1592/1994

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1994

Statsrådets beslut om kompensation för värdeminskning i gårdsbruksenheternas lager

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 6 § 1 mom. lagen den 30 december 1993 om marknadssystemet för lantbruksprodukter (1518/93) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Nationellt stöd av statens medel kan så som stadgas i detta beslut betalas till jordbruksproducenterna i kompensation för de värdeminskningar som till följd av Finlands anslutning till Europeiska unionen sker i gårdsbruksenheternas lager av basjordbruksprodukter eller produkter som härrör från förädling av sådana samt djurkapitalet.

Med stöd av detta beslut kan jordbrukare som i betydande utsträckning idkar handel eller industri beviljas kompensation för produkter som nämns i detta beslut samt för produkter för vilka bara handeln och industrin får kompensation. Kompensationsgrunderna är härvid desamma som för den kompensation som beviljas handeln och industrin.

Personer som huvudsakligen idkar handel eller industri beviljas inte kompensation med stöd av detta beslut.

2 §
Kompensationstagare

Kompensation kan betalas jordbrukare som före inventeringstidpunkten har

1) producerat eller förädlat produkten,

2) anskaffat produkten eller förädlingsprodukten i produktions- eller försäljningssyfte,

3) fött upp eller köpt husdjuret.

Kompensationen betalas den jordbrukare som äger produkten eller djuret vid inventeringstidpunkten. Kompensationen betalas dock köparen, om säljaren som säkerhet har förbehållit sig äganderätten till djuret eller produkten till dess att priset har betalts. Kompensation för värdeminskning i djurkapitalet kan också betalas den som innehar djuret vid värderingstidpunkten, om djurets ägare har förbundit sig att inte ansöka om kompensation.

Med jordbrukare avses enskilda jordbrukare, flera jordbrukare gemensamt, öppna bolag, kommanditbolag, andelslag, aktiebolag, föreningar och stiftelser som i förvärvssyfte efter den 1 januari 1994 har idkat egentligt jordbruk, trädgårdsodling, hästhushållning eller biodling. Med jordbrukare jämställs i detta beslut också statliga och kommunala inrättningar som bedriver primärproduktion.

3 §
Inventeringstidpunkt

De lager och djur som avses i detta beslut inventeras enligt situationen den 1 januari 1995 kl. 0.00.

4 §
Valutakurs

Europeiska unionens i detta beslut avsedda institutionella priser för jordbruksprodukter beräknas enligt den valutakurs som fastställs den 2 januari 1995.

5 §
Ränta

För kompensationen kan från den 15 februari 1995 till betalningsdagen betalas en ränta som för en tid som överstiger 30 dagar motsvarar Finlands Banks grundränta den 1 januari 1995.

6 §
Lager

Beviljande av kompensation förutsätter att

1) produkten vid inventeringstidpunkten hålls i lager på sökandens gårdsbruksenhet eller i något annat lager där produkten går att skilja från eller produktmängden går att utreda bland de produkter som ägs av andra,

2) jordbrukaren förbinder sig att föra bok över lagret eller att lämna någon annan tillförlitlig utredning om förändringarna i lagret och djurantalet efter inventeringstidpunkten fram till den 30 juni 1995.

7 §
Tilläggskompensation

I detta beslut avses med tilläggskompensation den del av kompensationen som motsvarar en sådan höjning av produktpriset som beror på särskild användning eller kvaliteten. Tilläggskompensation kan betalas för råg, vete, maltkorn, matärter, potatis och trädgårdsprodukter.

Tilläggskompensation betalas för produkter som jordbrukaren hållit i lager vid inventeringstidpunkten efter att partiet har överlåtits och det har konstaterats uppfylla de kvalitetskrav som iakttagits i Finland före anslutningen. I fråga om råg och vete avses därvid den minimikvalitet som anges i 3 § statsrådets beslut om grundkvalitet och kvalitetsprissättning på spannmål (504/94) eller de krav på utsäde som anges i lagen om handel med utsäde (233/93) och i stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Tilläggskompensation kan betalas, om potatisen och trädgårdsprodukterna har överlåtits senast den 31 maj 1995 och rågen, vetet, maltkornet samt matärterna senast den 30 juni 1995.

8 §
Begränsningar

Kompensation betalas inte för produkter för vilka prissänkningsersättning har betalts med stöd av lagen om prisskillnadsersättning för lantbruksprodukter (1521/93).

