1582/1994

Given i Helsingfors den 31 december 1994

Förordning om importkontroll av vissa jordbruksprodukter

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 6 § lagen den 29 december 1994 om förvaltningen av utrikeshandeln samt om kontroll- och skyddsåtgärder i vissa fall (1521/94):

1 §
Tillämpningsområde

Importen av varor som förtecknas i bilagan till denna förordning kontrolleras på det sätt som stadgas i denna förordning.

2 §
Importkontrollanmälan

Importören skall inom tre dygn från importen avge en anmälan om det importerade partiet till tullverket dock så, att anmälan om importen som har skett före den 15 januari 1995 bör göras senast den 18 januari 1995.

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar vid behov närmare anvisningar om förfarandet vid anmälan.

3 §
Importkontroll

Jord- och skogsbruksministeriet följer utvecklingen på marknaden i Finland i fråga om de produkter som nämns i bilagan.

Jord- och skogsbruksministeriet skall vid bedömningen av utvecklingen på marknaden särskilt beakta

a) den förverkligade importen och dess sannolika utveckling,

b) den inhemska produktionen av den produkt som kontrolleras samt

c) tillgången till produkten på marknaden i Finland.

4 §
Tillsyn

Tillsyn över iakttagandet av denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av den utövas av jord- och skogsbruksministeriet samt tullmyndigheterna.

5 §
Giltighet

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till den 1 juli 1995.

Helsingfors den 31 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbuksminister
Mikko Pesälä

