1583/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om avträdelsestöd för lantbruksföretagare

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av lagen den 16 december 1994 (1293/94) om avträdelsestöd för lantbruksföretagare:

Allmänna stadganden
1 §

I denna förordning avses med

1) lag om avträdelsestöd lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/94), och

2) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som nämns i lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69).

2 §

Med totalinkomst avses i 2 § 3 punkten lagen om avträdelsestöd lantbruksföretagarens beskattningsbara inkomster och övriga inkomster. Till totalinkomsterna räknas dock inte andra socialskyddsförmåner än pensionsinkomster som fortgått över ett år.

Med beskattningsbara inkomster av jordbruk samt kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten avses från och med skatteåret 1993 kapital- och förvärvsinkomstandelen av företagsinkomsten av jordbruk som skall fördelas minskad med anpassningsavdraget för jordbruket och förlusten från jordbrukets förvärvskälla. Före skatteåret 1993 avses med beskattningsbara inkomster av jordbruk samt kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten inkomst av jordbruk som beräknats enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67). Till inkomsten av jordbruk fogas dock de avskrivningar som gjorts i beskattningen och från inkomsten avdras jordarrendeinkomster samt ersättningar för nedläggning av jordbruksproduktion. Om makarna har bedrivit jordbruk för gemensam räkning kan förvärvsinkomsten av jordbruket med avvikelse från beskattningen på ansökan delas mellan makarna utgående från fördelningen av arbetsinkomsten enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Med beskattningsbara inkomster av skogsbruk avses nettoinkomsten av skogsbruk beräknad enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk eller nettokapitalinkomst av skogsbruk enligt inkomstskattelagen (1535/92) samt värdet av leveransarbete.

När 2 § 3 punkten lagen om avträdelsestöd tillämpas anses över hälften av lantbruksföretagarens totala arbetstid ha åtgått till annat än jord- och skogsbruk samt kompletterande verksamhet som bedrivs på gårdsbruksenheten, om hans arbetstid i arbets- eller tjänsteförhållande eller i någon annan förvärvsverksamhet sammanlagt i genomsnitt överstiger [ Den märkta texten har rättat (1994), Originaltexten lydde: sammanlagt överstiger ] 1 000 timmar per kalenderår.

Villkor för avträdelsestöd
3 §

Avträdaren anses ha bedrivit jordbruk på heltid på det sätt som avses i 4 § lagen om avträdelsestöd till den del som gäller inkomstkravet, om hans inkomster uppfyller villkoren enligt 2 § 3 punkten lagen om avträdelsestöd:

1) i genomsnitt under de fem sista kalenderåren före avträdelsen utgående från beskattningsuppgifterna och annan tillgänglig utredning, och

2) i genomsnitt under de fem kalenderår som föregått de år som nämns i det föregående utgående från avträdarens egna uppgifter och annan tillgänglig utredning.

4 §

Som i 8 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd nämnd överlåtelse betraktas inte:

1) överlåtelse som kan anses ha berott på tvingande ekonomiska svårigheter,

2) överlåtelse till en förvärvare som avses i 9 § lagen om avträdelsestöd, om upphörandet sker genom överlåtelse av lägenhetens åkermark till samma förvärvare,

3) överlåtelse som har förbättrat områdets övriga lantbruksföretagares möjligheter att bedriva jordbruk och som inte har omfattat över en fjärdedel av åkerarealen på den lägenhet som är föremål för överlåtelsen; åkerarealen vid den tidpunkt överlåtelsen sker betraktas som lägenhetens åkerareal, och inte heller

4) överlåtelse till kommun eller staten för annat ändamål än som tomtmark, när kommunen eller staten skulle ha haft rätt att inlösa det överlåtna området med stöd av lagen om naturskydd (71/23), byggnadslagen (370/58) eller lagen om allmänna vägar (243/54).

5 §

Åkerområden som används för produktion och vars återstående arrendetid är minst fem år vid den tidpunkt överlåtelsen sker anses höra till gårdsbruksenheten.

Gårdsbruksenheten anses vara belägen i den kommun där dess driftscentrum är beläget.