Om jordbrukaren har gjort eller gör ett avdrag för produkten enligt 102 eller 107 § mervärdesskattelagen (1501/93), sänks kompensationen med ett belopp som motsvarar nyttan av avdraget.

Kompensation betalas inte, om det sammanlagda kapitalbeloppet av alla kompensationer enligt detta beslut understiger 3 000 mark.

9 §
Spannmål

Kompensation för värdeminskningarna i lager av olika sädesslag kan betalas enligt följande:

1) För lager av råg kompenseras skillnaden mellan minimipriset i Finland den 31 december 1994 och interventionspriset i Europeiska unionen den 1 januari 1995. Av kompensationen betalas 26 p/kg i tilläggskompensation efter att villkoren enligt 7 § 2 mom. har uppfyllts.

2) För lager av vete kompenseras skillnaden mellan minimipriset i Finland den 31 december 1994 och interventionspriset i Europeiska unionen den 1 januari 1995. Av kompensationen betalas 24 p/kg i tilläggskompensation efter att villkoren enligt 7 § 2 mom. har uppfyllts.

3) För lager av korn kompenseras skillnaden mellan minimipriset i Finland den 31 december 1994 och interventionspriset i Europeiska unionen den 1 januari 1995.

4) För lager av havre kompenseras skillnaden mellan minimipriset i Finland den 31 december 1994 och det faktiska marknadspriset i Finland i januari 1995.

5) För lager av maltkorn kompenseras skillnaden mellan minimipriset i Finland den 31 december 1994 och det faktiska marknadspriset i Finland i januari 1995. Skillnaden mellan kompensationen för maltkorn och kompensationen för korn betalas till jordbrukarna som tilläggskompensation efter att villkoren enligt 7 § 2 mom. har uppfyllts.

Om en lagrad produkt innehåller flera sådana sädesslag som nämns i 1 mom. eller spannmål blandad med baljväxter, kompenseras spannmålens andel enligt kompensationsnivån för havre.

I stället för interventionspriset används marknadspriset som grund för kompensationen för råg, vete och korn, om marknadspriset avviker från interventionspriset med mer än 5 procent. Som marknadspris betraktas därvid det genomsnittliga faktiska priset för spannmål av grundkvalitet i Finland i januari 1995, levererad från jordbrukarens lager till köparens lager.

10 §
Spannmål som konserverats färsk

Värdeminskningen i lager av spannmål som konserverats färsk kompenseras enligt omräkningskoefficienterna nedan.

Produkt Koefficient
Krossad ensilerad spannmål 0,60 x korn
Propionsyrabehandlad spannmål 0,80 x korn
11 §
Foderlager

För lager av köpfoder kompenseras helfoder, torrt kornfoder, vetekli, melass, melassnitsel och pressad snitsel.

Av särskilda skäl kan landsbygdsnäringsdistriktet ge sitt samtycke till att värdeminskningar i andra lager av köpfoder än de som nämns i 1 mom. kompenseras i fråga om jordbrukare som håller lager av fodret i en mängd som motsvarar en lång tids behov och som bedriver sådan husdjursproduktion där fodret är av väsentlig betydelse.

Som grund för kompensationsbeloppet används i tillämpliga delar de omräkningskoefficienter som tillämpas i fråga om lagerkompensationer för handeln och industrin.

12 §
Ärter

För lager av foderärter kan i kompensation betalas skillnaden mellan de genomsnittliga faktiska marknadspriserna i Finland i november-december 1994 och det faktiska marknadspriset i Finland i januari 1995. För utsädesärter betalas samma kompensation som för foderärter.

För lager av matärter kan i kompensation betalas skillnaden mellan de genomsnittliga faktiska marknadspriserna i Finland i november-december 1994 och det faktiska marknadspriset i Finland i januari 1995. Skillnaden mellan kompensationen för matärter och kompensationen för foderärter betalas till jordbrukarna som tilläggskompensation efter att villkoren enligt 7 § 2 mom. har uppfyllts.

13 §
Specialväxter

Kompensation kan betalas för värdeminskningarna i lager av potatis, morot, lök, vitkål, rödkål, savojkål, persilja, purjolök, rödbeta, rotselleri, palsternacka, kinakål och kålrot som producerats i Finland i försäljningssyfte. För lagren kompenseras skillnaden mellan de genomsnittliga faktiska marknadspriserna i Finland i januari 1993 och januari 1994 och marknadspriset i Finland i januari 1995.

