1578/1994

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1994

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomskrav för vissa animalieproduktionsdjur samt embryon och könsceller från dem på Europeiska gemenskapens inre marknad

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, nedan avdelningen, har med stöd av 1 a § förordningen den 15 juni 1994 om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/94), sådant det förstnämnda lagrummet lyder i förordning av den 31 december 1994 (1570/94), beslutat:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med detta beslut är att förhindra spridning av djursjukdomar från medlemsstaterna i Europeiska unionen (medlemsstat) till Finlands territorium och från Finland till de övriga medlemsstaterna.

I beslutet föreskrivs om djursjukdomsvillkor som skall iakttas vid leverans av följande djur, embryon och könsceller från de övriga medlemsstaterna till Finland och från Finland till de övriga medlemsstaterna:

1) nötkreatur, svin, får och getter som hålls som husdjur,

2) könsceller och embryon från nötkreatur, svin, får, getter och hästar, samt

3) fjäderfä och kläckningsägg.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) nötkreatur nötkreatur som hålls som husdjur, inklusive vattenbuffel,

2) svin svin som hålls som husdjur, inklusive farmuppfödda vildsvin,

3) får och getter får och getter som hålls som husdjur,

4) fjäderfä höns, kalkoner, pärlhöns, ankor, änder, gäss, vaktlar, duvor, fasaner, rapphöns, strutsar och emuer,

5) kläckningsägg ägg för kläckning som lagts av sådana fjäderfäarter som avses i punkt 4,

6) könsceller äggceller och sperma av nötkreatur, svin, får, getter och hästar,

7) embryon embryon från nötkreatur, svin, får, getter och hästar,

8) handel på den inre marknaden handel mellan Europeiska unionens medlemsstater eller annan transport enligt detta beslut av djur, embryon eller könsceller mellan medlemsstaterna.

När i detta beslut hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakter, avses ifrågavarande rättsakt sådan den lyder efter eventuella ändringar.

2 kap.

Djursjukdomskrav i handeln på den inre marknaden

3 §
Nötkreatur

Vid handel med nötkreatur på den inre marknaden skall kraven enligt följande rättsakter, iakttas:

1) rådets direktiv om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen 64/432/EEG,

2) kommissionens beslut om ytterligare garantier i samband med smittsam bovin rinotrakeit för nötkreatur som skall skickas till Danmark 93/42/EEG.

Djuren skall dessutom åtföljas av ett hälsointyg enligt mall I eller II i bilaga F till direktiv 64/432/EEG.

Vid införsel av nötkreatur till Finland skall i hälsointyget eller i en bilaga till det dessutom nämnas att kraven på ytterligare garantier för Finland när det gäller smittsam bovin rinotrakeit (IBR) är uppfyllda. Motsvarande omnämnande skall finnas i hälsointyget när nötkreatur till länder där ytterligare garantier gäller med avseende på IBR.

4 §
Svin

Vid handel med svin på den inre marknaden skall kraven enligt följande rättsakter iakttas:

1) rådets direktiv om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen 64/432/EEG,

2) kommissionens beslut om ytterligare garantier med avseende på Aujeszkys sjukdom 93/24/EEG (Danmark och Storbritannien, dock inte Nordirland), 93/244/EEG (Luxemburg), 93/341/EEG (vissa regioner i Frankrike).

Djuren skall dessutom åtföljas av ett hälsointyg enligt mall III eller IV i bilaga F till direktiv 64/432/EEG.

Vid införsel av svin till Finland skall i hälsointyget eller i en bilaga till det dessutom nämnas att kraven på ytterligare garantier för Finland när det gäller Aujeszkys sjukdom är uppfyllda. Motsvarande omnämnande skall finnas när svin sänds till länder där ytterligare garantier gäller med avseende på Aujeszkys sjukdom.

När svin i handeln på den inre marknaden införs till Finland från ett område där svinpest konstaterats under de 12 månaderna närmast före införseln, skall djuren innan de införs till Finlands territorium genomgå serologisk undersökning med avseende på svinpest, och undersökningsresultatet skall vara negativt.

När svin i handeln på den inre marknaden införs till Finland från ett område där swine vesicular disease -sjuka (SVD) konstaterats under de 12 månaderna närmast före införseln, skall djuren innan de införs till Finlands territorium genomgå serologisk undersökning med avseende på SVD-sjuka, och undersökningsresultatet skall vara negativt.

5 §
Får och getter

Vid handel med får och getter på den inre marknaden skall iakttas rådets direktiv om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen med får och getter 91/68/EEG. Djuren skall åtföljas av ett hälsointyg enligt bilaga E till direktiv 91/68/EEG.

Beträffande scrapie skall dessutom iakttas avdelningens importpartivisa importvillkor. Meddelande om införseln skall i god tid på förhand tillställas avdelningen, som ställer de krav gällande bekämpning av scrapie som behövs för de djur som skall införas.