6 §

När förvärvarens yrkesskicklighet prövas i fall som avses i 9 § lagen om avträdelsestöd beaktas yrkesskicklighet som förvärvats såväl genom utbildning som genom praktisk erfarenhet. Som tillräcklig yrkesskicklighet betraktas en yrkesutbildning i naturbruk som förvärvats på minst andra stadiet eller annan motsvarande utbildning. Om förvärvaren inte har sådan utbildning förutsätts att han har minst tre års arbetserfarenhet av bedrivande av jordbruk och en minst tio studieveckors företagsekonomisk eller annan utbildning som är ändamålsenlig med beaktande av verksamheten på lägenheten. Förvärvaren skall ha dylik utbildning inom två år räknat från avträdelsetidpunkten.

I 10 § lagen om avträdelsestöd avses med bedrivande av jordbruk att förvärvaren har minst tre års arbetserfarenhet av bedrivande av jordbruk eller att han bedriver jordbruk som en i 9 § lagen om avträdelsestöd eller 10 § lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) nämnd förvärvare eller övertagare.

Som arbetserfarenhet räknas bedrivande av jordbruk för egen eller gemensam räkning, i egenskap av familjemedlem eller som arbetstagare i jordbruket.

7 §

I fall som avses i 9 och 10 §§ lagen om avträdelsestöd skall förvärvaren förbinda sig att bedriva jordbruk med iakttagande av de villkor som ställs för basstöd enligt miljöstödsprogrammet för jordbruket. I lagen om strukturpolitiska åtgärder för jord- och skogsbruket (1303/94) och i föreskrifter som utfärdas med stöd av den stadgas om ett miljöstödsprogram för jordbruket.

I fall som avses i 12 § lagen om avträdelsestöd skall avträdaren sköta den åkermark som blivit i hans besittning och härvid i tillämpliga delar iaktta de principer som är ett villkor för basstöd i enlighet med det miljöstödsprogram för jordbruket som nämns i 1 mom.

8 §

I fall som avses i 9 § lagen om avträdelsestöd anses förvärvaren bo i gårdsbruksenhetens närhet om han bor på högst fem kilometers avstånd från gårdsbruksenhetens driftscentrum. Av särskilda skäl kan boendeavståndet med beaktande av produktionsinriktningen också vara större.

9 §

I fall som avses i 9 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd skall förvärvaren förbinda sig att utöka gårdsbruksenhetens åkerareal med minst två hektar inom två år räknat från avträdelsen. Ökningen måste dock vara minst tio procent av åkerarealen på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen.

10 §

I fall som avses i 9 § 2 mom. lagen om avträdelsestöd visas fortbeståndsdugligheten med en ekonomiplan som uppgörs för fem år, räknat från ingången av året efter avträdelseåret. I ekonomiplanen skall ingå en kalkyl som uppgörs per kalenderår enligt följande schema:

KALKYL

Inkomster av jordbruket +
Inkomster av skogsbruket +
Utgifter för jord- och skogsbruket, med undantag av räntor och amorteringar på lån samt investeringar -
Räntor på lån som hänför sig till jord- och skogsbruket -
Skatter för jord- och skogsbruket -
- - - - - -
Inkomstfinansiering av jord- och skogsbruket =
Amorteringar på lån som hänför sig till jord- och skogsbruket -
- - - - - -
Jord- och skogsbrukets kassarest =
Kassarest av annan företagsverksamhet +
Förvärvarens övriga inkomster +
Skatter på förvärvarens övriga inkomster -
Räntor och amorteringar som hänför sig till andra lån som förvärvaren ansvarar för -
Penningbelopp som skall reserveras för det privata hushållet och oförutsedda risker -
- - - - - -
Hela hushållets kassarest =

Kalkylen skall uppgöras så att

1) reserveringarna för investeringar i jord- och skogsbruket samt andra investeringar är tillräckliga,

2) allmänt godkända utvecklingsprognoser används när de framtida inkomst- och kostnadsfaktorerna fastställs,

3) förändringar i produktionsinriktningen beaktas endast om den plan som förvärvaren framlägger kan anses genomförbar på grundval av hans specialkunskaper eller yrkeskunskaper och förhållandena på gårdsbruksenheten,

4) inkomsterna och utgifterna för jordbruket uppskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk,

5) som inkomst av skogsbruk vid beräkningen av inkomstfinansieringen av jord- och skogsbruket beaktas högst de inkomster som motsvarar skogens uthålliga avverkningsmängd,

6) kassaresten av annan företagsverksamhet beräknas enligt samma principer som jord- och skogsbrukets kassarest,

7) som förvärvarens övriga inkomster beaktas endast inkomster som erhållits av varaktig förvärvsverksamhet, och

8) förvärvarens makes inkomst, skatter och lån beaktas endast om även han uppfyller de villkor som stadgas för en förvärvare.

