34/1995

Given i Helsingfors den 13 januari 1995

Lag om utsökningsavgifter

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

För verkställighetsåtgärder och andra prestationer som de lokala utsökningsmyndigheterna utför uppbärs utsökningsavgifter till staten så som stadgas i denna lag. Utöver utsökningsavgifterna är parterna skyldiga att betala de kostnader för utsökningsärenden som anges i utsökningslagen.

Om avgifter som uppbärs till staten för stämningsdelgivning stadgas särskilt.

2 §
Utsökningsavgifter

Utsökningsavgifter för verkställighet som gäller penningfordringar är tabellavgift, hinderavgift och försäljningsavgift.

För indrivning av en penningfordran skall gäldenären betala en tabellavgift.

För åtgärder som vidtagits för att konstatera att ett hinder föreligger skall sökanden betala en hinderavgift om han återtar sin ansökan eller om handlingarna återsänds till honom på grund av att indrivningen mött hinder.

För försäljning av en utmätt fastighet, ett outbrutet område, ett fartyg i fartygsregistret, ett luftfartyg, en aktie i bostads- eller fastighetsbolag eller exekutiv auktion av inteckningsbara fordon och arbetsmaskiner enligt 1 § lagen om inteckning i bil uppbärs utöver en tabellavgift en försäljningsavgift.

Vid annan verkställighet är verkställighetsavgiften utsökningsavgift. För intyg, kopia eller

någon annan expedition som på begäran utfärdas särskilt uppbärs intygs- eller kopieringsavgift.

3 §
Avgifternas belopp

Tabellavgiften fastställs som jämnt stigande avgift enligt storleken av det belopp som inflyter för en fordran, så att den minsta avgiften är 40 mark, om den fordran som indrivits eller en del av den är högst 400 mark, och den största avgiften högst 2 000 mark, om den fordran som indrivits eller en del av den är större än 100 000 mark.

Hinderavgiften, försäljningsavgiften, verkställighetsavgiften, intygs- och kopieringsavgiften är fasta och motsvarar högst de genomsnittliga totalkostnader som prestationen medför.

Totalkostnaderna räknas ut lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

4 §
Uppbörd av avgifter

Betalningsskyldigheten för utsökningsparterna börjar då ärendet kommer in för utsökning.

Tabellavgiften och försäljningsavgiften uppbärs ur det influtna beloppet eller den influtna köpesumman efter att de utsökningskostnader som stadgas i utsökningslagen har uppburits men före andra fordringar. Tabellavgiften uppbärs hos gäldenären också i det fall att fordran under utsökningen har betalts till någon annan än utmätningsmannen.

Verkställighetsavgiften uppbärs hos gäldenären i samband med verkställigheten. Om verkställighetsavgiften inte kan uppbäras hos gäldenären, uppbärs den hos sökanden. För verkställighet av säkringsåtgärd samt för handräckning och uppgörelse enligt lagen om avbetalningsköp (91/66) uppbärs verkställighetsavgiften enbart hos sökanden.

Genom förordning kan stadgas att verkställighetsavgiften samt intygs- eller kopieringsavgiften skall betalas i förskott. Genom förordning kan även stadgas om en tid inom vilken hinderavgiften, verkställighetsavgiften och intygs- eller kopieringsavgiften skall betalas samt fastställas en dröjsmålsränta eller en fast dröjsmålsavgift som skall uppbäras för underlåtenhet att betala en avgift.

Genom förordning kan stadgas om när små fordringar inte behöver drivas in.

5 §
Avgiftsfria prestationer

Utsökningsavgift uppbärs inte

1) för verkställighet av straff,

2) för verkställighet av förverkandepåföljd,

3) för verkställighet av vite,

4) för verkställighet av underhållsbidrag eller

5) för verkställighet av skadestånd som någon är skyldig att betala för ett barn enligt 5 kap. 4 § skadeståndslagen (412/74) eller

6) i ärenden i fråga om vilka verkställighet enligt lag eller förordning är avgiftsfri.

Hinderavgift uppbärs inte hos en målsägande till vilken i ett brottmål enligt domen skall betalas ersättning.

Genom förordning kan stadgas att utsökningsavgift inte uppbärs, om det med hänsyn till rättsvården eller sociala syften finns grundad anledning till detta.

Om det vore oskäligt att uppbära avgift kan den utmätningsman som handlagt ärendet i enstaka fall förordna att någon avgift inte skall uppbäras. I detta avgörande får rättelse inte yrkas eller ändring sökas.

6 §
Befriade från betalningsskyldighet

Justitie- och skatteförvaltningsmyndigheterna samt åklagar- och förundersökningsmyndigheterna är befriade från utsökningsavgifter.

7 §
Hänvisningsstadgande

Om utmätningsmännens verkställighetsåtgärder i fråga om fastställande av utsökningsavgifter gäller, om inte något annat stadgas i denna lag, i tillämpliga delar vad utsökningslagen stadgar om verkställighet och ändringssökande.

Avgifter som stadgas i denna lag eller i en förordning med stöd av den får uppbäras utan dom eller beslut i den ordning som lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61) stadgar.

8 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om utsökningsavgifter na samt verkställigheten av lagen utfärdas genom förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

Genom denna lag upphävs i lagen den 14 december 1984 om utsökningsväsendet (866/84) mellanrubriken före 5 § samt 5 och 6 §§, av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagen av den 29 december 1988 och den 8 januari 1993 (1272/88 och 13/93).

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 191/94
LaUB 18/94

Helsingfors den 13 januari 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Heikki Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.