Separata kompensationer fastställs för produkter som levereras för färskvarumarknaden och till industrin som råvara. Skillnaden mellan kompensationen för produkter som levereras för färskvarumarknaden och kompensationen för produkter som levereras till industrin som råvara kan betalas som tilläggskompensation efter att villkoren enligt 7 § 2 mom. har uppfyllts. Tilläggskompensation kan betalas beroende på produkt och kompensationsnivå antingen för produkter som levereras för färskvarumarknaden eller för produkter som levereras till industrin som råvara.

Som marknadspris för matindustripotatis betraktas det av Livsmedelsindustriförbundet statistikförda och som marknadspris för övriga produkter det av Elintarviketieto-Food Facts Oy statistikförda genomsnittliga partiförsäljningspriset med försäljningsmängderna som vägningstal.

14 §
Honung

Kompensation kan betalas för värdeminskningen i lager av honung som producerats i Finland i försäljningssyfte. För lagren kompenseras skillnaden mellan de faktiska marknadspriserna i december 1994 och januari 1995. Som marknadspris betraktas Oy Hunajayhtymä-Honungskoncernen Ab:s inköpspris för honung i lösvikt.

15 §
Husdjur

Värdeminskningarna i det av svin och fjäderfä bestående djurkapitalet samt i kläckeriernas lager av ägg kan kompenseras högst enligt bilaga.

Om marknadspriserna i Finland i november 1994 och januari 1995 avviker väsentligt från de priser som har använts som beräkningsgrund i bilaga, justeras kompensationsnivåerna så att de motsvarar de faktiska förändringarna.

I fråga om sådan produktion som är beroende av tillstånd kan kompensation betalas för högst det antal husdjur som jordbrukaren med stöd av lagen om styrning av husdjursproduktionen (1305/90) har haft tillstånd eller rätt att bedriva produktion med.

16 §
Fastställande av marknadspriser

Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer de preciserade kompensationsbelopp för olika produkter som baserar sig på marknadspriserna samt omräkningskoefficienterna för köpfoder som avses i 11 § 3 mom.

Om marknadspriserna baserar sig på priserna för handelsdugliga produkter, kan den genomsnittliga mängd som avlägsnas när produkterna sätts i handelsdugligt skick beaktas i kompensationsbeloppen.

17 §
Sänkning och förvägring av kompensation

Kompensationen skall sänkas eller förvägras, om

1) sökanden har försökt vinna obefogad ekonomisk nytta för sig själv eller någon annan genom att i ansökan uppge en större lagermängd eller ett större djurantal vid inventeringstidpunkten än den faktiska mängden eller det faktiska antalet,

2) sökanden i övrigt har lämnat felaktiga eller bristfälliga uppgifter i ansökan,

3) sökanden inte har idkat lagerbokföring eller inte förmått lämna någon utredning om förändringarna i lager eller djurantal,

4) lagerbokföringen eller utredningarna inte ger någon tillförlitlig bild av förändringarna i lager eller djurantal, eller

5) någon omständighet eller åtgärd i avsikt att få kompensation har givits en sådan juridisk form som inte svarar mot sakens verkliga natur eller syfte.

Om de ekonomiska konsekvenserna av en gärning som avses i 1 mom. är ringa och om jordbrukarens misstag eller försummelse med hänsyn till omständigheterna kan anses vara förståelig, kan kommunens landsbygdsnäringsmyndighet besluta att kompensation skall betalas enligt den faktiska lagersituationen vid inventeringstidpunkten.

18 §
Ansökan, beviljande och återkrav

På beviljandet och betalningen av kompensation tillämpas lagen om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92). Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beviljar stödet på ansökan. Ansökan skall före den 13 januari 1995 lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Sökanden skall till ansökan foga de bilagor som krävs enligt ansökningsblanketten. Tilläggskompensation skall sökas före den 31 juli 1995.

Om ansökan har tillställts kommunens landsbygdsnäringsmyndighet efter utsatt tid, kan landsbygdsnäringsmyndigheten av särskilda skäl bevilja kompensation, trots att ansökan försenats.

Av särskilda skäl kan i förskott av den i 9 och 15 §§ avsedda kompensationen betalas högst 75 procent av det uppskattade beloppet.

Om flera olika sökande har ansökt om kompensation för en och samma produkt, skall landsbygdsnäringsmyndigheten avhålla sig från att betala kompensationerna till dess att frågan om äganderätten har avgjorts slutligt.