Kalkylen skall uppgöras på grundval av bokföringsuppgifterna från de två kalenderår som föregått ansökan om avträdelsestöd eller en annan utredning som kan anses tillförlitlig. Handlingarna, varav de viktigaste uppgifterna som ligger till grund för kalkylen framgår, skall bifogas kalkylen.

11 §

Gårdsbruksenheten är fortbeståndsduglig på det sätt som avses i 9 § 2 mom. lagen om avträdelsestöd om med hjälp av kalkylen enligt 10 § och de handlingar som fogats till kalkylen kan visas att under den tid för vilken kalkylen är uppgjord

1) inkomstfinansieringen av jord- och skogsbruket är i genomsnitt minst 95 000 mark om året,

2) medelvärdet av jord- och skogsbrukets kassarester är positivt både under hela granskningsperioden och dess tre sista kalenderår, om dessa granskas separat,

3) det penningbelopp som skall reserveras för det privata hushållet och oförutsedda risker varje år är minst 60 000 mark, om antalet personer till vilka gårdsbruksenheten överlåts och som uppfyller villkoren för en förvärvare är en, och 80 000 mark om antalet är två, och

4) medelvärdet för hela hushållets kassarester är positivt, granskat på det sätt som avses i 2 punkten.

12 §

Om avträdelsen sker på det sätt som avses i 10 § lagen om avträdelsestöd måste förvärvarens gårdsbruksenhet vara belägen på sådant avstånd från den åkerareal som skall avträdas som tillskottsmark att det är möjligt att bedriva sambruk.

Då avträdelsen sker på det sätt som avses i 10 § lagen om avträdelsestöd måste åkerarealen på förvärvarens gårdsbruksenhet öka med minst två hektar på grund av avträdelsen. Ökningen skall dock vara minst tio procent av åkerarealen på den gårdsbruksenhet som är föremål för avträdelsen.

13 §

En förvärvare som avses i 11 § lagen om avträdelsestöd kan använda åkermarken för produktion av andra produkter än livsmedelsprodukter, för skogsbruk eller för grundande av naturskyddsområden, eller utnyttja åkermarkerna på annat sätt som går ihop med miljön och bevarandet och utvecklandet av naturvårdsområdena.

14 §

Om gårdsbruksenhetens åkrar eller en del av dem överlåts till två sådana förvärvare som avses i 9 eller 10 § lagen om avträdelsestöd att odlas av dem gemensamt måste förvärvarna förbinda sig att hålla åkrarna oskiftade i sin ägo under den tid de förbindelser lagen om avträdelsestöd förutsätter är i kraft. Om åkrarna överlåts till äkta makar gemensamt skall makarna hålla åkrarna oskiftade i sin ägo även om bara den ena av dem uppfyller villkoren för en förvärvare.

15 §

Med information avses i 13 § 3 mom. lagen om avträdelsestöd en annons varmed syftet är att finna en lämplig förvärvare som fortsätter att odla. Annonsen skall publiceras två gånger, med minst två veckors mellanrum, i en tidning med allmän spridning på orten och i annonsen skall nämnas de villkor för en förvärvare som stadgas i 9 och 10 §§ lagen om avträdelsestöd. Om en lämplig förvärvare som fortsätter att odla inte har stått att finna inom en månad från den dag den senare annonsen publicerades kan avträdelsen ske genom att åkern överlåtes för andra ändamål än jordbruk på det sätt som stadgas i 11 § lagen om avträdelsestöd eller genom att det ges en förbindelse enligt 12 § i samma lag.

Pensionsanstalten meddelar närmare anvisningar om formen och innehållet i den annons som avses i 1 mom.

16 §

Om avträdelsen sker enligt 13 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd genom försäljning av gårdsbruksenhetens åkermark till landsbygdsnäringsdistriktet, skall distriktet sköta om att åkermarken så snart som möjligt överlåts till en förvärvare som uppfyller villkoren i 9 eller 10 § lagen om avträdelsestöd.

