4/1995

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om social- och hälsovårdens produkttillsynscentrals avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 8 § 2 mom. lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådant lagrummet lyder ändrat genom lag av den 16 maj 1994 (348/94), samt med stöd av 55 § alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/94) beslutat:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

För följande offentligrättsliga prestationer enligt 3 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten uppbär social- och hälsovårdens produkttillsynscentral de fasta avgifter som anges i bilaga 1.

Beslut som gäller

1) sådant tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit som avses i 5 § alkohollagen,

2) sådant partihandelstillstånd för alkoholdrycker och sprit som avses i 27 § alkohollagen,

3) sådant användningstillstånd för alkoholdrycker och sprit som avses i 17 § alkohollagen,

4) sådant partihandelstillstånd som avses i 7 § förordningen om alkoholpreparat och denaturering,

5) sådant användningstillstånd som avses i 10 § förordningen om alkoholpreparat och denaturering,

6) sådant importtillstånd för sprit som avses i 8 § alkohollagen,

7) sådant godkännande av alkoholbolagets alkoholbutiker som avses i 13 § 2 mom. alkohollagen,

8) sådant detaljhandelstillstånd som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen,

9) sådant serveringstillstånd för alkoholdrycker innehållande över 4,7 procent etylalkohol, som avses i 21 § 1 mom. alkohollagen och som beviljas utan att syn förrättas,

10) sådant serveringstillstånd som avses i 21 § 1 mom. alkohollagen, för alkoholdrycker innehållande över 4,7 volymprocent etylalkohol, och som beviljas efter att syn förrättas,

11) sådant tillstånd till förlängd tid som avses i 23 § 2 mom. förordningen om alkoholdrycker och sprit,

12) sådan befrielse från kravet att ge räkning som avses i 25 § 3 mom. förordningen om alkoholdrycker och sprit,

13) sådant tillfälligt serveringstillstånd som avses i 21 § 2 mom. alkohollagen,

14) sådant godkännande för att hålla obeskattade alkoholdrycker i lager som avses i 35 § 1 mom. alkohollagen,

15) sådan ändring av serveringsområdet som avses i 21 § 3 mom. alkohollagen,

16) sådant tillstånd till försäljning ombord på sjöfarkost som avses i 9 § 3 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

17) sådant tillstånd till förlängd serveringstid som avses i 11 § 2 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

18) sådant tillstånd till servering i restaurangvagn som avses i 14 § 1 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

19) sådant tillstånd till utvidgning av produktsortimentet som avses i 14 § 2 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

20) sådant tillstånd till förlängd serveringstid som avses i 16 § 2 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

21) sådant tillstånd till servering i buss som avses i 19 § 1 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet,

22) sådant tillstånd till förlängd serveringstid som avses i 20 § 2 mom. förordningen om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet, samt

23) ljuskopior och andra avskrifter som ersätter originaldokumet.

2 §
Tillsynsavgifter

Hos tillståndshavarna skall så som framgår av bilaga 2 uppbäras en årlig avgift för tillsyn över sådan tillståndskrävande verksamhet som avses i 55 § alkohollagen.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten och som social- och hälsovårdens produkttillsynscentral prissätter på affärsekonomiska grunder är

1) på beställning utförda utredningar och informationssökningar,

2) utbildnings- och konsulttjänster,

3) publikationer samt elektroniska dataprodukter,

4) ljuskopior och andra avskrifter, dock inte sådana ljuskopior och andra avskrifter som nämns i 1 § 23 punkten,

5) certifikat som gäller alkoholdrycker, samt

6) andra särskilt definierade prestationer som grundar sig på beställning.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut trädet i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 29 december 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Yngre regeringssekreterare
Pentti Wavela