19 §
Närmare föreskrifter

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar närmare föreskrifter om verkställigheten av detta beslut.

20 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 31 december 1994. Kompensationer som avses i detta beslut kan beviljas först efter att kommissionen har godkänt åtgärderna med stöd av artikel 5 i rådets förordning av den 8 december 1994 om stöd till privata lager i Finland och Österrike.

Helsingfors den 31 december 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

1. Grisar och svin avsedda för slakt

ålder veckor kompensation mk/djur
under 2 150
2- 4 175
5- 8 200
9-10 225
11-12 250
13-14 280
15-16 310
17-18 340
19-20 370
21-22 400
23-24 430
25-26 460
27-28 480
29-32 510
33-36 540
37- 570

2. Avelssvin

galt 300
de som grisar 1.1.- 15.1 1 300
de som grisar 16.1.- 31.1 1 100
de som grisar 1.2-28.2 900
övriga suggor och dräktiga gyltor 700

3. Hönor och kycklingar

ålder veckor kompensation mk/djur
1- 2 3,40
3- 4 5,80
5- 6 8,00
7- 8 10,30
9-10 12,70
11-12 14,50
13-14 15,90
15-16 17,30
17-18 18,60
19-22 20,00
23-24 19,30
25-26 18,60
27-28 17,90
29-30 17,20
31-32 16,50
33-34 15,70
35-36 15,00
37-38 14,30
39-40 13,60
41-42 12,90
43-44 12,10
45-46 11,40
47-48 10,70
49-50 10,00
51-52 9,30
53-54 8,60
55-56 7,90
57-58 7,20
59-60 6,40
61-62 5,70
63-64 5,00
65-66 4,30
67-68 3,60
69-70 2,90
71-72 2,20

4. Broilrar

ålder dagar
1 1,31
2 1,33
3 1,35
4 1,37
5 1,39
6 1,42
7 1,45
8 1,49
9 1,53
10 1,57
11 1,62
12 1,68
13 1,74
14 1,81
15 1,89
16 1,96
17 2,04
18 2,12
19 2,21
20 2,29
21 2,38
22 2,48
23 2,57
24 2,67
25 2,76
26 2,86
27 2,97
28 3,07
29 3,18
30 3,29
31 3,40
32 3,52
33 3,65
34 3,78
35 3,91
36 4,04
37 4,17
38 4,31
39 4,45
40 4,60

5. Avelshönor

ålder veckor
1 3,60
2 4,40
3 5,30
4 6,30
5 7,30
6 8,30
7 9,40
8 10,40
9 11,50
10 12,60
11 13,80
12 14,90
13 16,00
14 17,20
15 18,30
16 19,50
17 20,70
18 22,00
19 22,70
20 23,30
21 24,10
22 24,80
23 25,70
24 26,60
25 27,50
26 27,00
27 26,30
28 25,40
29 24,40
30 23,40
31 22,50
32 21,60
33 20,60
34 19,70
35 18,80
36 17,90
37 17,10
38 16,20
39 15,40
40 14,50
41 13,70
42 12,90
43 12,10
44 11,30
45 10,50
46 9,80
47 9,10
48 8,30
49 7,60
50 6,90
51 6,20
52 5,50
53 4,80
54 4,20
55 3,60
56 2,90
57 2,30
58 1,70
59 1,10
60 0,60
61 0,00

6. Kalkoner, gäss och ankor

ålder veckor
1 8,00
2 8,00
3 9,00
4 10,00
5 13,00
6 16,00
7 20,00
8 23,00
9 28,00
10 33,00
11 39,00
12 46,00
13 52,00
14 60,00
15 68,00

7. Avelsdjur av kalkon, gås och anka

ålder veckor
1- 2 12,00
3- 4 15,00
5- 6 19,00
7- 8 22,00
9-10 25,00
11-12 29,00
13-14 32,00
15-16 36,00
17-18 39,00
19-20 43,00
21-22 46,00
23-24 49,00
25-26 53,00
27-28 56,00
29-30 60,00
31-34 63,00
35-36 58,00
37-38 53,00
39-40 47,00
41-42 41,00
43-44 36,00
45-46 31,00
47-48 26,00
49-50 20,00
51-52 14,00
53-54 10,00
55-56 4,00

8. Kompensation för kläckeriernas lager av ägg

Djur mk/ ägg
Höna 0,50
Broiler 0,80

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.