1587/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om interventionsfonden för jordbruket

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 4 och 11 §§ lagen den 16 december 1994 om interventionsfonden för jordbruket (1206/94):

1 §

Interventionsfonden för jordbruket, nedan fonden, bildas av de medel som enligt 2 § lagen om interventionsfonden för jordbruket skall intäktsföras till fonden och av andra medel som inflyter av fondens verksamhet samt av de medel som överförs till fonden i statsbudgeten. Till fonden intäktsförs också de intäkter som eventuellt uppkommer av säkerhetsarrangemang som ansluter sig till interventionsverksamheten och av annan verksamhet som fonden bedriver.

2 §

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter för tre år i sänder en direktion för fonden vilken består av en ordförande, en vice ordförande samt högst tre andra medlemmar. För medlemmarna kan utses personliga suppleanter. Dessutom kan direktionen anställa en eller flera sekreterare för beredningen av ärenden.

3 §

Direktionen skall

1) leda och styra fondens verksamhet samt skötseln av de betalningsrörelse-, bokförings-, statistikförings- och andra uppgifter som ankommer på fonden,

2) till jord- och skogsbruksministeriet avge förslag till eventuellt om statsbudget till de delar som gäller fonden och verksamhet som stöds med dess medel,

3) avge utlåtanden och komma med initiativ till jord- och skogsbruksministeriet i ärenden som hör till fondens verksamhet och i ärenden som ansluter sig till dem,

4) besluta om upptagande av lån som avses i 3 § lagen om interventionsfonden för jordbruket,

5) svara för att fondens likviditet är tillräcklig,

6) fastställa fondens arbetsordning,

7) underteckna fondens bokslut,

8) årligen till jord- och skogsbruksministeriet avge en berättelse om fondens verksamhet under det föregående kalenderåret, samt

9) sköta de övriga uppgifter i anslutning till fondens verksamhet som jord- och skogsbruksministeriet ålägger direktionen.

4 §

Direktionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två av de övriga medlemmarna är närvarande.

Om det i direktionen råder oenighet om hur ett ärende skall avgöras, avgörs ärendet genom omröstning. Direktionens beslut blir det förslag som majoriteten understöder och, om rösterna faller lika, det förslag som mötets ordförande omfattar.

Direktionen meddelar i sin arbetsordning närmare bestämmelser om sammankallande av direktionens sammanträden samt om behandlingen av ärenden.

5 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer arvodena för direktionen och dess sekreterare samt för de revisorer som avses i 8 § 1 mom. lagen om interventionsfonden för jordbruket. Dessa kostnader samt andra kostnader som eventuellt föranleds av fondens och direktionens verksamhet betalas av fondens medel. Jord- och skogsbruksministeriet bestämmer närmare om betalningen av fondens utgifter.

6 §

Statskontoret skall på uppdrag av fondens direktion ta upp lån som avses i 3 § lagen om interventionsfonden för jordbruket, besluta om lånevillkoren samt sköta andra uppgifter i anslutning till fondens upplåning.

7 §

Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Närmare bestämmelser om fondens ekonomi meddelas i fondens arbetsordning och ekonomistadga. Ekonomistadgan fastställs av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.