1586/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 15 § lagen den 16 december 1994 om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/94):

Ansökan om nedläggningsstöd
1 §

Ansökan om nedläggningsstöd görs enligt lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling (1297/94), nedan lagen om nedläggningsstöd, och en i lagens 6 § avsedd förbindelse ingås på en blankett som pensionsanstalten godkänt. Till ansökan skall fogas en i 8 § 4 mom. lagen om nedläggningsstöd avsedd utredning om de områden som tas ur produktionen och den övriga utredning som pensionsanstalten bestämmer.

2 §

Ansökan om nedläggningsstöd jämte bilagor skall tillställas pensionsanstalten eller ett av denna befullmäktigat ombud.

Beviljande och betalning av nedläggningsstöd
3 §

Pensionsanstalten skall avgöra ansökan om nedläggningsstöd utan dröjsmål efter att den har fått de utredningar som behövs.

Beslutet skall sändas till den sökande per post under den adress som han har uppgivit eller bevisligen tillställas honom för kännedom.

4 §

Nedläggningsstödet betalas i form av en engångsersättning eller, i de fall som avses i 10 § 3 mom. lagen om nedläggningsstöd, i form av flera prestationer på ett av sökanden angivet konto i det penninginstitut som han har uppgivit.

5 §

Den som får nedläggningsstöd är skyldig att underrätta pensionsanstalten, om han börjar bedriva sådan kommersiell växthusproduktion eller äppelodling som avses i lagen om nedläggningsstöd.

6 §

Pensionsanstalten kan vid behov avkräva den som får nedläggningsstöd en utredning om att han har iakttagit och fortfarande iakttar den förbindelse som avses i 6 § lagen om nedläggningsstöd. Om stödtagaren inte har lämnat nämnda utredning inom den rimliga tid som bestämts, kan pensionsanstalten besluta att betalningen av nedläggningsstöd avbryts till dess utredningen har lämnats.

Särskilda stadganden
7 §

När pensionsnämnden behandlar ett ärende vars avgörande i väsentlig utsträckning är beroende av tillämpningen av lagen om nedläggningsstöd eller de stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, skall åtminstone en av de närvarande ledamöterna vara en sådan person som avses i 18 § lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69).

8 §

Pensionsanstalten skall förvara de handlingar och uppgifter som hänför sig till ett nedläggningsstödsärende på det sätt som pensionsskyddscentralen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar närmare bestämmer om förvarande av handlingar och uppgifter som hänför sig till ett pensionsärende.

De handlingar och uppgifter som avses i 1 mom. kan dock i stället för i original förvaras lagrade enligt en sådan av pensionsskyddscentralen godkänd metod genom vilken innehållet i originalhandlingarna och originaluppgifterna blir bevarade på ett tillförlitligt sätt. På detta sätt lagrade anses de motsvara originalen, om inte annat visas.

9 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet för följande kalenderår av det förskott som avses i 13 § 3 mom. lagen om nedläggningsstöd. Senast den 25 juni varje år fastställer ministeriet de kostnader för nedläggningsstöd under det föregående kalenderåret som avses i 1 mom. i nämnda paragraf och justerar samtidigt beloppen av förskottsraterna för årets senare del. Vidare justerar ministeriet senast den 25 november varje år beloppet av den förskottsrat som betalas för december.

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga rater. När förskottet justeras enligt 1 mom. fördelas den höjning eller minskning som gäller den gångna tiden jämnt över de återstående förskottsraterna. Förskottet skall stå till pensionsanstaltens förfogande den första vardagen i varje månad då Postbanken Ab registrerar betalningar på postgirokontona.

Skillnaden mellan det betalda förskottet och det fastställda belopp som staten skall betala för samma år beaktas i samband med betalningen av den förskottsrat som följer på beloppets fastställande.

Om det när förskottsraten för december justeras enligt 1 mom. dock framgår att i förskott redan före justeringen har betalts mera än det belopp som staten uppskattas vara skyldig att betala, skall skillnaden mellan det betalda förskottet och det belopp som staten uppskattas vara skyldig att betala återbetalas till staten den första vardagen i den månad som följer på justeringen, varvid stadgandena i 2 mom. iakttas.

10 §

Pensionsanstalten skall för åtgärder enligt 9 § 1 mom. tillställa jord- och skogsbruksministeriet en av ministeriet bestämd utredning före den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden.

På grund av bankstrejk eller av någon därmed jämförbar orsak kan jord- och skogsbruksministeriet på framställning av pensionsanstalten vid förskottsbetalningen avvika från den tidpunkt som nämns i 9 § 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala de förmåner som avses i lagen om nedläggningsstöd annars skulle äventyras.

Ikraftträdande
11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer beloppet av det förskott som avses i 9 § för det år då lagen om nedläggningsstöd träder i kraft och betalar förskottsraten för den första kalendermånaden inom en månad efter det att ministeriet av pensionsanstalten har fått den utredning som avses i 10 § 1 mom.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.