BILAGA 1

1. Beslut om tillverkning
– tillverkningstillstånd för alkoholdrycker, om den kvantitet som tillverkas uppgår till högst en miljon liter per år 10 000 mk
– tillverkningstillstånd för alkoholdrycker, om den kvantitet som tillverkas överstiger en miljon liter per år samt tillverkningstillstånd för sprit 15 000 mk
– tillverkningstillstånd för undervisnings- eller forskningsändamål 2 000 mk
– ändring av tillverkningstillstånd, om ändringen förutsätter inspektion 3 000 mk
– ändring av tillverkningstillstånd, om ändringen inte förutsätter inspektion 1 000 mk
2. Beslut om partihandel
– partihandelstillstånd för alkoholdrycker och sprit 10 000 mk
– godkännande av skattefritt lager eller ändring av sådant lager, som ägs av en innehavare av partihandelstillstånd 3 000 mk
– partihandelstillstånd för alkoholpreparat 4 000 mk
– ändring av partihandelstillstånd 1 000 mk
3. Beslut om användningstillstånd för alkoholdrycker och sprit
– användningstillstånd för kommersiell tillverkning av alkoholpreparat 4 000 mk
– användningstillstånd för undervisnings- eller forskningsändamål 1 000 mk
– annat användningstillstånd 1 000 mk
– ändring av användningstillstånd 500 mk
– rätt att använda skattepliktig sprit 200 mk
4. Beslut om användningstillstånd för alkoholpreparat
– användningstillstånd för kommersiell användning av alkoholpreparat 2 000 mk
– användningstillstånd för undervisnings- eller
forskningsändamål 500 mk
– annat användningstillstånd 1 000 mk
– ändring av användningstillstånd 200 mk
5. Beslut om importtillstånd för sprit 10 000 mk
6. Beslut om detaljhandel
– godkännande av alkoholbolags butik 5 000 mk
– tillstånd att bedriva detaljhandel 2 000 mk
7. Beslut om servering
– serveringstillstånd, om beslutet förutsätter inspektion 2 500 mk
– serveringstillstånd, om beslutet inte förutsätter inspektion 1 500 mk
– tillstånd till förlängd serveringstid 1 000 mk
– befrielse från kravet att ge räkning 200 mk
– tillfälligt serveringstillstånd 1 500 mk
– tillstånd till ändring av serveringsområde 500 mk
8. Beslut om färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet
– serveringstillstånd för restaurangvagn 2 000 mk
– annat tillstånd 1 000 mk
9. Ljuskopior och andra avskrifter som ersätter originaldokument 70 mk

Om en ansökan återtas eller inte upptas till prövning, uppbärs 300 mk i handläggningsavgift. Om beslutet emellertid skulle kosta mindre än 300 mk, uppbärs i handläggningsavgift ett belopp som motsvarar den fastställda avgiften.

BILAGA 2

Tillsynsavgifter

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral uppbär följande årliga tillsynsavgifter.

1) För partihandelsleveranser av alkoholdrycker, sprit och lindrigt denaturerad etanol, räknat i liter 100-procentig alkohol,

– uteslutande genom jäsning tillverkade drycker som innehåller högst 4,7 volymprocent etylalkohol, 40 p/liter,

– sådan del som överstiger 100 000 liter, 30 p/liter,

– övriga alkoholdrycker, sprit och alkoholpreparat, 30 p/liter,

– sådan del som överstiger 100 000 liter, 22,5 p/liter,

– lindrigt denaturerad alkohol, 15 p/liter,

– sådan del som överstiger 100 000 liter, 10 p/liter.

Om produkten levereras till en befullmäktigad lagerhållares skattefria lager skall den tillsynsavgift som uppbärs på ovan angivna grunder sänkas med 50 procent.

Ingen avgift uppbärs om produkten levereras för tillverkning eller export av alkoholdryck eller sprit.

2) För tillverkning av alkoholdryck och sprit, 10 procent av den tillsynsavgift för partihandeln som tillverkaren har betalt i egenskap av partihandlare.

3) För import av alkoholdryck som är avsedd för detaljhandel eller servering samt för import av alkoholdrycker, sprit och alkoholpreparat för egen användning, hälften av motsvarande tillsynsavgift för partihandeln.

4) För användning som grundar sig på användningstillstånd, räknat i 100-procentig alkohol,

– användning av alkoholdrycker och renad sprit (I kl) 1 mk/liter, dock minst 500 mk och högst 10 000 mk,

– användning av teknisk sprit (II kl) 75 p/liter, dock minst 375 mk och högst 7 500 mk,

– för tillverkning av alkoholpreparat (inkl. lindrigt denaturerad alkohol) 50 p/liter, dock minst 250 mk och högst 5 000 mk,

– tillsynsavgiften för regenerering av sprit är 10 p/liter, dock högst 10 000 mk.

5) För servering av alkoholdrycker

Inköp av alkoholdrycker, räknat i liter 100-procentig alkohol per år Tillsynsavgift
under 1 999 2 000 mk
4 999 3 500 mk
9 999 7 500 mk
19 999 15 000 mk
över 20 000 20 000 mk

Om serveringstillståndet gäller endast svaga alkoholdrycker utgör tillsynsavgiften hälften av respektive avgifter som nämns i 1 mom.

Tillsynsavgiften för serveringstillstånd som beviljats under ett kalenderår är 1 000 mk.

6) För detaljhandel med alkoholdrycker uppbärs

– hos alkoholbolag 10 000 mk per butik, samt

– hos envar detaljhandlare som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen 2 000 mk per butik.

7) För servering och detaljhandel i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet uppbärs

– 5 000 mk om antalet passagerarplatser är flera än 100, samt

– 1 000 mk om antalet passagerarplatser är högst 100.

De tillsynsavgifter som avses i punkterna 1–3 skall på grundval av en rapport som månatligen sänds till produkttillsynscentralen uppbäras före utgången av följande månad.

De tillsynsavgifter som avses i punkterna 4–7 skall på grundval av den årligen använda mängden eller den kvoterade eller uppskattade inköpsmängden uppbäras senast den 30 april eller i samband med beslutet om användningstillståndet.

Tillsynsavgiften utgör år 1995 undantagvis hälften av de avgifter som anges i denna bilaga.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.