25/1995

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1994

Skattestyrelsens beslut om avdragande av ökningen av levnadskostnaderna föranledda av rörelseidkares och yrkesutövares arbetsresa vid beskattningen för år 1995

Skattestyrelsen har med stöd av 8 § 12 punkten lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, sådan den lyder i lagen den 29 december 1989 (1339/89), förordnat som följer:

1 §

Rörelseidkare och yrkesutövare har rätt att avdra den ökning av levnadskostnaderna som orsakats av hans eller hans makes tillfälliga resa i samband med näringsverksamheten, i enlighet med utgifterna som förts in i bokföringen eller med annan tillförlitlig utredning.

Om den av resan föranledda ökningen av levnadskostnaderna inte har avdragits i enlighet med 1 momentet, får avdraget göras på sätt som bestäms i 3, 4 och 5 § detta beslut.

2 §

Med ökning av levnadskostnaderna avses det belopp, med vilket den skattskyldiges måltids- och andra levnadskostnader till följd av resan överstiger hans sedvanliga levnadskostnader. Utgifter för resande och logi får avdras skilt för sig.

3 §

Har det under resan övernattats, får såsom ökning av levnadskostnaderna avdras 100 mark per resedygn. Om den till resan använda tiden med minst 6 timmar överskrider det sista fulla resedygnet, får man därutöver göra ett avdrag på 53 mark.

Med resedygn avses en tidsperiod om 24 timmar, som börjar då den skattskyldige beger sig på resa från sin arbetsplats eller sin bostad och slutar då den skattskyldige återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

4 §

Har det inte övernattats under resan, får såsom ökning av levnadskostnaderna avdras 53 mark, ifall resan varat minst 10 timmar och sträckt sig till minst 50 kilometers avstånd från den skattskyldiges arbetsplats eller bostad.

5 §

Har det under en utlandsresa övernattats, får såsom ökning av levnadskostnaderna avdras det belopp, som motsvarar maximibeloppen av dagtraktamenten för utlands arbetsresa nämnda i skattestyrelsens beslut om grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 1995. Om den till resan använda tiden med minst 6 timmar överskrider det sista fulla resedygnet, får man därutöver avdra 138 mark.

Har det inte övernattats utomlands under resan får såsom ökning av levnadskostnaderna avdras 138 mark, ifall resan varat minst 10 timmar.

6 §

För att kunna beviljas avdraget skall den skattskyldige förete en utredning över resans tidpunkt, varaktighet och resemålet samt på vilket sätt resan anknyter sig till näringsverksamheten.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 15 januari 1995. Det tillämpas vid beskattningen för år 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Sirpa-Liisa Venesjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.