Produkter som omfattas av importkontrollen

Position, CN-kod Varuslag
1 2
Kapitel 1
Levande djur
0102 90 - slaktdjur, av vilka svin och får samt nötkreatur och andra oxdjur
Kapitel 2
Kött och andra ätbara djurdelar
0201 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt:
0201 10 - hela eller halva kroppar
0201 20 - styckat kött med ben
0201 30 - benfritt kött
0202 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst:
0202 10 - hela eller halva kroppar
0202 20 - styckat kött med ben
0202 30 - benfritt kött
0203 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst:
- färskt eller kylt:
0203 11 - - hela eller halva kroppar
0203 12 - - skinka, bog och bitar av dessa, med ben
0203 19 - - annat
- fryst:
0203 21 - - hela eller halva kroppar
0203 22 - - skinka, bog och bitar av dessa, med ben
0203 29 - - annat
0204 Kött av får eller get, färskt, kylt eller fryst:
0204 10 - hela eller halva kroppar av lamm, färska eller kylda
- annat kött av får, färskt eller kylt:
0204 21 - - hela eller halva kroppar
0204 22 - - styckat kött med ben
0204 23 - - benfritt kött
0204 30 - hela eller halva kroppar av lamm, frysta
- annat kött av får, fryst:
0204 41 - - hela eller halva kroppar
0204 42 - - styckat kött med ben
0204 43 - - benfritt kött
0207 Kött och andra ätbara delar av fjäderfä enligt position 01.05, färska, kylda eller frysta:
0207 10 - fjäderfä, ostyckat, färskt eller kylt
- fjäderfä, ostyckat, fryst:
0207 21 - - höns av arten Gallus domesticus
0207 22 - - kalkoner
0207 23 - - ankor, gäss eller pärlhöns
- styckat fjäderfäkött samt andra ätbara delar av fjäderfä (inbegripet lever), färska eller kylda:
0207 39 - - andra
- styckat fjäderfäkött samt andra ätbara delar av fjäderfä med undantag av lever, frysta:
0207 41 - - av höns av arten Gallus domesticus
0207 42 - - av kalkoner
0207 43 - - av ankor, gäss eller pärlhöns
0210 Kött och andra ätbara djurdelar, saltade, i saltlake, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar:
- kött av svin:
0210 11 - - skinka, bog och bitar av dessa, med ben
0210 12 - - randigt sidfläsk och bitar av detta
0210 19 - - annat
0210 20 - kött av nötkreatur eller andra oxdjur
Kapitel 4
Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
0401 Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel
0401 10 - med en fetthalt av högst 1 viktprocent
0401 20 - med en fetthalt av mer än 1 men högst 6 viktprocent
0401 30 - med en fetthalt av mer än 6 viktprocent
0402 Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel
0402 10 - i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av högst 1,5 viktprocent
- i form av pulver eller granulat eller i annan fast form, med en fetthalt av mer än 1,5 viktprocent
0402 21 - - inte försatta med socker eller annat sötningsmedel
0402 29 - - andra
- andra:
0402 91 - - inte försatta med socker eller annat sötningsmedel
0402 99 - - andra
0405 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk
0406 Ost och ostmassa:
0406 10 - färskost (icke mognad), inbegripet vassleost och ostmassa
0406 20 - riven eller pulveriserad ost av alla slag
0406 30 - smältost, inte riven eller pulveriserad
0406 40 - grönmögelost
0406 90 - annan ost
0408 Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel:
- äggula:
0408 11 - - torkad
0408 19 - - annan
- andra:
0408 91 - - torkade
0408 99 - - andra
0603 Snittblommor och blomknoppar av sådana slag som är lämpliga till buketter eller annat prydnadsändamål, friska, torkade, färgade, blekta, impregnerade eller på annat sätt preparerade:
0603 10 - friska:
- - nejlikor:
- - - förtullade under tiden 1.11-31.5
- - rosor och krysantemer:
- - - förtullade under tiden 1.11-31.5
- - andra snittblommor utom orkidéer och gladiolus:
- - - förtullade under tiden 1.11-31.5
Kapitel 7
Köksväxter samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar
0702 Tomater, färska eller kylda:
- förtullade under tiden 1.4-1.7.
0703 Vanlig lök (Allium cepa), schalottenlök, vitlök, purjolök och lök av andra Alliumarter, färska eller kylda:
0703 90 - purjolök och lök av andra Alliumarter:
0704 Huvudkål, blomkål, kålrabbi och bladkål samt annan ätbar kål av släktet Brassica, färska eller kylda:
0704 10 - blomkål:
- - förtullad under tiden 1.6-1.7.
0704 90 - andra:
- - kinakål (salladskål)
- - - förtullad under tiden 10.5-1.7.
0705 Sallat (Lactuca sativa) och cikoria (arter av släktet Cichorium), färska eller kylda:
- sallat (Lactuca sativa):
0705 11 - - huvudsallat:
- - - förtullad under tiden 1.3-1.7.
0706 Morötter, rovor, rödbetor, haverrot (salsifi), rotselleri, rädisor och liknande ätbara rötter, färska eller kylda:
0706 10 - morötter:
- - - förtullade under tiden 1.6-1.7.
0707 Gurkor, färska eller kylda:
- förtullade under tiden 1.3-1.7.
0710 Köksväxter (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta:
- baljfrukter och spritade baljväxtfrön:
0710 21 - - ärter (Pisum sativum)
0710 22 - - bönor (arter av släktena Vigna och Phaseolus)
0710 90 - blandningar av köksväxter
0808 Äpplen, päron och kvittenfrukter, färska:
0808 10 - äpplen:
0810 Andra frukter, färska:
0810 10 - jordgubbar och smultron:
- - förtullade under tiden 1.5-1.7.
0810 30 - svarta, vita och röda vinbär samt krusbär:
- - svarta, vita och röda vinbär
- - krusbär
0811 20 - - svarta, vita och röda vinbär, frysta