6 §
Könsceller och embryon från nötkreatur

Vid handel med sperma från nötkreatur på den inre marknaden skall iakttas rådets direktiv om hälsokrav som gäller sperma från nötkreatur 88/407/EEG. Spermapartier skall åtföljas av ett hälsointyg enligt bilaga D till direktiv 88/407/EEG.

Vid handel med embryon från nötkreatur på den inre marknaden skall iakttas rådets direktiv om hälsovillkor som gäller embryon från nötkreatur 89/556/EEG. Embryona skall åtföljas av ett hälsointyg enligt bilaga C till direktiv 89/556/EEG.

Införsel av embryon från Storbritannien är förbjuden.

7 §
Könsceller och embryon från svin

Vid handel med sperma från galtar på den inre marknaden skall iakttas rådets direktiv om hälsokrav som gäller sperma från galtar 90/429/EEG. Spermapartier skall åtföljas av ett hälsointyg enligt bilaga D till direktiv 90/429/EEG.

Vid handel med äggceller och embryon från svin på den inre marknaden skall iakttas rådets direktiv 92/65/EEG om hälsokrav i handeln inom gemenskapen med vissa djur, sperma och embryon.

8 §
Könsceller och embryon från får och getter

Vid handel med sperma, äggceller och embryon från får och getter på den inre marknaden skall iakttas rådets direktiv 92/65/EEG om hälsokrav i handeln inom gemenskapen med vissa djur, sperma och embryon.

9 §
Könsceller och embryon från hästar

Vid handel med sperma och könsceller från hästar på den inre marknaden skall iakttas rådets direktiv 92/65/EEG om hälsokrav i handeln inom gemenskapen med vissa djur, sperma och embryon.

10 §
Fjäderfä och kläckningsägg

Handel med fjäderfä och kläckningsägg på den inre marknaden är endast tillåten vid sådana fjäderfäinrättningar som godkänts enligt rådets direktiv 90/539/EEG och i enlighet med kraven i direktivet. Handeln med fjäderfä och kläckningsägg på inre marknaden är endast tillåten från sådana fjäderfäinrättningar som godkänts enligt rådets direktiv 90/539/EEG med undantag av sådana fall där partiet består av mindre än 20 fåglar eller kläckningsägg eller då fjäderfät är avsett att föras omedelbart till slalkt eller för utplantering.

Djuren och kläckningsäggen skall åtföljas av hälsointyg enligt mall 1-6 i bilaga IV till direktivet.

Vid införsel av fjäderfä och kläckningsägg till Finland skall i hälsointyget eller i en bilaga till det dessutom nämnas att de ytterligare kraven som hänför sig till att Finland är vaccinationsfritt område i fråga om Newcastlesjukan är uppfyllda. Motsvarande omnämnande skall finnas när fjäderfä och kläckningsägg sänds till områden som erhållit motsvarande ställning med avseende på vaccination.

Beträffande salmonella skall dessutom iakttas avdelningens importpartivisa importvillkor. Meddelande om införseln skall i god tid på förhand tillställas avdelningen, som ställer de krav gällande bekämpning av salmonella som behövs för de djur och ägg som skall införas.

11 §
Förändring i situationen i fråga om djursjukdomar

Utöver vad som bestäms i detta beslut skall de särskilda skyddsbeslut som kommissionen utfärdat om bekämpning av djursjukdomar iakttas på det sätt som avdelningen närmare bestämmer.

På basis av en förändring i situationen i fråga om djursjukdomar i Finland eller i en annan av Europeiska gemenskapens medlemsstater skall, utöver de djursjukdomskrav som avses i 3-10 §§, iakttas de ytterligare krav som avdelningen utfärdar med stöd av 11 § förordningen om bekämpande av djursjukdomar vid import och export av djur och vissa andra varor (489/94).

3 kap.

Särskilda stadganden

12 §
Kontroller

Om de kontroller som tillämpas i handeln på den inre marknaden mellan medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen och om åtgärder som vidtas i samband med den stadgas särskilt.

13 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995.

Rådets direktiv 64/432/EEG; EGT nr 121, 29.7.1964, s. 1977, 88/407/EEG; EGT nr L 194, 22.7.1988, s. 10, 89/556/EEG; EGT nr L 302, 19.10.1989, s. 1, 90/429/EEG; EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 62, 90/539/EEG; EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6, 91/68/EEG; EGT nr L 46, 19.2.1991, s. 19, 92/65/EEG; EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54. Kommissionens beslut 93/24/EEG; EGT nr L 16, 25.1.1993, s. 18, 93/42/EEG; EGT nr L 16, 25.1.1993, s. 50, 93/244/EEG; EGT nr L 111, 5.5.1993, s. 21, 93/341/EEG; EGT nr L 136, 5.6.1993, s. 47

Helsingfors den 31 december 1994

Biträdande avdelningschef
Jaana Husu

Veterinäröverinspektör
Riitta Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.