Ansökan om avträdelsestöd
17 §

Avträdelsestöd söks och de förbindelser som avses i 9-12 §§ lagen om avträdelsestöd ges på en blankett som har godkänts av pensionsanstalten. Till ansökan skall fogas en utredning som pensionsanstalten har föreskrivit.

Ansökan om avträdelsestöd och de förbindelser som avses i 9-12 §§ lagen om avträdelsestöd skall lämnas till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun eller till det landsbygdsnäringsdistrikt inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenheten är belägen, till pensionsanstalten eller till ett ombud som den bemyndigat.

Om ansökan har lämnats till landbygdsnäringsdistriktet, pensionsanstalten eller dess ombud, skall den utan dröjsmål överföras till den behöriga kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skall sända ansökningshandlingarna jämte sitt utlåtande om förutsättningarna för avträdelsestöd till pensionsanstalten.

18 §

Ansökan om avträdelsestöd anses ha gjorts den dag den har lämnats in eller anlänt per post till en i 17 § 2 mom. nämnd mottagare av ansökningar.

Om den som söker avträdelsestöd inte inom en för honom utsatt skälig tid lämnar in den tilläggsutredning som behövs för avgörande av ansökan och som kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, landsbygdsnäringsdistriktet eller pensionsanstalten har begärt, anses ansökan ha gjorts först när utredningen har tillställts den som har bett om den.

Avgörande av ansökan och betalning av avträdelsestöd
19 §

Pensionsanstalten skall efter att ha fått nödvändiga utlåtanden och utredningar avgöra ansökan om avträdelsestöd utan dröjsmål.

Beslutet skall sändas till sökanden per post under uppgiven adress eller bevisligen delges honom. Avgörandet skall delges landsbygdsnäringsdistriktet, om ärendet har behandlats av det, samt kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

I samband med givandet av beslutet skall pensionsanstalten också tillställa förvärvare som avses i 9-11 §§ lagen om avträdelsestöd ett meddelande för uppfyllande av förbindelsen om hur länge avträdelsestöd kommer att betalas till avträdaren. Om betalningen av avträdelsestödet varaktigt upphör tidigare än vad som meddelats skall pensionsanstalten likaså meddela förvärvaren om detta.

20 §

Då 15 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd tillämpas jämställs de ombud som pensionsanstalten har bemyndigat med pensionsanstalten.

21 §

Avträdelsestödet betalas månatligen till det penninginstitut som sökanden har valt på ett konto som han uppgett.

22 §

En mottagare av avträdelsestöd är skyldig att underrätta pensionsanstalten

1) om att han har beviljats sådan pension som nämns i 23 § lagen om avträdelsestöd,

2) om att han har inlett förvärvsarbete som ger en förvärvsinkomst som uppgår till minst det belopp som nämns i 25 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd,

3) om att arbetsinsatsen och förhållandena på gårdsbruksenheten har ändrats så att det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk skall anses ha återgått till mottagaren av avträdelsestöd på det sätt som avses i 25 § 2 mom. lagen om avträdelsestöd,

4) om att han börjat bedriva jordbruk eller skogsbruk kommersiellt för egen eller gemensam räkning,

5) om att från gårdsbruksenheten överlåts mark för vilken har givits en i 12 § lagen om avträdelsestöd nämnd förbindelse om överlåtelsebegränsning för åker och

6) om sådana ändringar i familjeförhållandena vilka enligt 19 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd inverkar på avträdelsestödets storlek.

23 §

Utbetalningen av avträdelsestöd vars betalning avbrutits med stöd av 25 § lagen om avträdelsestöd återupptas efter skriftlig anmälan av stödtagaren från den tidpunkt han åter har rätt till stöd, dock inte retroaktivt för en längre tid än sex månader före anmälan. Till anmälan skall fogas en utredning över att förvärvsinkomsterna i ett fall som avses i 25 § 1 mom. lagen om avträdelsestöd understiger det belopp som nämns i stadgandet eller att det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av jordbruk i ett fall som avses i 2 mom. i sagda paragraf bärs av någon annan än stödtagaren.

