14/1995

Utfärdat i Helsingfors den 5 januari 1995

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för landsbygdsdistriktens prestationer

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
1 §
Landsbygdsnäringsdistrikten uppbär fasta avgifter för följande prestationer: mk
1) lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78)
- beslut om markförvärvstillstånd enligt 3 § eller beslut om förhandsbesked enligt 12 § 260
- beslut om markförvärvstillstånd på grundval av köpebrev som ändrats efter beslutet om förhandsbesked eller efter att beslut utfärdats 100
- meddelande enligt 2 § 2 mom. att markförvärvstillstånd inte erfordras 80
2) beslut om tillstånd till förvärv av tillskottsmark enligt 6 § eller beslut om tillstånd till förvärv av andel i samfälld skog enligt 10 § lagen om samfällda skogar (37/91) 260
3) beslut om tillstånd att få använda fångstplats enligt 6 § 3 mom. lagen om fiske (286/82) eller beslut om undantagslov enligt 2 § förordningen om inskränkning av användningen av vissa fångstredskap inom allmänt vattenområde i havet samt inom Finlands fiskezon (292/89) samt i 6 § 1 mom. jord- och skogsbruksministeriets beslut (250/94) avsett tillstånd till avvikelse 330
4) tillstånd till husbehovs- och fritidsfiske enligt 6 § 3 mom. lagen om fiske och övervakarmärke för fiskeövervakare enligt 47 § 3 mom. förordningen om fiske 30
5) övervakarkort för fiskeövervakare 10
6) fastställande av stadgarna för delägarlag enligt 18 § lagen om samfälligheter (758/89), per delägarlag 400
7) samtycke till befrielse från panträtt, dock inte sådan som direkt föranleds av statens köp av tillskottsområde 260
8) överlåtelsetillstånd enligt renhushållningslagen och annan motsvarande lagstiftning 260
9) beslut som föranleds av besvär över den kommunala landsbygdsnäringsmyndighetens beslut, 200
- om beslutet ändras till ändringssökandens fördel är avgiften emellertid 60
2 §

Landsbygdsnäringsdistrikten uppbär dessutom för följande prestationer avgifter som grundar sig på den tid som åtgår:

Prestation mk/timme
1) utlåtande enligt 25 kap. 8 § ärvdabalken (40/65) 170
2) beslut om begränsning eller förbud enligt 11 § lagen om fiske; samt 170
3) beslut om tillstånd enligt 25 § 3 mom., 37 § 1 mom. och 38 § lagen om fiske 170

Utöver de ovan nämnda avgifterna uppbärs resekostnader som hänför sig till utförandet av prestationen.

3 §

Landsbygdsnäringsdistrikten uppbär en avgift av 50 mark i fråga om intyg som utfärdas som en särskild handling eller skrivs in på en handling som företetts myndigheten.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde, är sådana avskrifter av hos landsbygdsnäringsdistriktet förvarade handlingar som ersätter ursprungliga separata beslut, intyg eller motsvarande handlingar.

Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer
4 §

Övriga prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som landsbygdsnäringsdistriktet prissätter enligt företagsekonomiska grunder är:

1) värderingsuppgifter rörande fastigheter och fiskeri som utförts på beställning;

2) överlåtelse av datasystem och nyttjanderätt på beställning;

3) undersökningar, utredningar och publikationer;

4) utbildningsservice;

5) andra avskrifter än de som avses i 3 §; samt

6) andra prestationer som är jämförbara med de ovan nämnda och som grundar sig på en beställning.

Ikraftträdande
5 §

Detta beslut träder i kraft den 11 januari 1995. På ärenden som har varit anhängiga innan detta beslut har trätt i kraft tillämpas tidigare motsvarande beslut (45/93).

Helsingfors den 5 januari 1995

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Yngre regeringssekreterare
Sinikka Silén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.