppbärs ytterligare en extra intygs- eller kopieringsavgift om 30 mark.

För ett intyg eller en kopia som skickas per telefax uppbärs avgift enligt 1 mom.

För handlingar som utfärdas till parterna utan särskild beställning uppbärs ingen avgift.

Ett intyg över ett öppet eller ett på grund av hinder återsänt utsöknings- eller indrivningsärende som utfärdats för ansökan om skuldsanering enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/93) är befriat från intygsavgift.

7 §
Uppbörd av avgifter

Utsökningsmyndigheten kan kräva att sökanden betalar verkställighetsavgift enligt 5 § innan verkställigheten inleds samt intygs- eller kopieringsavgift enligt 6 § innan intyget eller kopian utfärdas. Om hinderavgiften, verkställighetsavgiften, intygs- eller kopieringsavgiften inte har uppburits i förskott eller i samband med verkställigheten, uppbärs de i efterskott i samband med överlåtelsen av handlingen, mot postförskott eller mot särskild räkning.

När en avgift uppbärs mot räkning skall den betalas senast på räkningens förfallodag, som inte får utsättas tidigare än tre veckor eller senare än sex veckor räknat från dag då räkningen ges till kunden eller postas.

När en avgift uppbärs skall myndigheten beakta de kostnader som uppbörden åsamkar staten och hur troligt det är att uppbörden lyckas. Vid behov kan myndigheten med beaktande av statens helhetsintresse avstå från att uppbära en ringa avgift.

8 §
Påföljder av dröjsmål

Om den betalningsskyldige inte inom utsatt tid betalar en avgift som han förordnats att betala eller inte löser ut ett postförskott, kan hos honom uppbäras ytterligare 50 mark per prestation i dröjsmålsavgift.

9 §
Närmare anvisningar

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1995.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 8 februari 1985 om utsökningsavgifter (161/85) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 13 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.