24 §

Pensionsanstalten, landsbygdsnäringsdistriktet och kommunens landsbygdsnäringsmyndighet kan vid behov av stödtagaren begära upplysningar av vilka framgår om han fortfarande uppfyller villkoren för avträdelsestöd. Om stödtagaren inte inom en för honom utsatt skälig tid har lämnat upplysningar, kan pensionsanstalten besluta att betalningen av avträdelsestödet avbryts tills uppgifterna har givits.

25 §

Rätten till avträdelsestöd upphör vid ingången av den månad som följer efter stödtagarens dödsdag.

Särskilda stadganden
26 §

När pensionsnämnden behandlar ett ärende vars avgörande i väsentlig mån är beroende av tillämpningen av lagen om avträdelsestöd eller av stadganden eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, skall åtminstone en av de närvarande medlemmarna vara en person som avses i 18 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.

27 §

Pensionsanstalten skall på det sätt som pensionsskyddscentralen bestämmer utan dröjsmål underrätta denna om när avträdelsestödet börjar och när det upphör. Pensionsanstalten skall även lämna pensionsskyddscentralen andra uppgifter om avträdelsestödet på det sätt som pensionsskyddscentralen närmare bestämmer.

28 §

Pensionsanstalten skall förvara de handlingar och uppgifter som hänför sig till ett avträdelsestödsärende på det sätt som pensionsskyddscentralen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar närmare bestämmer om förvarande av handlingar och uppgifter som hänför sig till ett pensionsärende.

Handlingar och uppgifter som avses i 1 mom. kan dock i stället för i original förvaras lagrade enligt en sådan av pensionsskyddscentralen godkänd metod genom vilken innehållet i originalhandlingarna och originaluppgifterna blir bevarade på ett tillförlitligt sätt. På detta sätt lagrade anses de motsvara originalen, om inte något annat visas.

29 §

Om pensionsanstalten utfärdar en expedition med hjälp av maskinell databehandling eller på något annat sätt åtminstone delvis genom tryckning, kan expeditionen undertecknas maskinellt.

30 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer senast den 25 november varje år beloppet av det i 38 § 3 mom. lagen om avträdelsestöd nämnda förskottet för följande kalenderår. Senast den 25 juni varje år fastställer ministeriet beloppet av de kostnader för avträdelsestöden för föregående kalenderår som avses i nämnda paragrafs 1 mom. och justerar samtidigt förskottsposternas belopp för årets senare hälft. Dessutom justerar ministeriet senast den 25 november varje år beloppet av den förskottspost som skall betalas för december.

Förskottet betalas i tolv lika stora månatliga poster. Då förskottet justeras enligt 1 mom. fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till den förflutna tiden jämnt på de återstående förskottsposterna. Förskottet skall stå till pensionsanstaltens förfogande varje månad den första vardag då Postbanken Ab bokför inbetalda belopp på postgirokonton.

Skillnaden mellan det betalda förskottet och det för samma år fastställda belopp som staten skall betala beaktas i samband med utbetalningen av det förskottsbelopp som skall betalas efter att beloppet har fastställts.

Om det när förskottsbeloppet för december justeras enligt 1 mom. likväl framgår att som förskott redan före justeringen har betalats ett belopp som är större än det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten, skall skillnaden mellan det betalda förskottet och det belopp som enligt uppskattning skall betalas av staten återbetalas till staten den första vardagen i den månad som följer efter justeringen, med iakttagande på motsvarande sätt av vad som stadgas i 2 mom.

31 §

För de åtgärder som nämns i 30 § 1 mom. skall pensionsanstalten före den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden tillställa jord- och skogsbruksministeriet den utredning som ministeriet har bestämt.

Jord- och skogsbruksministeriet får på grund av bankstrejk eller av någon annan därmed jämförbar orsak på framställning av pensionsanstalten betala förskott med avvikelse från den tid som avses i 30 § 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala förmåner enligt lagen om avträdelsestöd annars skulle äventyras.

Ikraftträdande
32 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Det förskottsbelopp som avses i 30 § och som gäller för det år lagen om avträdelsestöd träder i kraft fastställs och förskottsposten för den första kalendermånaden betalas av jord- och skogsbruksministeriet inom en månad efter det ministeriet har fått av pensionsanstalten den utredning som avses i 31 § 1 mom.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.