Kapitel 10
Spannmål
1001 Vete samt blandsäd av vete och råg:
1001 90 - andra
1002 Råg
1003 Korn
1004 Havre
1005 Majs:
1005 10 - utsädesmajs
1005 90 - annan
Kapitel 11
Produkter av kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten
1101 Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg
1102 Finmalet mjöl av spannmål, annat än av vete eller av blandsäd av vete och råg
1102 10 - rågmjöl
1102 20 - majsmjöl
1102 30 - rismjöl
1102 90 - annat
1103 Krossgryn, grovt mjöl och pelletar av spannmål
- krossgryn samt grovt mjöl:
1103 11 - - av vete
1103 12 - - av havre
1103 13 - - av majs
1103 14 - - av ris
1103 19 - - av annan spannmål
- pelletar:
1103 21 - - av vete
1103 29 - - av annan spannmål
1104 Sädeskorn, bearbetade på annat sätt (t.ex. skalade, valsade, bearbetade till flingor, avrundade, klippta eller gröpade), med undantag av ris enligt position 10.06; groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda
- valsade eller till flingor bearbetade sädeskorn:
1104 11 - - av korn
1104 12 - - av havre
1104 19 - - av annan spannmål
- på annat sätt bearbetade sädeskorn (t.ex. skalade, avrundade, klippta eller gröpade):
1104 21 - - av korn
1104 22 - - av havre
1104 23 - - av majs
1104 29 - - av annan spannmål
1104 30 - groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda
1105 Mjöl (finmalet eller grovt), flingor, korn och pelletar av potatis
1105 10 - mjöl
1105 20 - flingor, korn och pelletar
1106 Mjöl (finmalet eller grovt) av torkade baljväxtfrön enligt position 07.13, av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt position 07.14; mjöl (finmalet eller grovt) och pulver av produkter enligt kapitel 8:
1106 10 - mjöl av torkade baljväxtfrön enligt position 07.13
1106 20 - mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt position 07.14
1106 30 - mjöl och pulver av produkter enligt kapitel 8
1107 Malt, även rostat
1107 10 - orostat
1107 20 - rostat
1108 Stärkelse; inulin
- stärkelse:
1108 11 - - vetestärkelse
1108 12 - - majsstärkelse
1108 13 - - potatisstärkelse
1108 14 - - maniokstärkelse (kassavastärkelse)
1108 19 - - annan stärkelse
1108 20 - inulin
1109 Vetegluten, även torkat
Kapitel 12
Oljefrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter
1201 Sojabönor, även sönderdelade
1205 Raps- och rypsfrön, även sönderdelade
1206 Solrosfrön, även sönderdelade
Kapitel 16
Beredning av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
1601 Korv och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; livsmedelsberedningar baserade på dessa produkter
- hållbar korv
- andra
1602 Andra beredningar och konserver av kött, andra djurdelar eller blod:
1602 10 - homogeniserade beredningar
1602 20 - av djurlever
- av fjäderfä enligt position 1.05:
1602 39 - - andra
- av svin:
1602 41 - - skinka och bitar därav
1602 42 - - bogfläsk och bitar därav
1602 49 - - andra, inbegripet blandprodukter
1602 50 - av nötkreatur eller andra oxdjur
1602 90 - andra, inbegripet beredningar av djurblod
Kapitel 17
Socker och sockerkonfektyrer
1701 Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form:
- råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen:
1701 11 - - socker från sockerrör
1701 12 - - socker från sockerbetor
1702 Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:
1702 10 - laktos samt sirap och andra lösningar av laktos
1702 20 - lönnsocker samt sirap och andra lösningar av lönnsocker
1702 40 - glukos samt sirap och andra lösningar av glukos, innehållande minst 20 viktprocent men mindre än 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen
1702 50 - kemiskt ren fruktos
1702 60 - annan fruktos samt sirap och andra lösningar av fruktos, innehållande över 50 viktprocent fruktos beräknat på torrsubstansen
1702 90 - andra, inbegripet invertsocker:
- - kemiskt ren maltos
- - konstgjord honung
- - andra
1703 Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker:
1703 10 - sockerrörsmelass:
- - annan
1703 90 - annan:
Kapitel 23
Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel
2301 Mjöl, pulver och pelletar av kött, andra djurdelar, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, otjänliga till människoföda; grevar
2301 10 - mjöl, pulver och pelletar av kött eller andra djurdelar; grevar
2301 20 - mjöl, pulver och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur
2302 Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter
2302 10 - av majs
2302 20 - av ris
2302 30 - av vete
2302 40 - av annan spannmål
2302 50 - av baljväxter
2303 Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar
2303 10 - återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder
2303 20 - betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning
2303 30 - drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier
2304 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar
2305 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar
2306 Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av position 23.04 eller 23.05, även malda eller i form av pelletar
2306 10 - av bomullsfrön
2306 20 - av linfrön
2306 30 - av solrosfrön
2306 40 - av raps- eller rypsfrön
2306 50 - av kokosnötter eller kopra
2306 60 - av palmnötter eller palmkärnor
2306 90 - andra

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.